Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000078/2014 (B8-0037/2014)

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000078/2014) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000079/2014) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Sandro Gozi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kristina Winberg, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Ελευθέριος Συναδινός, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli και Μιλτιάδης Κύρκος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Coelho, Νότης Μαριάς, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr και Alessandra Mussolini.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Sandro Gozi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL
Αντιπρόεδρος

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου