Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 25 ноември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000078/2014), зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Съвета: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000079/2014), зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Комисията: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes разви въпросите.

Sandro Gozi (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговориха на въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kristina Winberg, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Илияна Йотова, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Мария Габриел, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli и Miltiadis Kyrkos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr и Alessandra Mussolini.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Sandro Gozi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация