PDF 180kWORD 308k

 

Zivsaimniecības komiteja

 

PECH(2019)0904_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3E-2)

2019. gada 4. septembrī plkst. 9.00–9.45  (aiz slēgtām durvīm)

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 4. septembrī plkst. 9.45–12.30

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 23. jūlijā PV – PE639.825v01-00

4. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

*** Elektroniskā balsošana ***

5. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Priekšsēdētājs:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Atzinumi:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Grozījumu un budžeta grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

6. Islandes un Grenlandes vienpusēji noteiktās makreļu nozvejas kvotas

PECH/9/01057

         Viedokļu apmaiņa

7. Somijas prezidentūra Eiropas Savienībā

PECH/9/00517

         Padomes prezidentūras programmas izklāsts

         Viedokļu apmaiņa ar Somijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministru Jari Leppä

2019. gada 4. septembrī plkst. 14.30–18.30

8. Jūru stāvoklis

PECH/9/00726

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem par krājuma stāvokli Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā un ziemeļrietumu ūdeņos

9. Pētījums par dalībvalstu veikto dzinēja jaudas pārbaudi

PECH/9/00729

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

10. Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

INTA

 

 

 

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

11. Deleģētie akti

PECH/9/00519

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

12. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru ieteikumiem

13. Dažādi jautājumi

14. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 23. septembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 24. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. augustsJuridisks paziņojums