PDF 192kWORD 297k

 

Zivsaimniecības komiteja

 

PECH(2019)0408_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019. gada 8. aprīlī plkst. 15.00–18.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 19. februārī PV – PE636.115v01-00

         2019. gada 7. martā PV – PE636.324v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Zivsaimniecības kontrole

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Referente:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

ENVI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

Deleģētie akti (105. pants)

5. Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2018/2034, ar kuru izveido 2019.–2021. gada izmetumu plānu dažām demersālajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

6. Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2018/2035, ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā 2019.–2021. gadā

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

7. Komisijas deleģētais lēmums, ar ko izveido Savienības daudzgadu programmu par bioloģisko, vidisko, tehnisko un sociālekonomisko zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu un pārvaldību

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

8. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

9. Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 8. jūlijā (Briselē)

(datums vēl jāapstiprina)

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. martsJuridisks paziņojums