Index 
Proces-verbal
PDF 221kWORD 192k
Luni, 15 septembrie 2014 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Reluarea sesiunii
 2.Comunicările Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Comunicare a Președinției – Alegerea Ombudsmanului European
 8.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Calendarul perioadelor de sesiune
 11.Cursul dat unei cereri de ridicare a imunității parlamentare
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 13.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Petiții
 16.Depunere de documente
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Impactul pe care îl are asupra agriculturii europene interdicția impusă de Federația Rusă asupra importului de produse agricole și alimentare din UE (dezbatere)
 19.Comerțul cu țările Euromed (dezbatere)
 20.SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) și respectarea Convenției privind vârsta minimă de încadrare în muncă: cazul Boliviei (dezbatere)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Comunicările Președintelui

Președintele a adus omagiu lui Ian Paisley, fost deputat în Parlamentul European, care a decedat vineri 12 septembrie 2014.

Președintele a evocat noile drame legate de imigrare care s-au petrecut în Marea Mediterană și a subliniat necesitatea de a face totul pentru a evita aceste catastrofe umanitare.

Președintele a comunicat că miercuri la ora 12 va avea loc o ședință foto în Hemiciclu.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Clare Moody a comunicat că ar fi dorit să voteze „pentru” la votarea Rezoluției referitoare la Ucraina la 17 iulie 2014 (punctul 10.5 al PV din 17.7.2014).


4. Componența Parlamentului

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Tania González Peñas, în locul lui Carlos Jiménez Villarejo, ca deputată în Parlament, cu efect de la 11 septembrie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a luat act de alegerea lui Tania González Peñas cu efect de la 11 septembrie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Tania González Peñas se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


5. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile lituaniene competente au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich, în cadrul unui caz penal pe lângă Curtea de Apel a Lituaniei.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea grupurilor EFDD, PPE, ECR, S&D şi a secretariatului deputaților neafiliați următoarele cereri de numire:

CULT: Rikke Karlsson în locul lui Anders Primdahl Vistisen

LIBE: Lorenzo Fontana

BUDG: Isabelle Thomas în locul lui Pedro Silva Pereira

Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican: Ignazio Corrao în locul lui Laura Agea

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Gabriel Mato în locul lui Adam Szejnfeld, José Blanco López, Nicola Danti, Seb Dance

Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo: Dominique Bilde

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă Macedonia: Ignazio Corrao

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek: David Borrelli în locul lui Marco Zanni

Delegația pentru relațiile cu Irak: Ignazio Corrao

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia: Marco Zanni

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Sergei Stanishev.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Comunicare a Președinției – Alegerea Ombudsmanului European

Președintele a informat deputații că la 2 septembrie a fost publicată în Jurnalul Oficial o cerere de candidaturi pentru alegerea Ombudsmanului European și că termenul de transmitere a candidaturilor către Președinte este 30 septembrie 2014.

Președintele a reamintit că, în conformitate cu articolul 219 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, candidaturile trebuie să fie susţinute de un număr de cel puţin 40 de deputaţi, resortisanţi ai cel puţin două state membre și că este interzis ca un deputat să sprijine mai multi candidați în același timp. Dacă un deputat susține mai mulți candidați, nu se va putea ține seama de niciuna dintre opțiunile de sprijin exprimate. După transmiterea unei candidaturi către Președinte, nu va mai fi posibil să se retragă sau să se adauge o semnătură de susținere.

În aplicarea articolului 219 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, candidaturile care respectă toate condițiile impuse vor fi transmise Comsiei pentru petiții de către Președinte. Aceasta va organiza, probabil în decembrie, audieri cu cei interesați. La aceste audieri poate participa orice deputat.

De asemenea, Președintele a anunțat că alegerea în plen se va petrece în cursul sesiunii ianuarie 2015.

Serviciile Direcției Generale Președinție sunt la dispoziția deputaților pentru orice întrebare suplimentară.


8. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

Rectificare P7_TA-PROV(2014)0421(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene P7_TA-PROV(2014)0421 - (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

Rectificare P7_TA-PROV(2014)0422(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene P7_TA-PROV(2014)0422 - (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

Rectificare P7_TA-PROV(2014)0362(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe P7_TA-PROV(2014)0362 - (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))

Rectificare P7_TA-PROV(2014)0352(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi P7_TA-PROV(2014)0352 - (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))

Rectificare P7_TA-PROV(2014)0425(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive P7_TA-PROV(2014)0425 - (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, miercuri 23 iulie 2014, a procedat la semnarea următoarelor acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (00089/2014/LEX - C8-0124/2014 - 2013/0139(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (00075/2014/LEX - C8-0123/2014 - 2012/0168(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (00042/2014/LEX - C8-0122/2014 - 2012/0358(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă în domeniul combaterii poluării marine provocate de nave și de instalațiile petroliere și gaziere (00066/2014/LEX - C8-0121/2014 - 2013/0092(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (00072/2014/LEX - C8-0120/2014 - 2013/0074(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (00060/2014/LEX - C8-0119/2014 - 2012/0146(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat, stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte (00092/2014/LEX - C8-0118/2014 - 2012/0163(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (00049/2014/LEX - C8-0117/2014 - 2012/0029(COD)).


10. Calendarul perioadelor de sesiune

Președintele a informat că, cu ocazia reuniunii sale din 11 septembrie 2014, Conferința președinților a decis anularea perioadei de sesiune 8-9 octombrie 2014 în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul de procedură. Această decizie a fost luată pentru a pregăti alegerea colegiului comisarilor în decursul perioadei de sesiune 20-23 octombrie 2014.


11. Cursul dat unei cereri de ridicare a imunității parlamentare

În urma deciziei Parlamentului European din 11 iunie 2013 de a nu ridica imunitatea lui Malgorzata Hankzlik, fostă deputată europeană, în cadrul unei anchete a procurorului Municipiului Varșovia privind unele acuzații de infracțiune (punctul 10.4 al PV din 11.6.2013), autoritățile competente poloneze au adus la cunoștința Parlamentului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul de procedură, decizia de redeschidere a unei anchete clasate.

Comunicarea de mai sus va fi transmisă spre informare Comisiei JURI.


12. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Actul Final al Reuniunii la nivel înalt între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește Acordul de asociere;

- Acordul între Canada și Uniunea Europeană privind transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor;

- Protocol la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană;

-Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

- Proces-verbal de rectificare a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012.


13. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune februarie I, februarie II și martie 2014 este disponibilă pe site-ul Europarl.


14. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000062/2014) adresată de Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa și Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Comisiei: SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) și respectarea Convenției privind vârsta minimă de încadrare în muncă: cazul Boliviei (2014/2837(RSP)) (B8-0031/2014);

- (O-000063/2014) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Impactul pe care îl are asupra agriculturii europene interdicția impusă de Federația Rusă asupra importului de produse agricole și alimentare din UE (2014/2835(RSP)) (B8-0032/2014).


15. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

4 septembrie 2014

(nume confidențial) (nr. 2890/2013); (nume confidențial) (nr. 1471/2014); Danolki István (nr. 1472/2014); Alin Ovidiu Preda (nr. 1473/2014); Jürgen Bauermees Eschbach (nr. 1474/2014); Christos Taklis (nr. 1475/2014); Francesco Di Pasquale (nr. 1476/2014); (nume confidențial) (nr. 1477/2014); Moreno Sgarallino (nr. 1478/2014); Zsani József (nr. 1479/2014); Salvatore Malafronte (nr. 1480/2014); (nume confidențial) (nr. 1481/2014); Emmanuelle Le Texier (nr. 1482/2014); David Sojka (nr. 1483/2014); (nume confidențial) (nr. 1484/2014); Nikolaos Trovas (nr. 1485/2014); Herbert Hüther (nr. 1486/2014); (nume confidențial) (nr. 1487/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1488/2014); Lorenzo Croce (nr. 1489/2014); (nume confidențial) (nr. 1490/2014); Lourda Finn (nr. 1491/2014); (nume confidențial) (nr. 1492/2014); Anja Pfeil (nr. 1493/2014); (nume confidențial) (nr. 1494/2014); (nume confidențial) (nr. 1495/2014); (nume confidențial) (nr. 1496/2014); (nume confidențial) (nr. 1497/2014); (nume confidențial) (nr. 1498/2014); (nume confidențial) (nr. 1499/2014); (nume confidențial) (nr. 1500/2014).

11 septembrie 2014

(nume confidențial) (nr. 1501/2014); (nume confidențial) (nr. 1502/2014); Marek Wagner J. (nr. 1503/2014); (nume confidențial) (nr. 1504/2014); (nume confidențial) (nr. 1505/2014); (nume confidențial) (nr. 1506/2014); (nume confidențial) (nr. 1507/2014); Elīna Gēringa (nr. 1508/2014); Andrew Thompson (nr. 1509/2014); (nume confidențial) (nr. 1510/2014); (nume confidențial) (nr. 1511/2014); (nume confidențial) (nr. 1512/2014); Laëtitia Carion (nr. 1513/2014); Francesco Di Pasquale (nr. 1514/2014); Slavko Burstynjsky (nr. 1515/2014); (nume confidențial) (nr. 1516/2014); (nume confidențial) (nr. 1517/2014); (nume confidențial) (nr. 1518/2014); (nume confidențial) (nr. 1519/2014); (nume confidențial) (nr. 1520/2014); (nume confidențial) (nr. 1521/2014); Tiffany Bonavia (nr. 1522/2014); (nume confidențial) (nr. 1523/2014); Giacomo Giujusa (nr. 1524/2014); (nume confidențial) (nr. 1525/2014); (nume confidențial) (nr. 1526/2014); (nume confidențial) (nr. 1527/2014); (nume confidențial) (nr. 1528/2014); Bernd Fritz (nr. 1529/2014); (nume confidențial) (nr. 1530/2014); Dean Bauwens (nr. 1531/2014); (nume confidențial) (nr. 1532/2014); Amin Ben Ramadan (nr. 1533/2014); Dean Bauwens (nr. 1534/2014); (nume confidențial) (nr. 1535/2014); (nume confidențial) (nr. 1536/2014); (nume confidențial) (nr. 1537/2014); (nume confidențial) (nr. 1538/2014); (nume confidențial) (nr. 1539/2014); (nume confidențial) (nr. 1540/2014); Polyvios Orthodox (nr. 1541/2014); Maria Theodorou (nr. 1542/2014); Georgia Liopetriti (nr. 1543/2014); Matheos Contarinis (nr. 1544/2014); (nume confidențial) (nr. 1545/2014); (nume confidențial) (nr. 1546/2014); Christiane Laupie-Koechlin (nr. 1547/2014); (nume confidențial) (nr. 1548/2014); (nume confidențial) (nr. 1549/2014); Maciej Kędzia (nr. 1550/2014); Catherine McKernan (nr. 1551/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 1552/2014); (nume confidențial) (nr. 1553/2014); Andrew Thompson (nr. 1554/2014); (nume confidențial) (nr. 1555/2014); (nume confidențial) (nr. 1556/2014); Ismet Uzun (nr. 1557/2014); Roland Ritter (nr. 1558/2014); Michael Hohendahl (nr. 1559/2014); Corinna Haußmann (nr. 1560/2014); Carmen Perelló Celades (nr. 1561/2014); José Iván Sánchez Gil (nr. 1562/2014); (nume confidențial) (nr. 1563/2014); Angelina Pavanello (nr. 1564/2014); Dorota Korenicka (nr. 1565/2014); Corneliu Soin Dinca (nr. 1566/2014); (nume confidențial) (nr. 1567/2014); (nume confidențial) (nr. 1568/2014); (nume confidențial) (nr. 1569/2014); (nume confidențial) (nr. 1570/2014); Irene Broekaart (nr. 1571/2014); Jutta Kosmeier (nr. 1572/2014); (nume confidențial) (nr. 1573/2014); Arian Antonescu (nr. 1574/2014); (nume confidențial) (nr. 1575/2014); Giorgio Gurrieri (nr. 1576/2014); Mariana-Iolanda Vasilescu (nr. 1577/2014); Alan Jones (nr. 1578/2014); (nume confidențial) (nr. 1579/2014); (nume confidențial) (nr. 1580/2014); Luca Bucchini (nr. 1581/2014); (nume confidențial) (nr. 1582/2014); (nume confidențial) (nr. 1583/2014); (nume confidențial) (nr. 1584/2014); Nikos Rafidias (nr. 1585/2014); Kis Ferenc János (nr. 1586/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 1587/2014); Simone Boccolari (nr. 1588/2014); Graham Moore (nr. 1589/2014); Daniel Voinea (nr. 1590/2014); (nume confidențial) (nr. 1591/2014); Andrea Boeing (nr. 1592/2014); (nume confidențial) (nr. 1593/2014); (nume confidențial) (nr. 1594/2014); (nume confidențial) (nr. 1595/2014); Paula Soare (nr. 1596/2014); Stanko Hudales (nr. 1597/2014); (nume confidențial) (nr. 1598/2014); Kenneth Mahoney (nr. 1599/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 1600/2014); Francesco Di Pasquale (nr. 1601/2014); Francis Germès (nr. 1602/2014); Serafeim Tomaras (nr. 1603/2014); Menouar Cellier (nr. 1604/2014); Giuseppe De Luca (nr. 1605/2014); (nume confidențial) (nr. 1606/2014); Bettina Schüller-Wallerath (nr. 1607/2014); Adam Fularz (nr. 1608/2014); (nume confidențial) (nr. 1609/2014); Luisella De Battista (nr. 1610/2014); Emil Ifrim (nr. 1611/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1612/2014); (nume confidențial) (nr. 1613/2014); Vincenzo Frasca (nr. 1614/2014); (nume confidențial) (nr. 1615/2014); Zbigniew Zaborski (nr. 1616/2014); (nume confidențial) (nr. 1617/2014); (nume confidențial) (nr. 1618/2014); Arnaud Gavard (nr. 1619/2014); Stephen Luck (nr. 1620/2014); Frederik Hirche (nr. 1621/2014); (nume confidențial) (nr. 1622/2014); (nume confidențial) (nr. 1623/2014); (nume confidențial) (nr. 1624/2014); Markus Baumgart (nr. 1625/2014); Níkos Papadákis (nr. 1626/2014); Mieszko Chmielnik (nr. 1627/2014); Vesselin Blagoev (nr. 1628/2014); Jonathan Fair (nr. 1629/2014); Neil Whitehead (nr. 1630/2014); (nume confidențial) (nr. 1631/2014); Shaheeb Inayat Sher (nr. 1632/2014); Dominique Joron (nr. 1633/2014); (nume confidențial) (nr. 1634/2014); Gică Onișoru (nr. 1635/2014); Birgit Hüttlinger (nr. 1636/2014); Stefano Casabianca (nr. 1637/2014); Svetlana Gavrilova (nr. 1638/2014); Giulia Adamo (nr. 1639/2014); (nume confidențial) (nr. 1640/2014); Fina Josep Pedrero (nr. 1641/2014); Antonio José Navarro Castelló (nr. 1642/2014); Jerónimo Matellanes Cabo (nr. 1643/2014); Marika Nicolaou (nr. 1644/2014); (nume confidențial) (nr. 1645/2014); Antonia Morral Agustí (nr. 1646/2014); (nume confidențial) (nr. 1647/2014); Martin Arnold (nr. 1648/2014); (nume confidențial) (nr. 1649/2014); (nume confidențial) (nr. 1650/2014); (nume confidențial) (nr. 1651/2014); Steffen Beier (nr. 1652/2014); Andreas Urstadt (nr. 1653/2014); Malda Aija Siliņa (nr. 1654/2014); David Reiling (nr. 1655/2014); (nume confidențial) (nr. 1656/2014); Johannes Panda (nr. 1657/2014); (nume confidențial) (nr. 1658/2014); (nume confidențial) (nr. 1659/2014); (nume confidențial) (nr. 1660/2014); (nume confidențial) (nr. 1661/2014); (nume confidențial) (nr. 1662/2014); Stefano Casabianca (nr. 1663/2014); (nume confidențial) (nr. 1664/2014); George Stamatis (nr. 1665/2014); George Nicolaou (nr. 1666/2014); Evgenia Moyseos (nr. 1667/2014); Maria Voniati (nr. 1668/2014); Marios Achilleos (nr. 1669/2014); Gonzalo Vázquez González (nr. 1670/2014); José Miguel Rodríguez Espinosa (nr. 1671/2014); (nume confidențial) (nr. 1672/2014); (nume confidențial) (nr. 1673/2014); (nume confidențial) (nr. 1674/2014); (nume confidențial) (nr. 1675/2014); Valentina Magnani (nr. 1676/2014); (nume confidențial) (nr. 1677/2014); (nume confidențial) (nr. 1678/2014); (nume confidențial) (nr. 1679/2014); Alfonso Luigi Marra (nr. 1680/2014); (nume confidențial) (nr. 1681/2014); (nume confidențial) (nr. 1682/2014); (nume confidențial) (nr. 1683/2014); (nume confidențial) (nr. 1684/2014); Sohail Khan (nr. 1685/2014); Georgios Mylonas (nr. 1686/2014); Matteo La Cara (nr. 1687/2014); Thomas Bauer (nr. 1688/2014); Irina Giurcău (nr. 1689/2014); Klemens Kowalke (nr. 1690/2014); (nume confidențial) (nr. 1691/2014); Adrian-Iacob Ștefănescu (nr. 1692/2014); Adrian-Iacob Ștefănescu (nr. 1693/2014); Joaquín Pérez Gómez (nr. 1694/2014); Florian Bosse (nr. 1695/2014); Florian Bosse (nr. 1696/2014); Matteo La Cara (nr. 1697/2014); (nume confidențial) (nr. 1698/2014); Perlaki Gyula (Nagygombosért Polgári Egyesület) (nr. 1699/2014); Matteo La Cara (nr. 1700/2014); Roy Smith (nr. 1701/2014); Simona Bossi (nr. 1702/2014); Rodica Huzum (nr. 1703/2014); (nume confidențial) (nr. 1704/2014); Giuseppe De Luca (nr. 1705/2014); Ludovic Gaschet (nr. 1706/2014); (nume confidențial) (nr. 1707/2014); (nume confidențial) (nr. 1708/2014); (nume confidențial) (nr. 1709/2014); Timothy Allardyce (nr. 1710/2014); Francesco Di Pasquale (nr. 1711/2014); Timothy Cudjoe (nr. 1712/2014); (nume confidențial) (nr. 1713/2014); (nume confidențial) (nr. 1714/2014); Mehmet Sanlikol (nr. 1715/2014); (nume confidențial) (nr. 1716/2014); Abubakir Lashkari (nr. 1717/2014); (nume confidențial) (nr. 1718/2014); Dimitris Tsipidis (nr. 1719/2014); (nume confidențial) (nr. 1720/2014); Takis Chatzigeorgiou (nr. 1721/2014); (nume confidențial) (nr. 1722/2014); (nume confidențial) (nr. 1723/2014); Francesco Di Pasquale (nr. 1724/2014); Silvia Mărgineanu (nr. 1725/2014); Dalnoki István (nr. 1726/2014); Wolfgang Lux (nr. 1727/2014); Francesco Di Pasquale (nr. 1728/2014); Cosmin Lungu (nr. 1729/2014); (nume confidențial) (nr. 1730/2014); (nume confidențial) (nr. 1731/2014); (nume confidențial) (nr. 1732/2014); Sokratis El Mantani Ordoulidis (nr. 1733/2014); Mark Gerngroß (nr. 1734/2014); Krzysztof Holke (nr. 1735/2014); Alistair Jamieson (nr. 1736/2014); Sreeram Kumar (nr. 1737/2014); Liliya Nikolova (nr. 1738/2014); (nume confidențial) (nr. 1739/2014); Youssra Rochdi (nr. 1740/2014); (nume confidențial) (nr. 1741/2014); Alexander Schikora (nr. 1742/2014); Gergana Tsenova Vladkova (nr. 1743/2014); Erika Križnič (nr. 1744/2014); Catherine Bramwell (nr. 1745/2014); Michael Kloss (nr. 1746/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 1747/2014); Diane Cadwallader (nr. 1748/2014); Anja Riemer-Grobe (nr. 1749/2014); (nume confidențial) (nr. 1750/2014); (nume confidențial) (nr. 1751/2014); (nume confidențial) (nr. 1752/2014); (nume confidențial) (nr. 1753/2014); Corneliu Huzum (nr. 1754/2014); (nume confidențial) (nr. 1755/2014); (nume confidențial) (nr. 1756/2014); (nume confidențial) (nr. 1757/2014); Marios Achilleos (nr. 1758/2014); Henry Anderson (nr. 1759/2014); (nume confidențial) (nr. 1760/2014); Francesco Di Pasquale (nr. 1761/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 1762/2014); Alan Sido (nr. 1763/2014); (nume confidențial) (nr. 1764/2014); (nume confidențial) (nr. 1765/2014); Wolfgang Obermüller (nr. 1766/2014); Carmen-Elena Calin (nr. 1767/2014); (nume confidențial) (nr. 1768/2014); (nume confidențial) (nr. 1769/2014); (nume confidențial) (nr. 1770/2014); Justyna Gawryś (nr. 1771/2014); Matteo La Cara (nr. 1772/2014); (Anders) Peter Schou Andersen (nr. 1773/2014); (nume confidențial) (nr. 1774/2014); Inga Franz (nr. 1775/2014); Oliver Nassar (nr. 1776/2014); Flavio Miccono (nr. 1777/2014); (nume confidențial) (nr. 1778/2014); Elżbieta Gałka (nr. 1779/2014); Joachim Guse (nr. 1780/2014); (nume confidențial) (nr. 1781/2014); Cezar Hustiu (nr. 1782/2014); (nume confidențial) (nr. 1783/2014); Andreas Stasierowski (nr. 1784/2014); Francesco Sartor (nr. 1785/2014); (nume confidențial) (nr. 1786/2014); (nume confidențial) (nr. 1787/2014); (nume confidențial) (nr. 1788/2014); Dimitris Tsipidis (nr. 1789/2014); (nume confidențial) (nr. 1790/2014); Juan Manuel Palomares Herranz (nr. 1791/2014); Rosemarie Borchert (nr. 1792/2014); (nume confidențial) (nr. 1793/2014); Fulvio Ricca (nr. 1794/2014); (nume confidențial) (nr. 1795/2014); Renato Lelli (nr. 1796/2014); (nume confidențial) (nr. 1797/2014); Ralf Dingeldey (nr. 1798/2014); (nume confidențial) (nr. 1799/2014); Surujlall Motilall (nr. 1800/2014); (nume confidențial) (nr. 1801/2014); (nume confidențial) (nr. 1802/2014); (nume confidențial) (nr. 1803/2014); Mauro Parilli (nr. 1804/2014); Dario Durso (nr. 1805/2014); (nume confidențial) (nr. 1806/2014); Bert Olsson (nr. 1807/2014); (nume confidențial) (nr. 1808/2014); Anastasios Aivazoglou (nr. 1809/2014); Sohail Khan (nr. 1810/2014); Ronald Moger (nr. 1811/2014); (nume confidențial) (nr. 1812/2014); (nume confidențial) (nr. 1813/2014); Pietro Aleotti (nr. 1814/2014); (nume confidențial) (nr. 1815/2014); Günther Toussaint (nr. 1816/2014).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 11 septembrie 2014, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))
În conformitate cu articolul 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 – 2014/0166(COD))
În conformitate cu articolul 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor (text codificat) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 – 2014/0167(COD))
În conformitate cu articolul 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (reformare) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))
În conformitate cu articolul 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

INTA

aviz :

JURI, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (text codificat) (COM(2014)0341 - C8-0019/2014 – 2014/0174(COD))
În conformitate cu articolul 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/010 ES/Castilla y León prezentată de Spania) (COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de transfer de credite DEC 17/2014 - Sectiunea III - Comisie (N8-0017/2014 - C8-0116/2014 - 2014/2063(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal) (COM(2014)0515 - C8-0125/2014 - 2014/2064(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk din partea Belgiei) (COM(2014)0532 - C8-0126/2014 - 2014/2065(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

PECH, AGRI, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

ITRE, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

ITRE, INTA

- Transfer de credite DEC 23/2014 - Sectiunea III - Comisie (N8-0021/2014 - C8-0131/2014 - 2014/2066(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Transfer de credite DEC 24/2014 - Sectiunea III - Comisie (N8-0022/2014 - C8-0132/2014 - 2014/2067(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Transfer de credite DEC 30/2014 - Sectiunea III - Comisie (N8-0023/2014 - C8-0133/2014 - 2014/2068(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Transfer de credite DEC 25/2014 - Sectiunea III - Comisie (N8-0024/2014 - C8-0134/2014 - 2014/2069(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

-Transfer de credite DEC 27/2014 - Sectiunea III - Comisie (N8-0025/2014 - C8-0135/2014 - 2014/2070(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/002 BE/Carsid din partea Belgiei) (COM(2014)0553 - C8-0136/2014 - 2014/2071(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Transfer de credite DEC 26/2014 - Sectiunea III - Comisie (N8-0026/2014 - C8-0138/2014 - 2014/2074(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (text codificat) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE))

retrimis

fond :

JURI

- Proiect de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015: poziția Consiliului din 2 septembrie 2014 (12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI


17. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din septembrie 2014 (PE 536.552/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni, marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Solicitare a Grupului ALDE de a se înscrie pe ordinea de zi o dezbatere privind declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la democrație, statul de drept și drepturile fundamentale din Ungaria, care ar urma să fie inclusă ca prim punct pe ordinea de zi pentru miercuri după-masă.

Au intervenit: Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a motivat solicitarea, Philippe Lamberts în favoarea solicitării, Esteban González Pons împotriva solicitării și Enrique Guerrero Salom.

Cu VE (138 pentru, 186 împotrivă, 15 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


18. Impactul pe care îl are asupra agriculturii europene interdicția impusă de Federația Rusă asupra importului de produse agricole și alimentare din UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000063/2014) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, adresată Comisiei: Impactul pe care îl are asupra agriculturii europene interdicția impusă de Federația Rusă asupra importului de produse agricole și alimentare din UE (B8-0032/2014) (2014/2835(RSP))

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Dacian Cioloş (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Jahr, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zoltán Balczó, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către António Marinho e Pinto, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Beata Gosiewska, Dita Charanzová, Pablo Iglesias, Giulia Moi, Mario Borghezio, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Julie Girling, Antanas Guoga, Matt Carthy, Davor Škrlec, Tiziana Beghin, Krisztina Morvai, Esther Herranz García, Miltiadis Kyrkos, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Bas Belder, Emmanouil Glezos, Marijana Petir, Tonino Picula, Bernd Lucke, Gabriel Mato, Marc Tarabella, Notis Marias, Nuno Melo, Tibor Szanyi, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Jarosław Kalinowski, Jean-Paul Denanot, Annie Schreijer-Pierik, Daniel Buda, Edouard Ferrand și Iliana Iotova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Manolis Kefalogiannis, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, John Stuart Agnew, Diane Dodds, Franc Bogovič și José Blanco López.

A intervenit Dacian Cioloş.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


19. Comerțul cu țările Euromed (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Comerțul cu țările Euromed (2014/2836(RSP))

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Louis Aliot, neafiliat, Santiago Fisas Ayxelà și Marc Tarabella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Edouard Ferrand.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Victor Negrescu, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas și Udo Voigt.

A intervenit Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) și respectarea Convenției privind vârsta minimă de încadrare în muncă: cazul Boliviei (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000062/2014) adresată de Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa și Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, cu privire la SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) și respectarea Convenției privind vârsta minimă de încadrare în muncă: cazul Boliviei (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier a dezvoltat întrebarea.

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Franck Proust, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, și Bodil Ceballos, în numele Grupului Verts/ALE.

A intervenit Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

József Nagy, Siôn Simon, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Iosu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Tim Aker, Janusz Korwin-Mikke, Brian Hayes, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Jean Lambert, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Péter Niedermüller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Petr Mach, Deirdre Clune, Iliana Iotova, Andrej Plenković, Nicola Caputo, Franc Bogovič și Cristian Dan Preda.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 536.552/OJMA).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 21.15.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Creţu, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Notă juridică