24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
СТАНОВИЩЕ
на комисията по рибно стопанство
на вниманието на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Докладчик по становище: Карлос Итургайс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 193kWORD 91k
Правна информация