PDF 179kWORD 309k

 

Zivsaimniecības komiteja

 

PECH(2018)1008_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2018. gada 8. oktobrī, plkst. 16.00–18.30

Otrdien, 2018. gada 9. oktobrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2018. gada 8. oktobrī plkst. 16.00–18.30

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

3.              Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāras Republiku un Eiropas Kopienu (2018–2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Referents:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

4.              Priekšlikums regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Referents:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

 

·           Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

5.              Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Referente:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

ENVI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

6.              Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par gada ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma īstenošanā un saistībā ar zivju krājumu stāvokli (saskaņā ar Regulas 1380/2013 50. pantu)

* * *

2018. gada 9. oktobrī plkst. 9.00–12.30

2018. gada 9. oktobrī plkst. 9.00–9.30  (aiz slēgtām durvīm)

Aiz slēgtām durvīm

7.              Koordinatoru sanāksme

* * *

2018. gada 9. oktobrī plkst. 9.30–12.00

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

*** Balsošanas laiks ***

8.              Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Referente:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. februārī plkst. 10.00

9.              Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 atcelšana

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Referents:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 18. jūlijā plkst. 17.00

10.              ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5. septembrī plkst. 17.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

11.              Zivsaimniecības komitejas darba brauciens uz Īriju no 2018. gada 17. septembra līdz 19. septembrim

PECH/8/14479

·           Ziņošana komitejai

* * *

2018. gada 9. oktobrī plkst. 12.00–12.30  (aiz slēgtām durvīm)

Aiz slēgtām durvīm

12.              Deleģētie akti

* * *

2018. gada 9. oktobrī plkst. 14.30–16.30

Publiska uzklausīšana

13.              Atklāta uzklausīšana par tematu "Izkraušanas pienākums: pašreizējā situācija pirms tā pilnīgas īstenošanas 2019. gada janvārī"

2018. gada 9. oktobrī plkst. 16.30–18.30

14.              Viedokļu apmaiņa ar ieinteresētajām personām par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu – pirmā daļa

15.              Viedokļu apmaiņa ar ieinteresētajām personām par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu – otrā daļa

16.              Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

17.              Dažādi jautājumi

18.              Nākamās sanāksmes

·           2018. gada 21. novembrī plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

·           2018. gada 22. novembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums