Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Ανασκόπηση της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανασκόπηση της Ελληνικής Προεδρίας (2014/2610(RSP))

Οι Αντώνης Σαμαράς (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί στις 13.00.

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Εύα Καϊλή, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Dubravka Šuica και Μιλτιάδης Κύρκος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Κώστας Μαυρίδης, Ελένη Θεοχάρους, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Denanot, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Μαρία Σπυράκη, Κώστας Χρυσόγονος και Χρήστος Στυλιανίδης.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Αντώνης Σαμαράς.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου