20.6.2018
PECH_PR(2018)622105
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008
(COM(2018)0149- C8-0126/2018- 2018/0074(COD)
Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Ален Кадек

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 901kWORD 108k
Правна информация