24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
NUOMONĖ
Žuvininkystės komiteto
pateikta Biudžeto komitetui ir Biudžeto kontrolės komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES
(COM(2016) 0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Nuomonės referentas: Carlos Iturgaiz

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 184kWORD 120k
Teisinis pranešimas