PDF 174kWORD 308k

 

Fiskeriutskottet

 

PECH(2018)1008_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 8 oktober 2018 kl. 16.00–18.30

Tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 oktober 2018 kl. 16.00–18.30

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

I närvaro av rådet och kommissionen

3.              Partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Föredragande:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Diskussion med kommissionens företrädare

4.              Förslag till förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Föredragande:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

 

·           Diskussion med kommissionens företrädare

·           Behandling av förslag till betänkande

5.              Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Föredragande:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

ENVI –

Beslut: inget yttrande

 

 

·           Diskussion med kommissionens företrädare

6.              Diskussion med kommissionen om årsrapporten om framstegen när det gäller att uppnå maximal hållbar avkastning samt situationen för fiskbestånden (tillämpning av artikel 50 i förordning 1380/2013)

* * *

9 oktober 2018 kl. 9.00–12.30

9 oktober 2018 kl. 9.00–9.30  (inom stängda dörrar)

Inom stängda dörrar

7.              Samordnarnas sammanträde

* * *

9 oktober 2018 kl. 9.30–12.00

I närvaro av rådet och kommissionen

*** Omröstning ***

8.              Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Föredragande:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 februari 2018 kl. 10.00

9.              Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Föredragande:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 18 juli 2018 kl. 17.00

10.              Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Föredragande av yttrande:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Ansv. utsk.:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 september 2018 kl. 17.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

11.              Fiskeriutskottets resa till Irland den 17-19 september 2018

PECH/8/14479

·           Avläggande av rapport till utskottet

* * *

9 oktober 2018 kl. 12.00–12.30  (inom stängda dörrar)

Inom stängda dörrar

12.              Delegerade akter

* * *

9 oktober 2018 kl. 14.30–16.30

Offentlig utfrågning

13.              Offentlig utfrågning: Landningsskyldighet – det aktuella läget före det fullständiga genomförandet i januari 2019

9 oktober 2018 kl. 16.30–18.30

14.              Diskussion med de parter som berörs av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko - del 1

15.              Diskussion med de parter som berörs av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko - del 2

16.              Information från ordföranden om samordnarnas beslut

17.              Övriga frågor

18.              Kommande sammanträden

·           21 november 2018 kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

·           22 november 2018 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

* * *

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande