PDF 194kWORD 297k

 

Výbor pre rybárstvo

 

PECH(2019)0408_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 8. apríla 2019 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. apríla 2019 od 15.00 do 18.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         19. februára 2019 PV – PE636.115v01-00

         7. marca 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

Za prítomnosti Rady a Komisie

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Kontrola rybolovu

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         prijatie návrhu správy

*** Koniec elektronického hlasovania ***

Delegované akty (článok 105)

5. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2034, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

6. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2035, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

7. DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE Komisie, ktorým sa stanovuje viacročný program Únie na zber a správu biologických, environmentálnych, technických a socioekonomických údajov v odvetviach rybolovu a akvakultúry

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

8. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávací protokol

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

9. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         8. júla 2019 (Brusel)

(dátum sa má potvrdiť)

* * *

Posledná úprava: 21. marca 2019Právne oznámenie