Seznam 
Zápis
PDF 218kWORD 160k
Pondělí, 15. prosince 2014 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 6.Naléhavé opatření s cílem potvrdit imunitu
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 9.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Petice
 13.Předložení dokumentů
 14.Plán práce
 15.Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) *** (rozprava)
 16.Provádění směrnice o jakosti paliv (rozprava)
 17.Posuzování dobré pověsti podnikatelů v dopravě (rozprava)
 18.Provádění partnerství se zeměmi Středomoří v oblasti výzkumu a inovací (PRIMA) (rozprava)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2014–2015

Dílčí zasedání od 15. do 18. prosince 2014

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 15. PROSINCE 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení ke včerejšímu hromadnému zatčení novinářů v Turecku, které je v rozporu se svobodou projevu.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Složení Parlamentu

Annemie Neyts-Uyttebroeck písemně oznámila, že s účinností od 1. ledna 2015 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jejího mandátu s účinností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

Předseda poděkoval Annemii Neyts-Uyttebroeckové za práci, kterou po dobu svého mandátu vykonala.


5. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné bulharské orgány předaly v rámci trestního řízení probíhajícího v Bulharsku žádost, aby byl Sergei Stanishev zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


6. Naléhavé opatření s cílem potvrdit imunitu

Předseda se po konzultaci s předsedou a zpravodajem výboru JURI, který je v dané záležitosti věcně příslušný, rozhodl přijmout naléhavé opatření s cílem potvrdit italským orgánům výsady a imunity bývalého poslance Luigiho Berlinguera, přičemž využil pravomocí, které jsou mu svěřeny podle čl. 8 odst. 1 jednacího řádu.


7. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a S&D následující žádosti o jmenování:

výbor PETI: Eva Kaili již není členkou.

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: Pablo Zalba Bidegain, kterým je nahrazen Tom Vandenkendelaere.

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Tom Vandenkendelaere, kterým je nahrazen Pablo Zalba Bidegain.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu oznámila, že nebyla vyslovena žádná nímitka k:

doporučení výboru INTA nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. listopadu 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, doporučení je považováno za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


9. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor TRAN předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P7_TA(2012)0270(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 3. července 2012 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2012)0270 (Úř. věst. C 349 E, 29.11.2013, s. 104 )) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Emmanouil Glezos.


10. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na zářijovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000089/2014), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Provádění partnerství se zeměmi Středomoří v oblasti výzkumu a inovací (PRIMA) podle článku 185 SFEU (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 12. prosince 2014

Birgit Oswald (č. 2239/2014); Maijala Helena (č. 2240/2014); Ariane Binot (č. 2241/2014); Kristóf Ács (č. 2242/2014); Nikoleta Gałka (č. 2243/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2244/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2245/2014); Matias Goos (č. 2246/2014); Ralf Hansen (č. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (č. 2248/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2249/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2250/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2251/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2252/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2253/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2254/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2255/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2256/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2257/2014); Kehinde Akpata (č. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (č. 2259/2014); Marco Caruso (č. 2260/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2261/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (č. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 2264/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2265/2014); Radek Kriegler (č. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (č. 2267/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2268/2014); Michelangelo La Spina (č. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (č. 2270/2014); Franz Nimmervoll (č. 2271/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2272/2014); Nadia Chaudel (č. 2273/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2274/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (č. 2276/2014); Sven Laudan (č. 2277/2014); Michael Hollien (č. 2278/2014); Rosemarie Koehler (č. 2279/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2280/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2281/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2282/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2283/2014); José María Gómez Pontón (č. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (č. 2285/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (č. 2287/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2288/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (č. 2290/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2291/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (č. 2293/2014); Leonardo Rassu (č. 2294/2014); Roman Milewski (č. 2295/2014); Franz Radl (č. 2296/2014); Marialuisa Carbone (č. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (č. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (č. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (č. 2300/2014); Moona Hellsten (č. 2301/2014); Rodney Maile (č. 2302/2014); Stefan Bortos (č. 2303/2014); Graham Moore (č. 2304/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (6 podpisů) (č. 2305/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2306/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2307/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2308/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2309/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2310/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (č. 2312/2014); Florence Cortes (č. 2313/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2314/2014); Flavio Miccono (č. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (č. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (č. 2317/2014); Gheorghe Comănac (č. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (č. 2319/2014); Pere Romero Alonso (č. 2320/2014); Andrzej Paulinski (č. 2321/2014); Luciano Benazzo (č. 2322/2014); Michael Teuschl (č. 2323/2014); Hermann Ebhardt (č. 2324/2014); Ralf Welscher (č. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (č. 2326/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2327/2014); Gael Drillon (č. 2328/2014); Luigi Barabani (č. 2329/2014); Marco Da Prato (č. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (č. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (č. 2332/2014); John Carnie (č. 2333/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2334/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2335/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2336/2014); Raquel González Fernández (č. 2337/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (č. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (č. 2340/2014); María Pinto (č. 2341/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2342/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2343/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2344/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2345/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2346/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2347/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (č. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (č. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (č. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (č. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (č. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (č. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (č. 2355/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2356/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2357/2014); Pina Nuzzo (č. 2358/2014); Michel Faissat (č. 2359/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2360/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2361/2014); Flavio Miccono (č. 2362/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (č. 2364/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2365/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2366/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2367/2014); Förster Gredo (č. 2368/2014); Marcello Campiotti (č. 2369/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2370/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2371/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2372/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2373/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2374/2014); Norman Scarth (č. 2375/2014); Elabassia Tires (č. 2376/2014); Anna Georghallides (č. 2377/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2378/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2379/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2380/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2381/2014); Nicolae Fulea (č. 2382/2014); Norbert Perstinger (č. 2383/2014); Elaine Colville (č. 2384/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2385/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2386/2014); György Palla (č. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (č. 2388/2014); Jan Olk (č. 2389/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2390/2014); Janet Zammit (č. 2391/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2392/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (č. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (č. 2395/2014); Oronzo Danese (č. 2396/2014); Oronzo Danese (č. 2397/2014); Christian Ries (č. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (č. 2399/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (č. 2401/2014); Massimo De Simone (č. 2402/2014); Jean Paul Carré (č. 2403/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2404/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2405/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2406/2014); Michael Clark (č. 2407/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2408/2014); Konrad Schmidt (č. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (č. 2410/2014); Sebastian Günther (č. 2411/2014); Dirk Emmermann (č. 2412/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2413/2014); Günter Dillikrath (č. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (č. 2415/2014); Luigi Antoci (č. 2416/2014); Carlo Villari (č. 2417/2014); Oronzo Danese (č. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 2419/2014); Iosif Rezmuves (č. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (č. 2421/2014); Ghiorghi Foca (č. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (č. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (č. 2424/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (č. 2426/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2427/2014); Flavio Miccono (č. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (č. 2429/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2430/2014); Ivano Cartella (č. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (č. 2432/2014); Matthias Adler (č. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (č. 2434/2014); Flavio Mobiglia (č. 2435/2014); Robert Bajela (č. 2436/2014); Christel Jäger (č. 2437/2014); Ludwig Lentfort (č. 2438/2014); Rodney Maile (č. 2439/2014); Ioan Grosu (č. 2440/2014); Giuseppe Borracci (č. 2441/2014); Giacomo Rotoli (č. 2442/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2443/2014); Amélie Noel (č. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (č. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (č. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (č. 2447/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2448/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2449/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2450/2014); Vincas Jokimas (č. 2451/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2452/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2453/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2454/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2455/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2456/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2457/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2458/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (č. 2460/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 2462/2014).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 12. prosince 2014 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých aktů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení (ES) č. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
(Tento dokument není v současnosti k dispozici ve všech jazycích).

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, JURI

- Nový návrh rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – postoj Rady ze dne 12. prosince 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 – postoj Rady ze dne 12. prosince 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 – postoj Rady ze dne 12. prosince 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 – postoj Rady ze dne 12. prosince 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 – postoj Rady ze dne 12. prosince 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 – postoj Rady ze dne 12. prosince 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 – postoj Rady ze dne 12. prosince 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod jménem Evropské unie (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (kodifikované znění) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (kodifikované znění) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, které může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (kodifikované znění) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech vývozu (kodifikované znění) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (2014/2816(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Marockým královstvím (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o režimu daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool předložená Itálií) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - výbor BUDG - Zpravodajky: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prosincového plenárního zasedání t.r. (PE 544.579/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Hlasování o zprávách A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 a A8-0040/2014, které předkládá Andrzej Duda, bylo odloženo na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Žádosti skupin Verts/ALE, S&D a GUE/NGL, aby byly na závěr rozpravy o pracovním programu Komise na rok 2015 (bod 18 PDOJ) předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a upřesněním, že hlasování se bude konat v lednu, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Guy Verhofstadt ve prospěch žádosti, József Szájer proti žádosti, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se hlasování konalo během tohoto dílčího zasedání, a Philippe Lamberts ve prospěch této žádosti.

Parlament žádost skupiny GUE/NGL zamítl.

Parlament žádost skupiny S&D schválil EH (231 pro, 121 proti, 18 se zdrželi).

Středa

Žádost skupin Verts/ALE a GUE/NGL, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o svobodě projevu v Turecku. Na závěr rozpravy by na lednovém dílčím zasedání v roce 2015 byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Rebecca Harms a Patrick Le Hyaric, kteří za své skupiny odůvodnili žádost, a Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament žádost schválil.

Vystoupila Rebecca Harms.

Žádost skupiny ECR, aby bylo hlasování o Palestině (bod 78 PDOJ) odloženo na čtvrtek.

Vystoupili: Morten Messerschmidt za skupinu ECR s odůvodněním žádosti a Martina Anderson proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


15. Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (zastupující zpravodajku) uvedla doporučení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Dubravka Šuica za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Georgios Epitideios nezařazený, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill a Sylvie Goddyn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy a Miguel Viegas.

Vystoupil Carlos Moedas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 16.12.2014.


16. Provádění směrnice o jakosti paliv (rozprava)

Prohlášení Komise: Provádění směrnice o jakosti paliv (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: András Gyürk za skupinu PPE a Matthias Groote za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Jean-François Jalkh nezařazený, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira a Giulia Moi.

Vystoupil Carlos Moedas.

Rozprava skončila.


17. Posuzování dobré pověsti podnikatelů v dopravě (rozprava)

Prohlášení Komise: Posuzování dobré pověsti podnikatelů v dopravě (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Georg Mayer nezařazený, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki a Andor Deli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan a Deirdre Clune.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin a Nicola Caputo.

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.


18. Provádění partnerství se zeměmi Středomoří v oblasti výzkumu a inovací (PRIMA) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000092/2014), kterou pokládá Jerzy Buzek Komisi: Provádění partnerství se zeměmi Středomoří v oblasti výzkumu a inovací (PRIMA) podle článku 185 SFEU (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia rozvinula otázku.

Carlos Moedas (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Massimiliano Salini za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Nicolas Bay nezařazený, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos a Tonino Picula.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas a João Ferreira.

Vystoupil Carlos Moedas.

Rozprava skončila.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli a Doru-Claudian Frunzulică.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 544.579/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Omluven/a:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Právní upozornění