Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 33kWORD 21k
17 Σεπτεμβρίου 2019
P-002323/2019(ASW)
Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-002323/2019

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)(1) ενισχύει τον έλεγχο των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορά. Ο ΓΚΠΔ ενισχύει τις απαιτήσεις διαφάνειας που απαιτούν τη σχετική ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, π.χ. ποια δεδομένα συλλέγονται, από ποιον και για ποιο σκοπό. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με χρήση σαφούς και απλής γλώσσας.

Ο ΓΚΠΔ ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για να διασφαλίζεται ότι δεν υπονομεύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά αποστέλλονται εκτός ΕΕ. Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ προβλέπει ορισμένους όρους και μηχανισμούς που επιτρέπουν τη νόμιμη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται επίσης άμεσα σε εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της ΕΕ, όταν στοχεύουν άτομα στην Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες αυτές έχουν τη συμπληρωματική υποχρέωση να ορίζουν έναν εκπρόσωπο στην Ένωση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που θεσπίστηκαν με την οδηγία για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών(2), που είχε προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο μιας «νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές»(3), το δικαίωμα να λαμβάνουν οι καταναλωτές προσυμβατικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας, και το δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών θα ισχύουν επίσης για «δωρεάν» συμβάσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, δηλαδή συμβάσεις όπου ο καταναλωτής παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον έμπορο.

(1)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
(2)Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών· Το κείμενο της οδηγίας όπως συμφωνήθηκε προσωρινά τον Απρίλιο του 2019 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0399_EL.html?redirect. Η επίσημη έγκριση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2019.
(3)https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου