24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
OPINIA
Komisji Rybołówstwa
dla Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Carlos Iturgaiz

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 190kWORD 90k
Informacja prawna