Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2781(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0081/2014

Внесени текстове :

B8-0081/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.9. Делегиран регламент - продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от АКТБ, (гласуване)
CRE

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността, от членовете на ЕП Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, и Ska Keller, от името на групата Verts/ALE: Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 25 юли 2014 г. за изменение на приложение І към Регламент (EO) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен от Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

Правна информация