24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
ATZINUMS
Sniegusi Zivsaimniecības komiteja
Budžeta komitejai un Budžeta kontroles komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Carlos Iturgaiz

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 185kWORD 90k
Juridisks paziņojums