Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.3. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 και B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Οι Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo και Jean Lambert παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, Cristian Dan Preda, Richard Howitt και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Marc Tarabella.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου