PDF 174kWORD 1194k

 

Комисия по рибно стопанство

 

PECH(2018)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 8 октомври 2018 г., 16.00–18.30 ч.

Вторник, 9 октомври 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

8 октомври 2018 г., 16.00–18.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

В присъствието на Съвета и на Комисията

3.              Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018 – 2024 г.)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Докладчик:

 

Жуан Ферейра (GUE/NGL)

 

Водеща:

 

PECH

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Хейди Хаутала (Verts/ALE)

 

 

·           Размяна на мнения с представителите на Комисията

4.              Предложение за регламент за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Докладчик:

 

Рикарду Серан Сантуш (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Водеща:

 

PECH

 

 

 

·           Размяна на мнения с представителите на Комисията

·           Разглеждане на проекта на доклад

5.              Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Докладчик:

 

Норика Николай (ALDE)

 

Водеща:

 

PECH

 

 

Подпомагаща:

 

ENVI –

Решение: без становище

 

 

·           Размяна на мнения с представителите на Комисията

6.              Размяна на мнения с Комисията във връзка с годишния доклад относно постигнатия напредък в изпълнението на мярката за максимален устойчив улов и относно състоянието на рибните запаси (прилагане на член 50 от Регламент 1380/2013)

* * *

9 октомври 2018 г., 9.00–12.30 ч.

9 октомври 2018 г., 9.00–9.30 ч. (при закрити врати)

При закрити врати

7.              Заседание на координаторите

* * *

9 октомври 2018 г., 9.30–12.00 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

*** Време за гласуване ***

8.              Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Докладчик:

 

Ружа Томашич (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Водеща:

 

PECH

 

 

Подпомагаща:

 

ENVI –

Адина-Йоана Вълян (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Приемане на проекта на доклад

·           Краен срок за внасяне на измененията: 23 февруари 2018 г., 10.00 ч.

9.              Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Докладчик:

 

Ален Кадек (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Водеща:

 

PECH

 

 

 

·           Приемане на проекта на доклад

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

·           Краен срок за внасяне на измененията: 18 юли 2018 г., 17.00 ч.

10.              Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Докладчик по становище:

 

Рикарду Серан Сантуш (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Водеща:

 

ENVI –

Ренате Зомер (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Приемане на проекта на становище

·           Краен срок за внасяне на измененията: 5 септември 2018 г., 17.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

11.              Командировка на комисията по рибно стопанство в Ирландия, 17 – 19 септември 2018 г.

PECH/8/14479

·           Докладване пред комисията

* * *

9 октомври 2018 г., 12.00–12.30 ч. (при закрити врати)

При закрити врати

12.              Делегирани актове

* * *

9 октомври 2018 г., 14.30–16.30 ч.

Публично изслушване

13.              Публично изслушване на тема „Задължение за разтоварване: актуално състояние преди пълното му влизане в сила през януари 2019 г.“

9 октомври 2018 г., 16.30–18.30 ч.

14.              Размяна на мнения със заинтересовани страни във връзка със споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Марокопърва част

15.              Размяна на мнения със заинтересовани страни във връзка със споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароковтора част

16.              Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

17.              Разни въпроси

18.              Следващи заседания

·           21 ноември 2018 г., 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

·           22 ноември 2018 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация