Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2059(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0019/2014

Внесени текстове :

A8-0019/2014

Разисквания :

PV 21/10/2014 - 6
CRE 21/10/2014 - 6

Гласувания :

PV 22/10/2014 - 4.5
CRE 22/10/2014 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0038

Протокол
Вторник, 21 октомври 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г. (разискване)
CRE

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г. [2014/2059(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Philippe De Backer представи доклада.

Изказаха се: Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (докладчик по становището на комисията EMPL), Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията ENVI), Sergio Gaetano Cofferati (докладчик по становището на комисията IMCO), Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Sampo Terho, от името на групата ECR, Richard Sulík, Tibor Szanyi, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Grapini и Bernd Lucke, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, независим, Burkhard Balz, Jutta Steinruck, Kay Swinburne, Antanas Guoga, Matt Carthy, Jean Lambert, Bernard Monot, Pablo Zalba Bidegain, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Martina Dlabajová, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Fulvio Martusciello, Isabelle Thomas, Bernd Lucke, Davor Škrlec, Marco Zanni, Markus Ferber, Vilija Blinkevičiūtė, Sander Loones, Gerolf Annemans, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Notis Marias, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Beatrix von Storch, (последната повдигна също така въпроса за наличността на доклада в различни езикови версии), Marco Valli, Danuta Maria Hübner, Neena Gill, Werner Langen, Siôn Simon, Ivana Maletić, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab, Jonás Fernández, Siegfried Mureșan, Alfred Sant, Verónica Lope Fontagné, Георги Пирински и Ildikó Gáll-Pelcz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas, Monika Flašíková Beňová, Emmanouil Glezos и Bill Etheridge.

Изказаха се: Jyrki Katainen, Benedetto Della Vedova и Philippe De Backer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.5 от протокола от 22.10.2014.

Правна информация