24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
ARVAMUS
Esitaja: kalanduskomisjon
Saaja: eelarvekomisjon ja eelarvekontrollikomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Arvamuse koostaja: Carlos Iturgaiz

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 179kWORD 87k
Õigusalane teave