PDF 190kWORD 292k

 

Výbor pre rybárstvo

 

PECH(2019)1002_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 2. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 3. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

2. októbra 2019 od 9.00 do 10.00 h  (za zatvorenými dverami)

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

2. októbra 2019 od 10.00 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. septembra 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Oznámenia predsedníctva

Za prítomnosti Rady a Komisie

5. Oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

         Prípadne

6. Ako sa využíva existujúci Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)?

PECH/9/01347

         výklad Komisie

7. Európsky námorný a rybársky fond

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Spravodajca:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

         výmena názorov

8. Delegované akty

PECH/9/00519

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

2. októbra 2019 od 14.30 do 18.30 h

9. Stav morí

PECH/9/00726

         Výmena názorov so zástupcami Komisie o stave populácií v Čiernom a Stredozemnom mori vrátane správy o pokroku vyhlásenia z Malty MedFish4Ever

10. Správa oblastí na obnovu populácií rýb a chránených morských oblastí

PECH/9/01395

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

11. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávací protokol

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

3. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

12. Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES): aké poradenstvo poskytuje ICES v súvislosti s udržateľným hospodárením s populáciami rýb a morskými ekosystémami

PECH/9/01136

         Výklad: Colm Lordan, podpredseda poradného výboru ICES

         výmena názorov

13. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

14. Rôzne otázky

15. Nasledujúce schôdze

         11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 26. septembra 2019Právne oznámenie