PDF 183kWORD 308k

 

Komisja Rybołówstwa

 

PECH(2018)1008_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 8 października 2018 r., w godz. 16.00–18.30

Wtorek 9 października 2018 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 października 2018 r., w godz. 16.00–18.30

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącego

W obecności Rady i Komisji

3.              Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską (lata 2018–2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Sprawozdawca:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

4.              Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Sprawozdawca:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

 

·           Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

5.              Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Sprawozdawczyni:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI –

Decyzja: brak opinii

 

 

·           Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

6.              Wymiana poglądów z Komisją na temat sprawozdania rocznego w sprawie postępów w zapewnianiu maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz stanu stad ryb (wykonanie art. 50 rozporządzenia 1380/2013)

* * *

9 października 2018 r., w godz. 9.00–12.30

9 października 2018 r., w godz. 9.00–9.30 (przy drzwiach zamkniętych)

Przy drzwiach zamkniętych

7.              Posiedzenie koordynatorów

* * *

9 października 2018 r., w godz. 9.30–12.00

W obecności Rady i Komisji

*** Głosowanie ***

8.              Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Sprawozdawczyni:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 23 lutego 2018 r., godz. 10.00

9.              Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1139 ustanawiającego wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylenie rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Sprawozdawca:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

·           Termin składania poprawek: 18 lipca 2018 r., godz. 17.00

10.              Przejrzystość i zrównoważoność unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 5 września 2018 r., godz. 17.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

11.              Wyjazd Komisji Rybołówstwa do Irlandii w dniach 17–19 września 2018 r.

PECH/8/14479

·           Sprawozdanie dla komisji

* * *

9 października 2018 r., w godz. 12.00–12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

Przy drzwiach zamkniętych

12.              Akty delegowane

* * *

9 października 2018 r., w godz. 14.30–16.30

Wysłuchanie publiczne

13.              Wysłuchanie publiczne pt. "Obowiązek wyładunku. Stan prac przed pełnym wdrożeniem w styczniu 2019 r.".

9 października 2018 r., w godz. 16.30 – 18.30

14.              Wymiana poglądów ze podmiotami, których dotyczy umowa o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim – część pierwsza

15.              Wymiana poglądów ze podmiotami, których dotyczy umowa o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim – część druga

16.              Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

17.              Sprawy różne

18.              Następne posiedzenia

·           21 listopada 2018 r., w godz. 14.30–18.30 (Bruksela)

·           22 listopada 2018 r., w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna