24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
MIŠLJENJE
Odbora za ribarstvo
upućeno Odboru za proračune i Odboru za proračunski nadzor
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, EU br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Carlos Iturgaiz

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 185kWORD 120k
Pravna napomena