PDF 179kWORD 316k

 

Žuvininkystės komitetas

 

PECH(2018)1121_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2018 m. lapkričio 21 d., trečiadienis, 14.30–18.30 val.

2018 m. lapkričio 22 d., ketvirtadienis, 9.00–10.45 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (5B001)

2018 m. lapkričio 21 d. 14.30–15.00 val.  (uždaras)

Uždaras

1.              Koordinatorių posėdis

* * *

2018 m. lapkričio 21 d. 15.00–18.30 val.

2.              Darbotvarkės tvirtinimas

3.              Pirmininko pranešimai

4.              Posėdžių protokolų tvirtinimas:

·           2018 m. rugsėjo 24 d.              PV – PE628.365v01-00

·           2018 m. spalio 8–9 d.              PV – PE629.381v01-00

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

*** Elektroninis balsavimas ***

5.              Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Pranešėjas:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

6.              Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Pranešėja:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ENVI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

7.              Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymas

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Pranešėjas:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

·           Rekomendacijos projekto svarstymas (pritarimas)

8.              Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymas

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Pranešėjas:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Pranešimo projekto svarstymas

9.              Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

PECH/8/14822

·           Keitimasis nuomonėmis su direktoriumi Pascaliu Savouret dėl 2019 m. darbo programos

10.              2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Nuomonės referentas:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

11.              2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Nuomonės referentas:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

12.              Deleguotieji aktai

PECH/8/15012

·           Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

2018 m. lapkričio 22 d. 9.00–10.45 val.

13.              Praktinis seminaras „Išmetimo į jūrą draudimas, įpareigojimas iškrauti laimikį ir didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis vakarinėje Viduržemio jūros dalyje“

PECH/8/14821

·           Pranešimas

14.              Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

15.              Kiti klausimai

16.              Kiti posėdžiai

·           2018 m. lapkričio 27 d. 9.00–12.30 val. ir 15.15–18.30 val. (Briuselis)

* * *

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinis pranešimas