PDF 170kWORD 1064k

 

Kalanduskomisjon

 

PECH(2018)1008_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 8. oktoober 2018 kell 16.00–18.30

Teisipäev, 9. oktoober 2018 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. oktoober 2018 kell 16.00–18.30

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

Nõukogu ja komisjoni osavõtul

3.              Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Raportöör:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

Arvamused:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

4.              Ettepanek võtta vastu määrus, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Raportöör:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Vastutav:

 

PECH

 

 

 

·           Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

·           Raporti projekti läbivaatamine

5.              Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Raportöör:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

Arvamused:

 

ENVI –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

6.              Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga iga-aastase eduaruande teemal, mis käsitleb maksimaalset jätkusuutlikku saagikust ja kalavarude seisundit (määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 50 kohaldamine)

* * *

9. oktoober 2018 kell 9.00–12.30

9. oktoober 2018 kell 9.00–9.30 (kinnine koosolek)

Kinnine koosolek

7.              Koordinaatorite koosolek

* * *

9. oktoober 2018 kell 9.30–12.00

Nõukogu ja komisjoni osavõtul

*** Hääletus ***

8.              Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Raportöör:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Vastutav:

 

PECH

 

 

Arvamused:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23. veebruar 2018 kell 10.00

9.              Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava, millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Raportöör:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Vastutav:

 

PECH

 

 

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 18. juuli 2018 kell 17.00

10.              ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Arvamuse koostaja:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Vastutav:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 5. september 2018 kell 17.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

11.              Kalanduskomisjoni delegatsiooni lähetus Iirimaale, 17.-19. september 2018

PECH/8/14479

·           Aruanne parlamendikomisjonile

* * *

9. oktoober 2018 kell 12.00–12.30 (kinnine koosolek)

Kinnine koosolek

12.              Delegeeritud õigusaktid

* * *

9. oktoober 2018 kell 14.30–16.30

Avalik kuulamine

13.              Avalik kuulamine teemal „Lossimiskohustus: ülevaade olukorrast enne selle kohustuse täielikku rakendamist 2019. aasta jaanuaris“

9. oktoober 2018 kell 16.30–18.30

14.              Arvamuste vahetus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu huvirühmadega – esimene osa

15.              Arvamuste vahetus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu huvirühmadega – teine osa

16.              Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

17.              Muud küsimused

18.              Järgmised koosolekud

·           21. november 2018 kell 14.30–18.30 (Brüssel)

·           22. november 2018 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

* * *

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusalane teave