PDF 175kWORD 1055k

 

Commissie visserij

 

PECH(2018)1008_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 8 oktober 2018, 16.00 - 18.30 uur

Dinsdag 9 oktober 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 oktober 2018, 16.00 - 18.30 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

3.              Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de Europese Gemeenschap (2018‑2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

4.              Voorstel voor een verordening tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Rapporteur:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

 

·           Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

·           Behandeling ontwerpverslag

5.              Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Rapporteur:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Advies:

 

ENVI –

Besluit: geen advies

 

 

·           Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

6.              Gedachtewisseling met de Commissie over het jaarverslag over de vorderingen bij het verwezenlijken van de maximale duurzame opbrengst en de situatie van de visbestanden (overeenkomstig artikel 50 van Verordening (EU) nr. 1380/2013)

* * *

9 oktober 2018, 9.00 - 12.30 uur

9 oktober 2018, 9.00 - 9.30 uur  (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

7.              Coördinatorenvergadering

* * *

9 oktober 2018, 9.30 - 12.00 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Stemming ***

8.              Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Rapporteur:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Advies:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 23 februari 2018, 10.00 uur

9.              Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Rapporteur:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 18 juli 2018, 17.00 uur

10.              Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Bevoegd:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2018, 17.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

11.              Werkbezoek van de Commissie visserij aan Ierland - 17 tot 19 september 2018

PECH/8/14479

·           Verslaggeving aan de commissie

* * *

9 oktober 2018, 12.00 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

12.              Gedelegeerde handelingen

* * *

9 oktober 2018, 14.30 - 16.30 uur

Openbare hoorzitting

13.              Openbare hoorzitting over de aanlandingsverplichting: stand van zaken vóór de volledige tenuitvoerlegging in januari 2019

9 oktober 2018, 16.30 - 18.30 uur

14.              Gedachtewisseling met de belanghebbenden bij de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko – eerste deel

15.              Gedachtewisseling met de belanghebbenden bij de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko – tweede deel

16.              Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

17.              Rondvraag

18.              Volgende vergaderingen

·           21 november 2018, 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

·           22 november 2018, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

Laatst bijgewerkt op: 3 oktober 2018Juridische mededeling