Index 
Notulen
PDF 233kWORD 171k
Donderdag 27 november 2014 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Besluiten inzake bepaalde documenten
 3.Ingekomen stukken
 4.Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (debat)
 7.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  7.1.Pakistan: blasfemiewetten
  7.2.Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj
  7.3.Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen
 8.Stemmingen
  8.1.Motie van afkeuring jegens de Commissie (stemming)
 9.Benoeming van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-toezichthouder
 10.Stemmingen (voortzetting)
  10.1.Pakistan: blasfemiewetten (stemming)
  10.2.Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj (stemming)
  10.3.Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen (stemming)
  10.4.Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: voorlopig systeem van termijnen betreffende bijdragen om de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad tijdens de voorlopige periode te dekken (stemming)
  10.5.Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (stemming)
  10.6.Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (stemming)
  10.7.25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (stemming)
  10.8.Digitale interne markt (stemming)
  10.9.Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (stemming)
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies

- Rondreisvisum en wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr.562/2006 en (EG) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: DEVE, CULT, AFET.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 29mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie en tot het daarbij behorende protocol van 16 oktober 2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, uit naam van de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal, en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het document van de Wereldgezondheidsorganisatie over seksuele voorlichting (B8-0229/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen (B8-0230/2014)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toename van "grooming" en de bescherming van minderjarige gebruikers van sociale netwerken (B8-0231/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over met uitsterven bedreigde soorten (B8-0232/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over nitraat in groenten en de gevolgen voor de gezondheid (B8-0233/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de schending van de regelgeving betreffende het vervoer van dieren (B8-0234/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over één enkele Europese regeling voor toegang tot het beroep van leraar, bijscholing en prestatiebeoordeling (B8-0235/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over wijziging van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en/of het bericht van de Commissie van 21 mei 2014 (2014/C 153/07) (B8-0236/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een Europese verordening inzake kansspelen (B8-0237/2014)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over hoofd- en nekkanker (B8-0238/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het verbod op de exploitatie van schaliegas door middel van hydraulische fracturering (B8-0239/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel en Olaf Stuger. Ontwerpresolutie over het gebrek aan transparantie in het kader van de brede economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (B8-0240/2014)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over een verbod op het dragen van de islamitische nikab in de openbare ruimte (B8-0241/2014)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toenemende jeugdwerkloosheid in Italië (B8-0242/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over glutenintolerantie en de daaraan verbonden risico's voor vruchtbaarheid van vrouwen en zwangerschap (B8-0243/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over oprichting van een noodfonds voor het behoud van Europees architectonisch erfgoed: de brug van Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over dodelijke arbeidsongevallen in Italië (B8-0245/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over ethisch ondernemen en bankieren (B8-0247/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over voedselverspilling (B8-0250/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een nieuwe Europese verordening betreffende kansspelen om gokverslaving tegen te gaan (B8-0254/2014)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het Russische embargo en de negatieve gevolgen daarvan voor de Europese rundvleessector (B8-0255/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het door Rusland ingestelde embargo en de risico's voor de werking van het crisisfonds (B8-0256/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

BUDG

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het verzoek om gerechtigheid voor de Europese slachtoffers van thalidomide (B8-0257/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ontvoering van kinderen in internationaal verband (B8-0258/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steunmaatregelen voor de tabakscultuur in Italië en in het bijzonder die in Veneto (B8-0259/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over nieuwe vogelgriephaarden in Europa (B8-0260/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de economische najaarsprognoses en de nieuwe risico's voor de eurozone (B8-0261/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de strategie voor de heropleving van de economie van de eurozone (B8-0262/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het TTIP en de risico's voor het Europees sociaal model (B8-0263/2014)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de beperkingen die Spaanse families worden opgelegd in hun keuze van energiebronnen (B8-0264/2014)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over harmonisering van de nationale regels inzake de onlineverkoop van geneesmiddelen (B8-0266/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

IMCO

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de mogelijke schadelijkheid van wifisignalen (B8-0267/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van de economische stabiliteit van de lidstaten tegen de financiële volatiliteit en over de bescherming van de overheidsfinanciën tegen beoordelingen van de ratingbureaus (B8-0268/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over genetisch gemodificeerde mais NK 603: inwerkingtreding van de vrijwaringsclausule (B8-0269/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de dramatische toename van het terrorisme in de hele wereld (B8-0270/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de schadelijke gevolgen van overmatig antibioticagebruik door de Europese burgers (B8-0271/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toename van voedselfraude via internet in Europa (B8-0272/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over harmonisatie van de nationale wettelijke bepalingen inzake maximumbedragen voor het gebruik van contanten bij handelstransacties tussen lidstaten (B8-0274/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over uniformering van de door de lidstaten gehanteerde criteria voor de toelating van werkzame stoffen voor de levensmiddelenproductie (B8-0275/2014)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over misbruik van parkeerplaatsen voor gehandicapten (B8-0276/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL


4. Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000082/2014) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2010 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Het debat heeft op 24 november 2014 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 24.11.2014).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas en Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, over vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over vertragingen bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 2014/2946(RSP) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė en Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, over vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, over vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 2014/2946(RSP) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, over de vertragingen bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, over vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil en Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, over de vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 27.11.2014.


5. Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (2014/2967(RSP))

Het debat heeft op 24 november 2014 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 24.11.2014).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka en Nadine Morano, namens de PPE-Fractie, over de herziening van de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling en de rol van de kmo-test (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim en Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, over de herziening van de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling en de rol van de kmo-test (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, over de herziening van de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling en de rol van de kmo-test (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de herziening van de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling en de rol van de kmo-test (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, over de herziening van de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong en João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, over de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 27.11.2014.


6. Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000083/2014) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Dawid Bohdan Jackiewicz, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Amjad Bashir, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues en Brian Hayes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 27.11.2014.


7. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 4 van de notulen van 25.11.2014 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


7.1. Pakistan: blasfemiewetten

Ontwerpresoluties B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 en B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová en Jeroen Lenaers lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAȘCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Amjad Bashir, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Pavel Svoboda, die hierop ingaat, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sajjad Karim en Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir en Aymeric Chauprade.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica en Constance Le Grip.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 27.11.2014.


7.2. Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj

Ontwerpresoluties B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 en B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat en Andrej Plenković lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić en Cristian Dan Preda.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 27.11.2014.


7.3. Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen

Ontwerpresoluties B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 en B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat en Giulia Moi.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 27.11.2014.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Motie van afkeuring jegens de Commissie (stemming)

Motie van afkeuring jegens de Commissie (artikel 119 van het Reglement) B8-0249/2014

(Gekwalificeerde meerderheid en 2/3 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

MOTIE VAN AFKEURING

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Gerard Batten over de spandoeken in de vergaderzaal.


9. Benoeming van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-toezichthouder

De Voorzitter deelt mede dat overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 de Conferentie van voorzitters in haar vergadering van 27 november 2014 en ingevolge de beraadslagingen van de Commissie LIBE, haar goedkeuring heeft gehecht aan de gezamenlijke benoeming door het Parlement en de Raad van Giovanni Buttarelli tot Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming en Wojciech Rafał Wiewiórowski tot adjunct-toezichthouder.

De Voorzitter gaat samen met de fungerend voorzitter van de Raad over tot de ondertekening van het benoemingsbesluit.


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

10. Stemmingen (voortzetting)

10.1. Pakistan: blasfemiewetten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 en B8-0302/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0289/2014

(ter vervanging van B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 en B8-0302/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2014)0064)

(Ontwerpresolutie B8-0298/2014 komt te vervallen.)


10.2. Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 en B8-0307/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0292/2014

(ter vervanging van B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 en B8-0307/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie,
Charles Tannock, Ruža Tomašić en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet en Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie,
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala en Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie,
Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 en B8-0308/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0295/2014

(ter vervanging van B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 en B8-0308/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică en Eva Kaili, namens de S&D-Fractie,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie,
Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2014)0066)

(Ontwerpresolutie B8-0305/2014 komt te vervallen.)


10.4. Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: voorlopig systeem van termijnen betreffende bijdragen om de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad tijdens de voorlopige periode te dekken (stemming)

Aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement van 27 november 2014, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6 van het Reglement, om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 8 oktober 2014 betreffende het voorlopig systeem van termijnen betreffende bijdragen om de administratieve kosten van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad tijdens de voorlopige periode te dekken (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - Commissie ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2014)0067)


10.5. Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 24 november 2014 (punt 17 van de notulen van 24.11.2014).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 27 november 2014 (punt 3 van de notulen van 27.11.2014).

Ontwerpresoluties B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 en B8-0284/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0278/2014

(ter vervanging van B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 en B8-0284/2014):

ingediend door de volgende leden:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver en Daniel Buda, namens de PPE-Fractie,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan en Julie Ward, namens de S&D-Fractie,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor en Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie,
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2014)0068)


10.6. Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 24 november 2014 (punt 19 van de notulen van 24.11.2014).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 27 november 2014 (punt 4 van de notulen van 27.11.2014).

Ontwerpresoluties B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 en B8-0316/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0311/2014

(ter vervanging van B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 en B8-0316/2014):

ingediend door de volgende leden:

Markus Pieper, namens de PPE-Fractie,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie,
Ashley Fox, Sajjad Karim en Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada en António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie,
Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2014)0069)

(Ontwerpresolutie B8-0314/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Pavel Telička stelde een mondeling amendement voor op paragraaf 11, dat in aanmerking werd genomen.


10.7. 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0285/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0070)


10.8. Digitale interne markt (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0286/2014, B8-0287/2014 en B8-0288/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0286/2014

Aangenomen (P8_TA(2014)0071)

(Ontwerpresoluties B8-0287/2014 en B8-0288/2014 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Evelyne Gebhardt om te wijzen op een fout in de stemlijst van de S&D-Fractie met betrekking tot amendement 19.


10.9. Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0253/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0072)


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Motie van afkeuring jegens de Commissie - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini en Bruno Gollnisch

Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan en Peter Jahr

25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr en Seán Kelly

Digitale interne markt - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler en Seán Kelly

Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly en Marc Tarabella.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly over de volgorde van stemming over de amendementen bij de stemming over de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0311/2014 (de Voorzitter geeft een nadere toelichting).


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 15 t/m 18 december 2014.


16. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Juridische mededeling