Indeks 
Protokol
PDF 216kWORD 132k
Mandag den 15. december 2014 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 6.Hasteforanstaltninger fra formanden for at sikre immunitet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Andragender
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) *** (forhandling)
 16.Gennemførelse af direktivet om brændstofkvalitet (forhandling)
 17.Vurdering af transportoperatørers opfyldelse af vandelskravet (forhandling)
 18.Gennemførelse af Partnerskabet inden for Forskning og Innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om bølgen af anholdelser af journalister i Tyrkiet den foregående dag, som var uforenelige med pressefriheden.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Annemie Neyts-Uyttebroeck havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. januar 2015.

Parlamentet konstaterer mandatet ledigt fra denne dato og underretter den pågældende nationale myndighed herom, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 3.

Formanden roste Annemie Neyts-Uyttebroeck for den indsats, hun havde ydet under sit medlemskab af Europa-Parlamentet.


5. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De bulgarske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Sergei Stanishev som led i en verserende straffesag i Bulgarien.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. Hasteforanstaltninger fra formanden for at sikre immunitet

Efter at have hørt formanden og ordføreren fra JURI, det kompetente udvalg, besluttede formanden straks at henvende sig til de italienske myndigheder med henblik på at bekræfte det tidligere medlems, Luigi Berlinguers, privilegier og immuniteter, idet han gjorde brug af sine beføjelser i henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 1.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

PETI: Eva Kaili er ikke længere medlem.

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile: Pablo Zalba Bidegain i stedet for Tom Vandenkendelaere.

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Tom Vandenkendelaere i stedet for Pablo Zalba Bidegain.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, meddelt, at der ikke var blevet gjort indsigelse imod:

Henstilling fra INTA om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 14. november 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2014)08355 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Hvis der inden for en frist på 24 timer ikke er blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, ville henstillingen blive betragtet som vedtaget. I modsat fald ville den blive sat til afstemning.

Henstillingen forelå på Europarl.


9. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget TRAN havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P7_TA(2012)0270(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 3. juli 2012 med henblik på vedtagelse af det ovennævnte direktiv) P7_TA(2012)0270) (EUT C 349 E af 29.11.2013, s. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen forelå på Europarl.

°
° ° °

Taler: Emmanouil Glezos.


10. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioden i september 2014 forelå på Europarl.


11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000089/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014) af Jerzy Buzek, for ITRE, til Kommissionen: Gennemførelse af Partnerskabet inden for Forskning og Innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) i henhold til artikel 185 i TEUF (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 12. december 2014

Birgit Oswald (nr. 2239/2014); Maijala Helena (nr. 2240/2014); Ariane Binot (nr. 2241/2014); Kristóf Ács (nr. 2242/2014); Nikoleta Gałka (nr. 2243/2014); (navn fortroligt) (nr. 2244/2014); (navn fortroligt) (nr. 2245/2014); Matias Goos (nr. 2246/2014); Ralf Hansen (nr. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (nr. 2248/2014); (navn fortroligt) (nr. 2249/2014); (navn fortroligt) (nr. 2250/2014); (navn fortroligt) (nr. 2251/2014); (navn fortroligt) (nr. 2252/2014); (navn fortroligt) (nr. 2253/2014); (navn fortroligt) (nr. 2254/2014); (navn fortroligt) (nr. 2255/2014); (navn fortroligt) (nr. 2256/2014); (navn fortroligt) (nr. 2257/2014); Kehinde Akpata (nr. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (nr. 2259/2014); Marco Caruso (nr. 2260/2014); (navn fortroligt) (nr. 2261/2014); (navn fortroligt) (nr. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (nr. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2264/2014); (navn fortroligt) (nr. 2265/2014); Radek Kriegler (nr. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (nr. 2267/2014); (navn fortroligt) (nr. 2268/2014); Michelangelo La Spina (nr. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (nr. 2270/2014); Franz Nimmervoll (nr. 2271/2014); (navn fortroligt) (nr. 2272/2014); Nadia Chaudel (nr. 2273/2014); (navn fortroligt) (nr. 2274/2014); (navn fortroligt) (nr. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (nr. 2276/2014); Sven Laudan (nr. 2277/2014); Michael Hollien (nr. 2278/2014); Rosemarie Koehler (nr. 2279/2014); (navn fortroligt) (nr. 2280/2014); (navn fortroligt) (nr. 2281/2014); (navn fortroligt) (nr. 2282/2014); (navn fortroligt) (nr. 2283/2014); José María Gómez Pontón (nr. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (nr. 2285/2014); (navn fortroligt) (nr. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (nr. 2287/2014); (navn fortroligt) (nr. 2288/2014); (navn fortroligt) (nr. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 2290/2014); (navn fortroligt) (nr. 2291/2014); (navn fortroligt) (nr. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (nr. 2293/2014); Leonardo Rassu (nr. 2294/2014); Roman Milewski (nr. 2295/2014); Franz Radl (nr. 2296/2014); Marialuisa Carbone (nr. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (nr. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (nr. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (nr. 2300/2014); Moona Hellsten (nr. 2301/2014); Rodney Maile (nr. 2302/2014); Stefan Bortos (nr. 2303/2014); Graham Moore (nr. 2304/2014); (navn fortroligt) (6 signatures) (nr. 2305/2014); (navn fortroligt) (nr. 2306/2014); (navn fortroligt) (nr. 2307/2014); (navn fortroligt) (nr. 2308/2014); (navn fortroligt) (nr. 2309/2014); (navn fortroligt) (nr. 2310/2014); (navn fortroligt) (nr. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (nr. 2312/2014); Florence Cortes (nr. 2313/2014); (navn fortroligt) (nr. 2314/2014); Flavio Miccono (nr. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (nr. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (nr. 2317/2014); Gheorghe Comănac (nr. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (nr. 2319/2014); Pere Romero Alonso (nr. 2320/2014); Andrzej Paulinski (nr. 2321/2014); Luciano Benazzo (nr. 2322/2014); Michael Teuschl (nr. 2323/2014); Hermann Ebhardt (nr. 2324/2014); Ralf Welscher (nr. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (nr. 2326/2014); (navn fortroligt) (nr. 2327/2014); Gael Drillon (nr. 2328/2014); Luigi Barabani (nr. 2329/2014); Marco Da Prato (nr. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (nr. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nr. 2332/2014); John Carnie (nr. 2333/2014); (navn fortroligt) (nr. 2334/2014); (navn fortroligt) (nr. 2335/2014); (navn fortroligt) (nr. 2336/2014); Raquel González Fernández (nr. 2337/2014); (navn fortroligt) (nr. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (nr. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (nr. 2340/2014); María Pinto (nr. 2341/2014); (navn fortroligt) (nr. 2342/2014); (navn fortroligt) (nr. 2343/2014); (navn fortroligt) (nr. 2344/2014); (navn fortroligt) (nr. 2345/2014); (navn fortroligt) (nr. 2346/2014); (navn fortroligt) (nr. 2347/2014); (navn fortroligt) (nr. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (nr. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (nr. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (nr. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (nr. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (nr. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (nr. 2355/2014); (navn fortroligt) (nr. 2356/2014); (navn fortroligt) (nr. 2357/2014); Pina Nuzzo (nr. 2358/2014); Michel Faissat (nr. 2359/2014); (navn fortroligt) (nr. 2360/2014); (navn fortroligt) (nr. 2361/2014); Flavio Miccono (nr. 2362/2014); (navn fortroligt) (nr. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (nr. 2364/2014); (navn fortroligt) (nr. 2365/2014); (navn fortroligt) (nr. 2366/2014); (navn fortroligt) (nr. 2367/2014); Förster Gredo (nr. 2368/2014); Marcello Campiotti (nr. 2369/2014); (navn fortroligt) (nr. 2370/2014); (navn fortroligt) (nr. 2371/2014); (navn fortroligt) (nr. 2372/2014); (navn fortroligt) (nr. 2373/2014); (navn fortroligt) (nr. 2374/2014); Norman Scarth (nr. 2375/2014); Elabassia Tires (nr. 2376/2014); Anna Georghallides (nr. 2377/2014); (navn fortroligt) (nr. 2378/2014); (navn fortroligt) (nr. 2379/2014); (navn fortroligt) (nr. 2380/2014); (navn fortroligt) (nr. 2381/2014); Nicolae Fulea (nr. 2382/2014); Norbert Perstinger (nr. 2383/2014); Elaine Colville (nr. 2384/2014); (navn fortroligt) (nr. 2385/2014); (navn fortroligt) (nr. 2386/2014); György Palla (nr. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (nr. 2388/2014); Jan Olk (nr. 2389/2014); (navn fortroligt) (nr. 2390/2014); Janet Zammit (nr. 2391/2014); (navn fortroligt) (nr. 2392/2014); (navn fortroligt) (nr. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (nr. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (nr. 2395/2014); Oronzo Danese (nr. 2396/2014); Oronzo Danese (nr. 2397/2014); Christian Ries (nr. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (nr. 2399/2014); (navn fortroligt) (nr. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (nr. 2401/2014); Massimo De Simone (nr. 2402/2014); Jean Paul Carré (nr. 2403/2014); (navn fortroligt) (nr. 2404/2014); (navn fortroligt) (nr. 2405/2014); (navn fortroligt) (nr. 2406/2014); Michael Clark (nr. 2407/2014); (navn fortroligt) (nr. 2408/2014); Konrad Schmidt (nr. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (nr. 2410/2014); Sebastian Günther (nr. 2411/2014); Dirk Emmermann (nr. 2412/2014); (navn fortroligt) (nr. 2413/2014); Günter Dillikrath (nr. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (nr. 2415/2014); Luigi Antoci (nr. 2416/2014); Carlo Villari (nr. 2417/2014); Oronzo Danese (nr. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2419/2014); Iosif Rezmuves (nr. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (nr. 2421/2014); Ghiorghi Foca (nr. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nr. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (nr. 2424/2014); (navn fortroligt) (nr. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nr. 2426/2014); (navn fortroligt) (nr. 2427/2014); Flavio Miccono (nr. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (nr. 2429/2014); (navn fortroligt) (nr. 2430/2014); Ivano Cartella (nr. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (nr. 2432/2014); Matthias Adler (nr. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (nr. 2434/2014); Flavio Mobiglia (nr. 2435/2014); Robert Bajela (nr. 2436/2014); Christel Jäger (nr. 2437/2014); Ludwig Lentfort (nr. 2438/2014); Rodney Maile (nr. 2439/2014); Ioan Grosu (nr. 2440/2014); Giuseppe Borracci (nr. 2441/2014); Giacomo Rotoli (nr. 2442/2014); (navn fortroligt) (nr. 2443/2014); Amélie Noel (nr. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2447/2014); (navn fortroligt) (nr. 2448/2014); (navn fortroligt) (nr. 2449/2014); (navn fortroligt) (nr. 2450/2014); Vincas Jokimas (nr. 2451/2014); (navn fortroligt) (nr. 2452/2014); (navn fortroligt) (nr. 2453/2014); (navn fortroligt) (nr. 2454/2014); (navn fortroligt) (nr. 2455/2014); (navn fortroligt) (nr. 2456/2014); (navn fortroligt) (nr. 2457/2014); (navn fortroligt) (nr. 2458/2014); (navn fortroligt) (nr. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nr. 2460/2014); (navn fortroligt) (nr. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2462/2014).

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 12. december 2014 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr.2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Formanden ville kontakte Den Europæiske Centralbank jf. traktatens artikel 282, stk. 5.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

Kommissionens afgørelse om vedtagelse af et forslag til udnævnelse af formanden og næstformanden for samt medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, JURI

- Nyt forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015: Rådets holdning af 12. december 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget for 2014: Rådets holdning af 12. december 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2014: Rådets holdning af 12. december 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2014: Rådets holdning af 12. december 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2014: Rådets holdning af 12. december 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2014: Rådets holdning af 12. december 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2014: Rådets holdning af 12. december 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union af en aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og af tre dertil knyttede aftaler (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte (kodifikation) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe med hensyn til den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for udførsel (kodifikation) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI udvalg - Ordfører: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel (kodifikation) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (2014/2816(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Betænkning om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italien) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- *Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG udvalg - Ordførere: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på deres område (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne december og 2014 (PE 544.579/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Afstemningen om betænkningerne af Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 og A8-0040/2014 blev udsat til en senere mødeperiode.

Verts/ALE, S&D og GUE/NGL anmodede om, at forhandlingen om Kommissionens arbejdsprogram for 2015 blev afsluttet (punkt 18 på det endelige forslag til dagsorden, PDOJ) ved fremsættelse af beslutningsforslag.

Talere: Gianni Pittella for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen og præciserede, at afstemningen ville finde sted i januar, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Guy Verhofstadt, der støttede anmodningen, József Szájer, der var imod anmodningen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som anmodede om, at afstemningen kom til at finde sted under indeværende mødeperiode, og Philippe Lamberts, der støttede denne anmodning.

Parlamentet forkastede GUE/NGL-Gruppens anmodning.

Parlamentet vedtog (231 for, 121 imod, 18 hverken/eller) Gianni Pittellas anmodning ved elektronisk afstemning.

Onsdag

Verts/ALE- og GUE/NGL-Grupperne anmodede om, at der på dagsordenen kom til at figurere en redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ytringsfrihed i Tyrkiet. Forhandlingen ville blive afsluttet ved, at der blev fremsat beslutningsforslag under mødeperioden i januar 2015.

Talere: Rebecca Harms og Patrick Le Hyaric, der begrundede anmodningen, og Alexander Graf Lambsdorff.

Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg af Rebecca Harms.

ECR-Gruppen anmodede om at få afstemningen om Palæstina udsat til torsdag.

Talere: Morten Messerschmidt, der begrundede anmodningen, og Martina Anderson, der var imod.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) *** (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (for ordføreren) forelagde henstillingen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan, for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill og Sylvie Goddyn.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy og Miguel Viegas.

Indlæg af Carlos Moedas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 16.12.2014.


16. Gennemførelse af direktivet om brændstofkvalitet (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Gennemførelse af direktivet om brændstofkvalitet (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: András Gyürk for PPE-Gruppen, og Matthias Groote for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Jean-François Jalkh, løsgænger, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo og Gesine Meissner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira og Giulia Moi.

Indlæg af Carlos Moedas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Vurdering af transportoperatørers opfyldelse af vandelskravet (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Vurdering af transportoperatørers opfyldelse af vandelskravet (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Georg Mayer, løsgænger, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki og Andor Deli.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan og Deirdre Clune.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin og Nicola Caputo.

Indlæg af Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Gennemførelse af Partnerskabet inden for Forskning og Innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000092/2014) af Jerzy Buzek til Kommissionen: Gennemførelse af Partnerskabet inden for Forskning og Innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) i henhold til artikel 185 i TEUF (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia begrundede spørgsmålet.

Carlos Moedas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Juan Carlos Girauta Vidal for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay, løsgænger, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos og Tonino Picula.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas og João Ferreira.

Indlæg af Carlos Moedas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli og Doru-Claudian Frunzulică.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 544.579/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Fritaget:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridisk meddelelse