Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000062/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Συζήτηση :

PV 15/09/2014 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. ΣΓΠ+ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων) και συμμόρφωση με τη Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην εργασία: η περίπτωση της Βολιβίας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000062/2014) που κατέθεσαν οι Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το ΣΓΠ+ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων) και συμμόρφωση με τη Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην εργασία: η περίπτωση της Βολιβίας (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Ο Davor Ivo Stier αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bodil Ceballos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου