Kazalo 
Zapisnik
PDF 218kWORD 176k
Ponedeljek, 15. september 2014 - StrasbourgKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sporočila predsednika
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Sporočilo predsedstva – Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic
 8.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Časovni razpored delnih zasedanj
 11.Nadaljnje obravnavanje zahteve za odvzem poslanske imunitete
 12.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 13.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 14.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 15.Peticije
 16.Predložitev dokumentov
 17.Razpored dela
 18.Posledice prepovedi trgovanja s kmetijskimi proizvodi in živili iz EU, ki jo je sprejela Ruska federacija, za evropsko kmetijstvo (razprava)
 19.Trgovina z državami Euromed (razprava)
 20.GSP+ (splošna shema preferencialov) in spoštovanje konvencije o minimalni starosti: primer Bolivije (razprava)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sporočila predsednika

Predsednik se je poklonil spominu na Iana Paisleya, nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta, ki je umrl v petek, 12. septembra 2014.

Spomnil je na nove tragedije v zvezi s priseljevanjem v Sredozemlju in je poudaril, da je treba storiti vse, kar je možno, da se izognemo takim človeškim katastrofam.

Predsednik je sporočil, da je v sredo ob 12h predvideno fotografiranje v veliki sejni dvorani.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Clare Moody je sporočila, da je 17. julija 2014 med glasovanjem o resoluciji o Ukrajini želela glasovati za (točka 10.5 zapisnika z dne 17.7.2014).


4. Sestava Parlamenta

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Carlosa Jiméneza Villareja za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Tania González Peñas z začetkom veljavnosti od dne 11. septembra 2014.

V skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4(1) in (4) Poslovnika, Parlament vzame na znanje imenovanje Tanie González Peñas z začetkom veljavnosti 11 septembra 2014.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Tania González Peñas polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni litvanski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Viktorju Uspaskichu v okviru postopka, ki poteka pred Višjim sodiščem v Litvi.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin EFDD, PPE, ECR in S&D ter od tajništva samostojnih poslancev prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor CULT: Rikke Karlsson namesto Andersa Primdahla Vistisena

odbor LIBE: Lorenzo Fontana

odbor BUDG: Isabelle Thomas namesto Pedra Silve Pereire

Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom: Ignazio Corrao namesto Laure Agee

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Gabriel Mato namesto Adama Szejnfelda, Joséja Blanca Lópeza, Nicole Dantija in Seba Danceja

Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino in Kosovom: Dominique Bilde

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Makedonija: Ignazio Corrao

Delegacija za odnose z državami Mašreka: David Borrelli namesto Marca Zannija

Delegacija za odnose z Irakom: Ignazio Corrao

Delegacija k stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnemu odboru med EU in Srbijo: Marco Zanni

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Sergei Stanishev.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Sporočilo predsedstva – Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic

Predsednik je poslance obvestil, da je bil 2. septembra v Uradnem listu objavljen razpis za vložitev kandidatur za evropskega varuha človekovih pravic ter da je rok za vložitev kandidatur 30. september 2014.

Predsednik je spomnil, da mora v skladu s členom 219(2) Poslovnika vsako kandidaturo podpreti najmanj štirideset poslancev iz najmanj dveh držav članic ter da lahko vsak poslanec podpre le enega kandidata. Če poslanec podpre več kakor enega kandidata, se ne bo upoštevala njegova podpora nobenemu od kandidatov. Ko se kandidatura posreduje predsedniku, je ni mogoče umakniti ali dodati podpisa v njeno podporo.

V skladu s členom 219(3) Poslovnika predsednik kandidature, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, posreduje Odboru za peticije. Ta bo verjetno decembra organiziral predstavitve, na katerih se bodo predstavili kandidati. Predstavitve so odprte za vse poslance.

Predsednik je sporočil tudi, da bo izvolitev potekala na plenarnem zasedanju januarja 2015.

Službe generalnega direktorata Predsedstvo so na voljo poslancem za vsa dodatna vprašanja.


8. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

Popravek P7_TA-PROV(2014)0421(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij P7_TA-PROV(2014)0421 - (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

Popravek P7_TA-PROV(2014)0422(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 glede financiranja evropskih političnih strank P7_TA-PROV(2014)0422 - (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

Popravek P7_TA-PROV(2014)0362(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 15. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah P7_TA-PROV(2014)0362 - (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))

Popravek P7_TA-PROV(2014)0352(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 15. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva P7_TA-PROV(2014)0352 - (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))

Popravek P7_TA-PROV(2014)0425(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst P7_TA-PROV(2014)0425 - (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 23. julija 2014, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (00089/2014/LEX - C8-0124/2014 - 2013/0139(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije (00075/2014/LEX - C8-0123/2014 - 2012/0168(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (00042/2014/LEX - C8-0122/2014 - 2012/0358(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem financiranju ukrepov Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje morja, ki ga povzročijo ladje ter naftni in plinski objekti (00066/2014/LEX - C8-0121/2014 - 2013/0092(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (00072/2014/LEX - C8-0120/2014 - 2013/0074(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/EC (00060/2014/LEX - C8-0119/2014 - 2012/0146(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija (00092/2014/LEX - C8-0118/2014 - 2012/0163(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (00049/2014/LEX - C8-0117/2014 - 2012/0029(COD)).


10. Časovni razpored delnih zasedanj

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov na seji 11. septembra 2014 sklenila, da bo v skladu s členom 146(3) Poslovnika odpovedala zasedanje 8. in 9. oktobra 2014. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi priprav na izvolitev kolegija komisarjev na zasedanju, ki bo med 20. in 23. oktobrom 2014.


11. Nadaljnje obravnavanje zahteve za odvzem poslanske imunitete

Po sklepu Evropskega parlamenta z dne 11. junija 2013, s katerim je bilo odločeno, da se v okviru preiskave okrožnega tožilca iz Varšave, ki zadeva domnevne kršitve (točka 10.4 zapisnika z dne 11.6.2013), poslanska imuniteta ne bo odvzela nekdanji evropski poslanki Malgorzati Hankzlik, so pristojni poljski organi v skladu s členom 9(9) Poslovnika Parlamentu sporočili, da nameravajo ponovno odpreti že končano zadevo.

To sporočilo bo v vednost posredovano odboru JURI.


12. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sklepna listina vrha med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani glede pridružitvenega sporazuma;

- Sporazum med Kanado in evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih;

- Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji;

- Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji;

- Zapisnik o popravku Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani, podpisanega 11. julija 2012 v Phnom Penhu.


13. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletišču Eurpoarl je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvin in drugim februarskim delnim zasedanjem ter med marčevskim delnim zasednjem.


14. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000062/2014), ki so ga postavili Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa in Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Komisiji: GSP+ (splošna shema preferencialov) in spoštovanje konvencije o minimalni starosti: primer Bolivije (2014/2837(RSP)) (B8-0031/2014);

- (O-000063/2014), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Posledice prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz EU, ki jo je uvedla Ruska federacija (2014/2835(RSP)) (B8-0032/2014).


15. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

4 septembre 2014

(ime vlagatelja zaupno) (št. 2890/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1471/2014); Danolki István (št. 1472/2014); Alin Ovidiu Preda (št. 1473/2014); Jürgen Bauermees Eschbach (št. 1474/2014); Christos Taklis (št. 1475/2014); Francesco Di Pasquale (št. 1476/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1477/2014); Moreno Sgarallino (št. 1478/2014); Zsani József (št. 1479/2014); Salvatore Malafronte (št. 1480/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1481/2014); Emmanuelle Le Texier (št. 1482/2014); David Sojka (št. 1483/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1484/2014); Nikolaos Trovas (št. 1485/2014); Herbert Hüther (št. 1486/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1487/2014); José Manuel Martín Álvarez (št. 1488/2014); Lorenzo Croce (št. 1489/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1490/2014); Lourda Finn (št. 1491/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1492/2014); Anja Pfeil (št. 1493/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1494/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1495/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1496/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1497/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1498/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1499/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1500/2014).

11 septembre 2014

(ime vlagatelja zaupno) (št. 1501/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1502/2014); Marek Wagner J. (št. 1503/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1504/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1505/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1506/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1507/2014); Elīna Gēringa (št. 1508/2014); Andrew Thompson (št. 1509/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1510/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1511/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1512/2014); Laëtitia Carion (št. 1513/2014); Francesco Di Pasquale (št. 1514/2014); Slavko Burstynjsky (št. 1515/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1516/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1517/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1518/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1519/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1520/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1521/2014); Tiffany Bonavia (št. 1522/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1523/2014); Giacomo Giujusa (št. 1524/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1525/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1526/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1527/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1528/2014); Bernd Fritz (št. 1529/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1530/2014); Dean Bauwens (št. 1531/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1532/2014); Amin Ben Ramadan (št. 1533/2014); Dean Bauwens (št. 1534/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1535/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1536/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1537/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1538/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1539/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1540/2014); Polyvios Orthodox (št. 1541/2014); Maria Theodorou (št. 1542/2014); Georgia Liopetriti (št. 1543/2014); Matheos Contarinis (št. 1544/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1545/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1546/2014); Christiane Laupie-Koechlin (št. 1547/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1548/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1549/2014); Maciej Kędzia (št. 1550/2014); Catherine McKernan (št. 1551/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 1552/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1553/2014); Andrew Thompson (št. 1554/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1555/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1556/2014); Ismet Uzun (št. 1557/2014); Roland Ritter (št. 1558/2014); Michael Hohendahl (št. 1559/2014); Corinna Haußmann (št. 1560/2014); Carmen Perelló Celades (št. 1561/2014); José Iván Sánchez Gil (št. 1562/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1563/2014); Angelina Pavanello (št. 1564/2014); Dorota Korenicka (št. 1565/2014); Corneliu Soin Dinca (št. 1566/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1567/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1568/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1569/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1570/2014); Irene Broekaart (št. 1571/2014); Jutta Kosmeier (št. 1572/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1573/2014); Arian Antonescu (št. 1574/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1575/2014); Giorgio Gurrieri (št. 1576/2014); Mariana-Iolanda Vasilescu (št. 1577/2014); Alan Jones (št. 1578/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1579/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1580/2014); Luca Bucchini (št. 1581/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1582/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1583/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1584/2014); Nikos Rafidias (št. 1585/2014); Kis Ferenc János (št. 1586/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 1587/2014); Simone Boccolari (št. 1588/2014); Graham Moore (št. 1589/2014); Daniel Voinea (št. 1590/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1591/2014); Andrea Boeing (št. 1592/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1593/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1594/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1595/2014); Paula Soare (št. 1596/2014); Stanko Hudales (št. 1597/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1598/2014); Kenneth Mahoney (št. 1599/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 1600/2014); Francesco Di Pasquale (št. 1601/2014); Francis Germès (št. 1602/2014); Serafeim Tomaras (št. 1603/2014); Menouar Cellier (št. 1604/2014); Giuseppe De Luca (št. 1605/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1606/2014); Bettina Schüller-Wallerath (št. 1607/2014); Adam Fularz (št. 1608/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1609/2014); Luisella De Battista (št. 1610/2014); Emil Ifrim (št. 1611/2014); José Manuel Martín Álvarez (št. 1612/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1613/2014); Vincenzo Frasca (št. 1614/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1615/2014); Zbigniew Zaborski (št. 1616/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1617/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1618/2014); Arnaud Gavard (št. 1619/2014); Stephen Luck (št. 1620/2014); Frederik Hirche (št. 1621/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1622/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1623/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1624/2014); Markus Baumgart (št. 1625/2014); Níkos Papadákis (št. 1626/2014); Mieszko Chmielnik (št. 1627/2014); Vesselin Blagoev (št. 1628/2014); Jonathan Fair (št. 1629/2014); Neil Whitehead (št. 1630/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1631/2014); Shaheeb Inayat Sher (št. 1632/2014); Dominique Joron (št. 1633/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1634/2014); Gică Onisoru (št. 1635/2014); Birgit Hüttlinger (št. 1636/2014); Stefano Casabianca (št. 1637/2014); Svetlana Gavrilova (št. 1638/2014); Giulia Adamo (št. 1639/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1640/2014); Fina Josep Pedrero (št. 1641/2014); Antonio José Navarro Castelló (št. 1642/2014); Jerónimo Matellanes Cabo (št. 1643/2014); Marika Nicolaou (št. 1644/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1645/2014); Antonia Morral Agustí (št. 1646/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1647/2014); Martin Arnold (št. 1648/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1649/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1650/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1651/2014); Steffen Beier (št. 1652/2014); Andreas Urstadt (št. 1653/2014); Malda Aija Siliņa (št. 1654/2014); David Reiling (št. 1655/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1656/2014); Johannes Panda (št. 1657/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1658/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1659/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1660/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1661/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1662/2014); Stefano Casabianca (št. 1663/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1664/2014); George Stamatis (št. 1665/2014); George Nicolaou (št. 1666/2014); Evgenia Moyseos (št. 1667/2014); Maria Voniati (št. 1668/2014); Marios Achilleos (št. 1669/2014); Gonzalo Vázquez González (št. 1670/2014); José Miguel Rodríguez Espinosa (št. 1671/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1672/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1673/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1674/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1675/2014); Valentina Magnani (št. 1676/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1677/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1678/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1679/2014); Alfonso Luigi Marra (št. 1680/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1681/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1682/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1683/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1684/2014); Sohail Khan (št. 1685/2014); Georgios Mylonas (št. 1686/2014); Matteo La Cara (št. 1687/2014); Thomas Bauer (št. 1688/2014); Irina Giurcău (št. 1689/2014); Klemens Kowalke (št. 1690/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1691/2014); Adrian-Iacob Ștefănescu (št. 1692/2014); Adrian-Iacob Ștefănescu (št. 1693/2014); Joaquín Pérez Gómez (št. 1694/2014); Florian Bosse (št. 1695/2014); Florian Bosse (št. 1696/2014); Matteo La Cara (št. 1697/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1698/2014); Perlaki Gyula (Nagygombosért Polgári Egyesület) (št. 1699/2014); Matteo La Cara (št. 1700/2014); Roy Smith (št. 1701/2014); Simona Bossi (št. 1702/2014); Rodica Huzum (št. 1703/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1704/2014); Giuseppe De Luca (št. 1705/2014); Ludovic Gaschet (št. 1706/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1707/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1708/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1709/2014); Timothy Allardyce (št. 1710/2014); Francesco Di Pasquale (št. 1711/2014); Timothy Cudjoe (št. 1712/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1713/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1714/2014); Mehmet Sanlikol (št. 1715/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1716/2014); Abubakir Lashkari (št. 1717/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1718/2014); Dimitris Tsipidis (št. 1719/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1720/2014); Takis Chatzigeorgiou (št. 1721/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1722/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1723/2014); Francesco Di Pasquale (št. 1724/2014); Silvia Mărgineanu (št. 1725/2014); Dalnoki István (št. 1726/2014); Wolfgang Lux (št. 1727/2014); Francesco Di Pasquale (št. 1728/2014); Cosmin Lungu (št. 1729/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1730/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1731/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1732/2014); Sokratis El Mantani Ordoulidis (št. 1733/2014); Mark Gerngroß (št. 1734/2014); Krzysztof Holke (št. 1735/2014); Alistair Jamieson (št. 1736/2014); Sreeram Kumar (št. 1737/2014); Liliya Nikolova (št. 1738/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1739/2014); Youssra Rochdi (št. 1740/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1741/2014); Alexander Schikora (št. 1742/2014); Gergana Tsenova Vladkova (št. 1743/2014); Erika Križnič (št. 1744/2014); Catherine Bramwell (št. 1745/2014); Michael Kloss (št. 1746/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 1747/2014); Diane Cadwallader (št. 1748/2014); Anja Riemer-Grobe (št. 1749/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1750/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1751/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1752/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1753/2014); Corneliu Huzum (št. 1754/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1755/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1756/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1757/2014); Marios Achilleos (št. 1758/2014); Henry Anderson (št. 1759/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1760/2014); Francesco Di Pasquale (št. 1761/2014); Alberto de la Peña Guillén (št. 1762/2014); Alan Sido (št. 1763/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1764/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1765/2014); Wolfgang Obermüller (št. 1766/2014); Carmen-Elena Calin (št. 1767/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1768/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1769/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1770/2014); Justyna Gawryś (št. 1771/2014); Matteo La Cara (št. 1772/2014); (Anders) Peter Schou Andersen (št. 1773/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1774/2014); Inga Franz (št. 1775/2014); Oliver Nassar (št. 1776/2014); Flavio Miccono (št. 1777/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1778/2014); Elżbieta Gałka (št. 1779/2014); Joachim Guse (št. 1780/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1781/2014); Cezar Hustiu (št. 1782/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1783/2014); Andreas Stasierowski (št. 1784/2014); Francesco Sartor (št. 1785/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1786/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1787/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1788/2014); Dimitris Tsipidis (št. 1789/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1790/2014); Juan Manuel Palomares Herranz (št. 1791/2014); Rosemarie Borchert (št. 1792/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1793/2014); Fulvio Ricca (št. 1794/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1795/2014); Renato Lelli (št. 1796/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1797/2014); Ralf Dingeldey (št. 1798/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1799/2014); Surujlall Motilall (št. 1800/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1801/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1802/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1803/2014); Mauro Parilli (št. 1804/2014); Dario Durso (št. 1805/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1806/2014); Bert Olsson (št. 1807/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1808/2014); Anastasios Aivazoglou (št. 1809/2014); Sohail Khan (št. 1810/2014); Ronald Moger (št. 1811/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1812/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1813/2014); Pietro Aleotti (št. 1814/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1815/2014); Günther Toussaint (št. 1816/2014).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 11. septembra 2014 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


16. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

V skladu z določbami člena 304 Pogodbe, se bo predsednik o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz (Kodificirano besedilo) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 – 2014/0166(COD))

V skladu z določbami člena 304 Pogodbe, se bo predsednik o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za izvoz (kodificirano besedilo) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 – 2014/0167(COD))

V skladu z določbami člena 304 Pogodbe, se bo predsednik o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (prenovitev) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))

V skladu z določbami člena 304 Pogodbe, se bo predsednik o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

INTA, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) (COM(2014)0341 - C8-0019/2014 – 2014/0174(COD))

V skladu z določbami člena 304 Pogodbe, se bo predsednik o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju odkrivanja in pregona kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/010ES/CastillayLeón iz Španije) (COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0017/2014 - C8-0116/2014 - 2014/2063(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, kovinski izdelki) (COM(2014)0515 - C8-0125/2014 - 2014/2064(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgija) (COM(2014)0532 - C8-0126/2014 - 2014/2065(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

PECH, AGRI, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, v imenu Evropske unije (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

ITRE, INTA

- Predlog sklepa Sveta o o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

ITRE, INTA

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0021/2014 - C8-0131/2014 - 2014/2066(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0022/2014 - C8-0132/2014 - 2014/2067(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 30/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0023/2014 - C8-0133/2014 - 2014/2068(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0024/2014 - C8-0134/2014 - 2014/2069(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 27/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0025/2014 - C8-0135/2014 - 2014/2070(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/002 BE/Carsid, Belgija) (COM(2014)0553 - C8-0136/2014 - 2014/2071(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 26/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0026/2014 - C8-0138/2014 - 2014/2074(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (kodificirano besedilo) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015: stališče Sveta z dne 2. septembra 2014 (12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI


17. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje septembra 2014 (PE 536.552/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek, torek

Ni sprememb.

Sreda

Zahteva skupine ALDE, s katero se želi vpisati na dnevni red razpravo o izjavah Sveta in Komisije o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah na Madžarskem, da bi tako postala prva točka dnevnega reda v sredo popoldne.

Govorili so Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je utemeljila zahtevo, Philippe Lamberts, ki je podprl zahtevo, Esteban González Pons, ki je zahtevi nasprotoval, in Enrique Guerrero Salom.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (138 glasov za, 186 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


18. Posledice prepovedi trgovanja s kmetijskimi proizvodi in živili iz EU, ki jo je sprejela Ruska federacija, za evropsko kmetijstvo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000063/2014), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Posledice prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz EU, ki jo je uvedla Ruska federacija (B8-0032/2014) (2014/2835(RSP)).

Czesław Adam Siekierski je predstavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Dacian Cioloş (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Albert Deß v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Jahr, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zoltán Balczó, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dubravka Šuica, Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil António Marinho e Pinto, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Beata Gosiewska, Dita Charanzová, Pablo Iglesias, Giulia Moi, Mario Borghezio, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Julie Girling, Antanas Guoga, Matt Carthy, Davor Škrlec, Tiziana Beghin, Krisztina Morvai, Esther Herranz García, Miltiadis Kyrkos, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Bas Belder, Emmanouil Glezos, Marijana Petir, Tonino Picula, Bernd Lucke, Gabriel Mato, Marc Tarabella, Notis Marias, Nuno Melo, Tibor Szanyi, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Jarosław Kalinowski, Jean-Paul Denanot, Annie Schreijer-Pierik, Daniel Buda, Edouard Ferrand in Iliana Iotova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Manolis Kefalogiannis, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, John Stuart Agnew, Diane Dodds, Franc Bogovič in José Blanco López.

Govoril je Dacian Cioloş.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


19. Trgovina z državami Euromed (razprava)

Izjava Komisije: Trgovina z državami Euromed (2014/2836(RSP))

Karel De Gucht (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Notis Marias v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Louis Aliot samostojni poslanec, Santiago Fisas Ayxelà in Marc Tarabella, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Victor Negrescu, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas in Udo Voigt.

Govoril je Karel De Gucht.

Razprava se je zaključila.


20. GSP+ (splošna shema preferencialov) in spoštovanje konvencije o minimalni starosti: primer Bolivije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000062/2014), ki so ga postavili Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa in Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR o GSP+ (splošna shema preferencialov) in spoštovanju konvencije o minimalni starosti: primer Bolivije (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier je predstavil vprašanje.

Karel De Gucht (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Franck Proust v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, in Bodil Ceballos v imenu skupine Verts/ALE.

Govoril je Karel De Gucht.

Razprava se je zaključila.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

József Nagy, Siôn Simon, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Iosu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Tim Aker, Janusz Korwin-Mikke, Brian Hayes, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Jean Lambert, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Péter Niedermüller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Petr Mach, Deirdre Clune, Iliana Iotova, Andrej Plenković, Nicola Caputo, Franc Bogovič in Cristian Dan Preda.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 536.552/OJMA).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.15.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Creţu, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Pravno obvestilo