PDF 178kWORD 307k

 

Fiskeriudvalget

 

PECH(2018)1008_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 16.00-18.30

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001)

Den 8. oktober 2018 kl. 16.00-18.30

1.              Vedtagelse af dagsorden

2.              Meddelelser fra formanden

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

3.              Fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Ordfører:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

4.              Forslag til forordning om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Ordfører:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

 

·           Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

·           Behandling af udkast til betænkning

5.              Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Ordfører:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

ENVI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

6.              Drøftelse med Kommissionen om årsrapporten om fremskridt med hensyn til at nå det maksimale bæredygtige udbytte og om fiskebestandenes situation (gennemførelse af artikel 50 i forordning (EU) nr. 1380/2013)

* * *

Den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.30

Den 9. oktober 2018 kl. 9.00-9.30  (for lukkede døre)

For lukkede døre

7.              Koordinatormøde

* * *

Den 9. oktober 2018 kl. 9.30-12.00

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

*** Afstemning ***

8.              Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Ordfører:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 23. februar 2018 kl. 10.00

9.              Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Ordfører:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

·           Frist for ændringsforslag: den 18. juli 2018 kl. 17.00

10.              Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Ordfører for udtalelse:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 5. september 2018 kl. 17.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

11.              Rejse til Irland for delegation fra Fiskeriudvalget den 17.-19. september 2018

PECH/8/14479

·           Aflæggelse af rapport til udvalg

* * *

Den 9. oktober 2018 kl. 12.00-12.30  (for lukkede døre)

For lukkede døre

12.              Delegerede retsakter

* * *

Den 9. oktober 2018 kl. 14.30-16.30

Offentlig høring

13.              Offentlig høring om "Landingsforpligtelse: status inden den fulde gennemførelse i januar 2019"

Den 9. oktober 2018 kl. 16.30-18.30

14.              Drøftelse med de parter, der er berørt af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko - første del

15.              Drøftelse med de parter, der er berørt af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko - anden del

16.              Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

17.              Diverse sager

18.              Næste møder

·           den 21. november 2018 kl. 14.30-18.30 (Bruxelles)

·           den 22. november 2018 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

* * *

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse