PDF 182kWORD 316k

 

Zivsaimniecības komiteja

 

PECH(2018)1121_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2018. gada 21. novembrī, plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī, plkst. 9.00–10.45

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2018. gada 21. novembrī plkst. 14.30–15.00  (aiz slēgtām durvīm)

Aiz slēgtām durvīm

1.              Koordinatoru sanāksme

* * *

2018. gada 21. novembrī plkst. 15.00–18.30

2.              Darba kārtības pieņemšana

3.              Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4.              Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·           2018. gada 24. septembrī              PV – PE628.365v01-00

·           2018. gada 8.–9. oktobrī              PV – PE629.381v01-00

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

*** Elektroniskā balsošana ***

5.              Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Referents:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

6.              Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Referente:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

ENVI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

7.              Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokols un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņa

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Referents:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

·           Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)

8.              Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokols un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņa

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Referents:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

9.              Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

PECH/8/14822

·           Viedokļu apmaiņa ar direktoru Pascal Savouret par 2019. gada darba programmu

10.              2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

11.              ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

12.              Deleģētie akti

PECH/8/15012

·           Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

2018. gada 22. novembrī plkst. 9.00–10.45

13.              Darbseminārs par tematu "Izmetumu aizliegums, izkraušanas pienākumi un maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms Vidusjūras rietumu daļā"

PECH/8/14821

·           Izklāsts

14.              Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

15.              Dažādi jautājumi

16.              Nākamās sanāksmes

·           2018. gada 27. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.15–18.30 (Briselē)

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. novembrisJuridisks paziņojums