Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2921(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0211/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0052

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8.8. Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 και B8-0224/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0213/20014

(αντικαθιστά τιςB8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 και B8-0224/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Vincent Peillon και Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Nirj Deva και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Petr Ježek και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

- Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0053)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0215/20014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου