Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 224kWORD 170k
Torstai 27. marraskuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Lasten aliravitsemus kehitysmaissa (keskustelu)
 7.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  7.1.Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö
  7.2.Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus
  7.3.Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu
 8.Äänestykset
  8.1.Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys (äänestys)
 9.Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittäminen
 10.Äänestykset (jatkoa)
  10.1.Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (äänestys)
  10.2.Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (äänestys)
  10.3.Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (äänestys)
  10.4.Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Hallintomaksujen eriä koskeva väliaikainen järjestelmä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana (äänestys)
  10.5.Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (äänestys)
  10.6.Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (äänestys)
  10.7.YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä (äänestys)
  10.8.Digitaaliset sisämarkkinat (äänestys)
  10.9.Lasten aliravitsemus kehitysmaissa (äänestys)
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

- Kiertomatkaviisumin luominen ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetusten (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttaminen (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: DEVE, CULT, AFET.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan calakohdan nojalla 26päivänä toukokuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä yleissopimukseen liitettävään, 16 päivänä lokakuuta 2001 tehtyyn pöytäkirjaan (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Maailman terveysjärjestön julkaisemasta seksuaalikasvatusta koskevasta asiakirjasta (B8-0229/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys naisten ja miesten välisistä palkkaeroista (B8-0230/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys verkossa tapahtuvan seksuaaliseen kanssakäymiseen houkuttelun yleistymisestä ja sosiaalisia verkostoja käyttävien alaikäisten suojelusta (B8-0231/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten :

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uhanalaisista lajeista (B8-0232/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kasvisten nitraatista ja sen terveysvaikutuksista (B8-0233/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys eläinkuljetuksia koskevien säännösten rikkomisesta (B8-0234/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys opettajan ammattiin pääsyä sekä opettajien jatkokoulutusta ja tulosten arviointia koskevan yhtenäisen eurooppalaisen järjestelmän perustamisesta (B8-0235/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys fluoratuista kasvihuonekaasuista 16. huhtikuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja/tai komission 21. toukokuuta 2014 antaman ilmoituksen (2014/C 153/07) muuttamisesta (B8-0236/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rahapelejä koskevan unionin asetuksen laatimisesta (B8-0237/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pään ja kaulan alueen kasvaimista (B8-0238/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys liuskekaasun vesisärötyksellä tapahtuvan hyödyntämisen kieltämisestä (B8-0239/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel ja Olaf Stuger. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin ja Kanadan väliseen laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen liittyvästä avoimuuden puutteesta (B8-0240/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys islamilaisen täyshunnun käyttöä koskevasta kiellosta (B8-0241/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys nuorisotyöttömyyden lisääntymisestä Italiassa (B8-0242/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys keliakiasta ja sen naisten hedelmällisyydelle ja raskauksille aiheuttamista riskeistä (B8-0243/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys hätärahaston perustamisesta Euroopan arkkitehtonisen perinnön säilyttämiseksi: Bassano del Grappan sillan tapaus (B8-0244/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys työssä kuolleista Italiassa (B8-0245/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys eettisestä taloudesta ja rahoituksesta (B8-0247/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiden haaskauksesta (B8-0250/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rahapeliriippuvuuden torjumiseksi annettavasta rahapelejä koskevasta unionin asetuksesta (B8-0254/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja Euroopan naudanlihamarkkinoille koituvasta vahingosta (B8-0255/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja kriisirahaston toimintakykyyn liittyvistä riskeistä (B8-0256/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys oikeuden vaatimisesta eurooppalaisille Talidomidin uhreille (B8-0257/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kansainvälisistä lapsikaappauksista (B8-0258/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaiseen ja erityisesti Veneton alueen tupakanviljelyalaan kohdistetuista tukitoimista (B8-0259/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uusista lintuinfluenssapesäkkeistä Euroopassa (B8-0260/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys syksyn talousennusteista ja uusista euroalueeseen kohdistuvista riskeistä (B8-0261/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys euroalueen talouden elvyttämisstrategiasta (B8-0262/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta ja Euroopan sosiaaliselle mallille aiheutuvista riskeistä (B8-0263/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys espanjalaisille perheille asetetusta energialähteiden valintaa koskevasta rajoituksesta (B8-0264/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lääkkeiden verkkokauppaa koskevien kansallisten säännösten yhdenmukaistamisesta (B8-0266/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys WiFi-säteilyn mahdollisista terveyshaitoista (B8-0267/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden talouden vakauden turvaamisesta rahoitusmaailman levottomassa tilanteessa ja julkisen talouden suojaamisesta luottoluokituslaitosten arvioinneilta (B8-0268/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys muuntogeenisestä maissin linjasta NK 603 ja suojalausekkeen soveltamisesta (B8-0269/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys terrori-iskujen määrän räjähdysmäisestä kasvusta kaikkialla maailmassa (B8-0270/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisten antibioottien väärinkäytöstä aiheutuvista haitoista (B8-0271/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys verkkokaupan elintarvikepetosten kasvusta Euroopassa (B8-0272/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys rajat ylittävissä liiketoimissa käteisen rahan käyttämiseen sovellettavia rajoituksia koskevien kansallisten lakien yhdenmukaistamisesta (B8-0274/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys maataloustuotannossa käytettävien tehoaineiden sallimisperusteiden yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioissa (B8-0275/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vammaisille autoilijoille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen väärinkäytöstä (B8-0276/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL


4. Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000082/2014) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas ja Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014)

- Rosa D'Amato ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014)

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014)

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014)

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014)

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson ja Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014)

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil ja Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.5.


5. Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (2014/2967(RSP))

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 19).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka ja Nadine Morano PPE-ryhmän puolesta komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014)

- Ashley Fox, Sajjad Karim ja Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014)

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014)

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014)

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014)

- Dennis de Jong ja João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivoista (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.6.


6. Lasten aliravitsemus kehitysmaissa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000083/2014) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Lasten aliravitsemus kehitysmaissa (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Dawid Bohdan Jackiewicz ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Amjad Bashir EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues ja Brian Hayes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira ja Liisa Jaakonsaari.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta lasten aliravitsemuksesta ja virheravitsemuksesta kehitysmaissa 2014/2853(RSP) (B8-0253/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.9.


7. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 4).


7.1. Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö

Päätöslauselmaesitykset B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ja B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ja Jeroen Lenaers esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Pavel Svoboda käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAȘCU

Puheenvuorot: Amjad Bashir, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Pavel Svoboda vastasi, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim ja Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Amjad Bashir, sitoutumaton Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir ja Aymeric Chauprade.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica ja Constance Le Grip.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.1.


7.2. Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat ja Andrej Plenković esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić ja Cristian Dan Preda.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.2.


7.3. Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu

Päätöslauselmaesitykset B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ja B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edouard Ferrand, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ja Giulia Moi.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.3.


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys (äänestys)

Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys (työjärjestyksen 119 artikla) B8-0249/2014

(määräenemmistö ja 2/3 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EPÄLUOTTAMUSLAUSE

Hylättiin

Puheenvuorot:

Gerard Batten banderollien esillä pitämisestä istuntosalissa.


9. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittäminen

Puhemies ilmoitti, että yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 42 artiklan mukaisesti ja LIBE-valiokunnan tarkasteltua asiaa puheenjohtajakokous hyväksyi 27. marraskuuta 2014 pitämässään kokouksessa parlamentin ja neuvoston yhteisen päätöksen nimittää Giovanni Buttarelli Euroopan tietosuojavaltuutetuksi ja Wojciech Rafał Wiewiórowski apulaistietosuojavaltuutetuksi.

Puhemies allekirjoittaa nimityspäätöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa.


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

10. Äänestykset (jatkoa)

10.1. Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ja B8-0302/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0289/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 ja B8-0302/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0064)

(Päätöslauselmaesitys B8-0298/2014 raukesi.)


10.2. Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0292/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala ja Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ja B8-0308/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0295/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 ja B8-0308/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică ja Eva Kaili S&D-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0066)

(Päätöslauselmaesitys B8-0305/2014 raukesi.)


10.4. Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Hallintomaksujen eriä koskeva väliaikainen järjestelmä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana (äänestys)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti 27. marraskuuta 2014 annettu suositus Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana 8. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON - Esittelijä: Elisa Ferreira

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0067)


10.5. Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (äänestys)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 27. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0278/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver ja Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0068)


10.6. Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (äänestys)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 19).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 27. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 ja B8-0316/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0311/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 ja B8-0316/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta,
Ashley Fox, Sajjad Karim ja Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada ja António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta,
Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0069)

(Päätöslauselmaesitys B8-0314/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Pavel Telička esitti 11 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


10.7. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0285/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0070)


10.8. Digitaaliset sisämarkkinat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0286/2014, B8-0287/2014 ja B8-0288/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0286/2014

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0071)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0287/2014 ja B8-0288/2014 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Evelyne Gebhardt tarkistusta 19 koskevasta virheestä S&D-ryhmän äänestyslistassa.


10.9. Lasten aliravitsemus kehitysmaissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0253/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0072)


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini ja Bruno Gollnisch

Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan ja Peter Jahr

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr ja Seán Kelly

Digitaaliset sisämarkkinat - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler ja Seán Kelly

Lasten aliravitsemus kehitysmaissa - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly ja Marc Tarabella.

°
° ° °

Seán Kelly käytti puheenvuoron tarkistusten äänestysjärjestyksestä äänestettäessä yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B8-0311/2014 (puhemies täsmensi asiaa).


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 15. - 18. joulukuuta 2014.


16. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Oikeudellinen huomautus