PDF 187kWORD 349k

 

Zivsaimniecības komiteja

 

PECH(2020)0120_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2020. gada 20. janvārī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2020. gada 21. janvārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2020. gada 20. janvārī plkst. 15.00–18.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 11.–12. novembrī PV – PE643.204v01-00

         2019. gada 2.–3. decembrī PV – PE644.871v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

4. Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešana un ar Baltijas jūru saistīta datu vākšana un kontroles pasākumi, un Regula (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs
 

PECH/9/01787

***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

 

Referents:

 

Niclas Herbst (PPE)

PR – PE644.735v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

EMPL –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

REGI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

5. Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Referente:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

 

         Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)

         Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

6. Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Referente:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

7. Viedokļu apmaiņa ar vides, okeānu un zivsaimniecības komisāru Virginijus Sinkevičius

PECH/9/02020

         Viedokļu apmaiņa

8. MSY sasniegšana? Zvejas iespējas 2020 (KPN)

PECH/9/01864

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

* * *

2020. gada 21. janvārī plkst. 9.00–9.30  (aiz slēgtām durvīm)

Aiz slēgtām durvīm

9. Koordinatoru sanāksme

* * *

2020. gada 21. janvārī plkst. 9.30–12.30

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

*** Elektroniskā balsošana ***

10. Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Referents:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.950v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE640.654v03-00

 

         Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 19. novembrī plkst. 12.00

11. Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

PECH/9/01450

 2019/0090M(NLE) 

 

Referents:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

 

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 19. novembrī plkst. 12.00

12. Tā protokola noslēgšana Eiropas Savienības vārdā, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 12199/2019 – C9-0001/2020

 

Referents:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

AD – PE644.723v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE643.027v02-00

 

         Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 17.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

13. Daudzgadu plāni — vai netiek attaisnotas cerības?

PECH/9/02025

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

14. Horvātijas prezidentūra Eiropas Savienībā

PECH/9/00517

         Viedokļu apmaiņa ar lauksaimniecības ministri Marija Vučković par Horvātijas prezidentūras prioritātēm

2020. gada 21. janvārī plkst. 14.30–18.30

15. Piezvejas izraisītas delfīnu un vaļveidīgo nāves novēršana

PECH/9/02062

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

16. Protokols, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Referente:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

ENVI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

17. Zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plāns, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, Regulu (EK) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 un (ES) 2019/833 grozīšana un Regulas (ES) 2016/1627 atcelšana

PECH/9/02027

***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 – C9-0188/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

ENVI

 

 

 

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

18. Abpusējs izdevīgums: ES nespējas aizsargāt bioloģisko daudzveidību un palielināt zivju krājumus novēršana

PECH/9/01395

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

19. Pasākumi, kas veicami papildus maksimālā ilgtspējīgas ieguves (MSY) apjoma sasniegšanai: turpmāka vērienīga rīcība kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) jomā

PECH/9/02023

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

20. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

21. Dažādi jautājumi

22. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 19. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2020. gada 20. februārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. janvārisJuridisks paziņojums