Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2декември2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 2 на общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 14 юли 2014 г. (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

2.1) предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно липсата на прозрачност при преговорите за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) (B8-0078/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно използването на „материални реакции с пространствено-времева деформация (ПВД)“ за развитието на чисти технологии и елиминирането на радиоактивни вещества (B8-0079/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Udo Voigt. Предложение за резолюция относно защитата на основните права и на правата на човека в Гърция (B8-0080/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно лошото време в Северна Италия и опасностите за пчеларството (B8-0083/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно лошото време и кризата на туристическия сектор в областта Венето (B8-0084/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно кризата на селскостопанския сектор на Италия и на областта Венето след руското ембарго и искането за допълнителни европейски средства и за европейски план за подкрепа (B8-0085/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

2.2) предложения за изменение на Правилника за дейността (член 227 от Правилника за дейността)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Предложение за изменения в Правилника за дейността на Европейския парламент: изменение на член 117 (Избор на председател на Комисията) и на приложение XVI (Насоки за одобрението на Комисията) (B8-0082/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

Правна информация