PDF 185kWORD 315k

 

Komisja Rybołówstwa

 

PECH(2018)1121_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 21 listopada 2018 r., w godz. 14.30 – 18.30

Czwartek 22 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 10.45

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

21 listopada 2018 r., w godz. 14.30 – 15.00  (przy drzwiach zamkniętych)

Przy drzwiach zamkniętych

1.              Posiedzenie koordynatorów

* * *

21 listopada 2018 r., w godz. 15.00 – 18.30

2.              Przyjęcie porządku dziennego

3.              Komunikaty przewodniczącego

4.              Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·           24 września 2018 r.              PV – PE628.365v01-00

·           8-9 października 2018 r.              PV – PE629.381v01-00

W obecności Rady i Komisji

*** Głosowanie elektroniczne ***

5.              Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Sprawozdawca:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

6.              Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI –

Decyzja: brak opinii

 

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

7.              Podpisanie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Sprawozdawca:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

·           Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

8.              Podpisanie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Sprawozdawca:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

9.              Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

PECH/8/14822

·           Wymiana poglądów z dyrektorem Pascalem Savouretem w sprawie programu prac na rok 2019

10.              Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

·           Ustalenie terminu składania poprawek

11.              Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

·           Ustalenie terminu składania poprawek

12.              Akty delegowane

PECH/8/15012

·           Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

22 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 10.45

13.              Warsztaty w sprawie zakazu odrzutów, obowiązku wyładunku i maksymalnego podtrzymywalnego połowu w zachodniej części Morza Śródziemnego

PECH/8/14821

·           Wystąpienie

14.              Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

15.              Sprawy różne

16.              Następne posiedzenia

·           27 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.15 – 18.30 (Bruksela)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2018Informacja prawna