PDF 182kWORD 308k

 

Výbor pre rybárstvo

 

PECH(2018)1008_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 8. októbra 2018 od 16.00 do 18.30 h

utorok 9. októbra 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. októbra 2018 od 16.00 do 18.30 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedníctva

Za prítomnosti Rady a Komisie

3.              Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežie Slonoviny a Európskym spoločenstvom (2018 – 2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Spravodajca:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Výmena názorov so zástupcami Komisie

4.              Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Spravodajca:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

·           Výmena názorov so zástupcami Komisie

·           preskúmanie návrhu správy

5.              Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Spravodajkyňa:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           Výmena názorov so zástupcami Komisie

6.              Výmena názorov so zástupcami Komisie o výročnej správe o pokroku vo vykonávaní udržateľných maximálnych výnosov a stave zásob rýb (uplatňovanie článku 50 nariadenia 1380/2013)

* * *

9. októbra 2018 od 9.00 do 12.30 h

9. októbra 2018 od 9.00 do 9.30 h  (za zatvorenými dverami)

Za zatvorenými dverami

7.              Schôdza koordinátorov

* * *

9. októbra 2018 od 9.30 do 12.00 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

*** Hlasovanie ***

8.              Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Spravodajkyňa:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. február 2018, 10.00 h

9.              Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Spravodajca:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 18. júl 2018, 17.00 h

10.              Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Gestorský výbor:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. september 2018, 17.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

11.              Služobná cesta Výboru pre rybárstvo do Írska – 17. – 19. septembra 2018

PECH/8/14479

·           Správa pre výbor

* * *

9. októbra 2018 od 12.00 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

Za zatvorenými dverami

12.              Delegované akty

* * *

9. októbra 2018 od 14.30 do 16.30 h

Verejné vypočutie

13.              Verejné vypočutie na tému Povinnosť vylodiť úlovky: stav pred jej úplným uplatňovaním od januára 2019

9. októbra 2018 od 16.30 do 18.30 h

14.              Výmena názorov so zúčastnenými stranami dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom – prvá časť

15.              Výmena názorov so zúčastnenými stranami dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom – druhá časť

16.              Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

17.              Rôzne otázky

18.              Nasledujúce schôdze

·           21. novembra 2018 od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

·           22. novembra 2018 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

* * *

Posledná úprava: 4. októbra 2018Právne oznámenie