PDF 185kWORD 316k

 

Výbor pre rybárstvo

 

PECH(2018)1121_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 21. novembra 2018 od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 22. novembra 2018 od 9.00 do 10.45 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

21. novembra 2018 od 14.30 do 15.00 h  (za zatvorenými dverami)

Za zatvorenými dverami

1.              Schôdza koordinátorov

* * *

21. novembra 2018 od 15.00 do 18.30 h

2.              Prijatie programu schôdze

3.              Oznámenia predsedníctva

4.              Schválenie zápisníc zo schôdzí

·           24. septembra 2018              PV – PE628.365v01-00

·           8. – 9. októbra 2018              PV – PE629.381v01-00

Za prítomnosti Rady a Komisie

*** Elektronické hlasovanie ***

5.              Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Spravodajca:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           prijatie návrhu správy

·           Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

6.              Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

*** Koniec elektronického hlasovania ***

7.              Uzavretie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Spravodajca:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Výmena názorov so zástupcami Komisie

·           preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

8.              Uzavretie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Spravodajca:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           preskúmanie návrhu správy

9.              Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

PECH/8/14822

·           výmena názorov s riaditeľom Pascalom Savouretom o pracovnom programe na rok 2019

10.              Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

·           stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

11.              Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

·           stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

12.              Delegované akty

PECH/8/15012

·           Výmena názorov so zástupcami Komisie

22. novembra 2018 od 9.00 do 10.45 h

13.              Seminár na tému Zákaz odhadzovania úlovkov, povinnosť vylodiť úlovky a maximálny udržateľný výnos v západnej časti Stredozemného mora

PECH/8/14821

·           Výklad

14.              Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

15.              Rôzne otázky

16.              Nasledujúce schôdze

·           27. novembra 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 15.15 do 18.30 h (Brusel)

* * *

Posledná úprava: 15. novembra 2018Právne oznámenie