Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 20k
12 juli 2019
P-002277/2019

Frågor för skriftligt besvarande P-002277/2019

till rådet

Artikel 130 i arbetsordningen

Christophe Grudler (Renew), Pascal Durand (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Olivier Chastel (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Carmen Avram (S&D), Tiziana Beghin (NI), Sophia in 't Veld (Renew), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Joachim Schuster (S&D), Judith Bunting (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Pascal Arimont (PPE), Andrus Ansip (Renew), Catherine Rowett (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Martin Buschmann (GUE/NGL), Karen Melchior (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anna Julia Donáth (Renew), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Valerie Hayer (Renew), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Naomi Long (Renew), Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Piernicola Pedicini (NI), Johan Van Overtveldt (ECR), Romana Tomc (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE) och Gina Dowding (Verts/ALE)


  Angående: Vikten av att EU skyddar den afrikanska elefanten

COP 18 för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) kommer att hållas i mitten av augusti i Genève.

Situationen för elefanter är särskilt oroande. Mer än en fjärdedel av världens elefantpopulation har massakrerats det senaste årtiondet!

En rad länder, däribland nio afrikanska länder, stödda av EU-medlemsstater, önskar inkludera samtliga populationer av den afrikanska elefanten i bilaga I till konventionen. För närvarande ingår endast de centralafrikanska ländernas elefantpopulationer i bilaga I, vilket ger dem fullständigt skydd. De återstående elefantpopulationerna (i de södra delarna av Afrika) är för närvarande upptagna i bilaga II (vilket ger dem ett starkt skydd men samtidigt medger handel med elfenben). Denna dubbla klassificering har lett till att handeln med elfenben uppmuntras i de centralafrikanska länderna.

1. Vilken kommer EU:s gemensamma ståndpunkt att vara vid konferensen?

2. Kommer unionen att försvara en hög skyddsnivå för den afrikanska elefanten genom att stödja förslag nr 12 i syfte att inkludera samtliga populationer av den afrikanska elefanten i bilaga I för att förhindra all handel med elfenben?

Att skydda den afrikanska elefanten är en nyckelfråga när det gäller att bevara jordens biologiska mångfald, och EU måste föregå med gott exempel.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 18 juli 2019Rättsligt meddelande