24.3.2017
PECH_AD(2017)599707
STANOVISKO
Výboru pre rybárstvo
pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ
(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Carlos Iturgaiz

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 192kWORD 90k
Právne oznámenie