Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 25. novembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia

14. Boj proti násiliu voči ženám (pokračovanie rozpravy)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000080/2014), ktorú položila Iratxe García Pérez, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Opatrenia nadväzujúce na iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o boji proti násiliu voči ženám (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(pokračovanie rozpravy: bod 12 zápisnice zo dňa 25. 11. 2014)

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, ktora zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Maria Arena v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil António Marinho e Pinto, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Maria Arena a Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan a Alessandra Moretti, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune a Caterina Chinnici.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie