PDF 182kWORD 308k

 

Výbor pre rybárstvo

 

PECH(2019)0904_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

4. septembra 2019 od 9.00 do 9.45 h  (za zatvorenými dverami)

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

4. septembra 2019 od 9.45 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         23. júla 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Oznámenia predsedníctva

Za prítomnosti Rady a Komisie

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Predseda:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov a rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. júl 2019, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

6. Jednostranný výlov makrel zo strany Islandu a Grónska

PECH/9/01057

         výmena názorov

7. Fínske predsedníctvo Európskej únie

PECH/9/00517

         Predloženie programu predsedníctva Rady

         výmena názorov: minister pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Fínska Jari Leppä

4. septembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

8. Stav morí

PECH/9/00726

         výmena názorov so zástupcami Komisie o stave populácií v Severnom mori, Baltskom mori a západných vodách

9. Štúdia o overovaní výkonu motora členskými štátmi

PECH/9/00729

         výklad Komisie

10. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

INTA

 

 

 

         výklad Komisie

11. Delegované akty

PECH/9/00519

         výklad Komisie

12. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

13. Rôzne otázky

14. Nasledujúce schôdze

         23. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         24. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 14. augusta 2019Právne oznámenie