Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 227kWORD 167k
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 6.Επείγουσα δράση του Προέδρου για την επιβεβαίωση της ασυλίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Αναφορές
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) *** (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (συζήτηση)
 17.Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων μεταφορών (συζήτηση)
 18.Υλοποίηση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με το κύμα συλλήψεων δημοσιογράφων χθες στην Τουρκία, πράγμα ασυμβίβαστο με την ελευθερία του Τύπου.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Η Annemie Neyts-Uyttebroeck κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Ο Πρόεδρος εξαίρει τη δράση της Annemie Neyts-Uyttebroeck κατά τη διάρκεια της εντολής της.


5. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev στο πλαίσιο ποινικής δίωξης εις βάρος του στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


6. Επείγουσα δράση του Προέδρου για την επιβεβαίωση της ασυλίας

Κατόπιν διαβουλεύσεως του προέδρου και του αρμόδιου επί της ουσίας εισηγητή της επιτροπής JURI, Ο Πρόεδρος αποφασίζει να αναλάβει επειγόντως πρωτοβουλία προς τις ιταλικές αρχές, με σκοπό να επιβεβαιώσει τα προνόμια και τις ασυλίες του Luigi Berlinguer, πρώην βουλευτή, κάνοντας χρήση των εξουσιών που του δίνονται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και S&D τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή PETI: Η Εύα Καϊλή δεν είναι πια μέλος.

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής: Pablo Zalba Bidegain αντί του Tom Vandenkendelaere.

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Tom Vandenkendelaere αντί του Pablo Zalba Bidegain.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


8. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ανακοινώνει ότι δεν διατυπώθηκε αντίρρηση σχετικά με τη:

σύσταση της επιτροπής INTA περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Εάν δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών από πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, η προτεινόμενη σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Στην αντίθετη περίπτωση η σύσταση τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση διατίθεται στον ιστότοπο του Europarl.


9. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή TRAN διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό P7_TA(2012)0270(COR01) στην οδηγία 2012/34/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση)(EE L 343 της 14.12.2012, σ. 32) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 3 Ιουλίου 2012 ενόψει της έγκρισης της ως άνω οδηγίας P7_TA(2012)0270 (EE C 349 E της 29.11.2013, σ. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Εμμανουήλ Γλέζος.


10. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου Σεπτεμβρίου 2014 διατίθεται στον ιστότοπο Eurοparl.


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000089/2014) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)·

- (O-000090/2014) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)·

- (O-000092/2014) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Υλοποίηση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) σύμφωνα με το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 12 Δεκεμβρίου 2014

Birgit Oswald (αριθ. 2239/2014)· Maijala Helena (αριθ. 2240/2014)· Ariane Binot (αριθ. 2241/2014)· Kristóf Ács (αριθ. 2242/2014)· Nikoleta Gałka (αριθ. 2243/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2244/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2245/2014)· Matias Goos (αριθ. 2246/2014)· Ralf Hansen (αριθ. 2247/2014)· Heinz-Jürgen Schmalbrock (αριθ. 2248/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2249/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2250/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2251/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2252/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2253/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2254/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2255/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2256/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2257/2014)· Kehinde Akpata (αριθ. 2258/2014)· Jonay Pérez Suárez (αριθ. 2259/2014)· Marco Caruso (αριθ. 2260/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2261/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2262/2014)· Rumyana Petevageorgieva (αριθ. 2263/2014)· Alberto de la Peña Guillén (αριθ. 2264/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2265/2014)· Radek Kriegler (αριθ. 2266/2014)· Herbert Udo Plesch (αριθ. 2267/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2268/2014)· Michelangelo La Spina (αριθ. 2269/2014)· Xenofon Kontargyris (αριθ. 2270/2014)· Franz Nimmervoll (αριθ. 2271/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2272/2014)· Nadia Chaudel (αριθ. 2273/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2274/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2275/2014)· Klaus-Dieter Hammer (αριθ. 2276/2014)· Sven Laudan (αριθ. 2277/2014)· Michael Hollien (αριθ. 2278/2014)· Rosemarie Koehler (αριθ. 2279/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2280/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2281/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2282/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2283/2014)· José María Gómez Pontón (αριθ. 2284/2014)· Antonio Escalona Martínez (αριθ. 2285/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2286/2014)· Chimezie Okonkwo (αριθ. 2287/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2288/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2289/2014)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 2290/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2291/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2292/2014)· Dr. Philipp Schmagold (αριθ. 2293/2014)· Leonardo Rassu (αριθ. 2294/2014)· Roman Milewski (αριθ. 2295/2014)· Franz Radl (αριθ. 2296/2014)· Marialuisa Carbone (αριθ. 2297/2014)· Arturo Claudio Brizzi (αριθ. 2298/2014)· Dr. Gert Armin Neuhäuser (αριθ. 2299/2014)· Klaus-Dieter Wohlgemuth (αριθ. 2300/2014)· Moona Hellsten (αριθ. 2301/2014)· Rodney Maile (αριθ. 2302/2014)· Stefan Bortos (αριθ. 2303/2014)· Graham Moore (αριθ. 2304/2014)· (απόρρητο όνομα) (6 signatures) (αριθ. 2305/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2306/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2307/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2308/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2309/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2310/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2311/2014)· Sergio Tomás Nieto (αριθ. 2312/2014)· Florence Cortes (αριθ. 2313/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2314/2014)· Flavio Miccono (αριθ. 2315/2014)· Amadeu Policart Silvestre (αριθ. 2316/2014)· María de los Ángeles Gracia González (αριθ. 2317/2014)· Gheorghe Comănac (αριθ. 2318/2014)· Ignazio Cubeddu (αριθ. 2319/2014)· Pere Romero Alonso (αριθ. 2320/2014)· Andrzej Paulinski (αριθ. 2321/2014)· Luciano Benazzo (αριθ. 2322/2014)· Michael Teuschl (αριθ. 2323/2014)· Hermann Ebhardt (αριθ. 2324/2014)· Ralf Welscher (αριθ. 2325/2014)· Andreas Josef Kuhn (αριθ. 2326/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2327/2014)· Gael Drillon (αριθ. 2328/2014)· Luigi Barabani (αριθ. 2329/2014)· Marco Da Prato (αριθ. 2330/2014)· Cherif Dalhoumi (αριθ. 2331/2014)· José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (αριθ. 2332/2014)· John Carnie (αριθ. 2333/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2334/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2335/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2336/2014)· Raquel González Fernández (αριθ. 2337/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2338/2014)· Pedro Manuel Soriano Galán (αριθ. 2339/2014)· Angélica Balsalobre San Millán (αριθ. 2340/2014)· María Pinto (αριθ. 2341/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2342/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2343/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2344/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2345/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2346/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2347/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2348/2014)· Constantínos Tsankarákis (αριθ. 2349/2014)· Ferrán Illa Gayete (αριθ. 2350/2014)· Ivaĭlo Vŭlkov (αριθ. 2351/2014)· Lorenzo Álvarez del Castillo (αριθ. 2352/2014)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 2353/2014)· Gabriel Castro Martínez (αριθ. 2354/2014)· Petru Pavel Uzun (αριθ. 2355/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2356/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2357/2014)· Pina Nuzzo (αριθ. 2358/2014)· Michel Faissat (αριθ. 2359/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2360/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2361/2014)· Flavio Miccono (αριθ. 2362/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2363/2014)· Camelia Rămășcanu (αριθ. 2364/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2365/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2366/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2367/2014)· Förster Gredo (αριθ. 2368/2014)· Marcello Campiotti (αριθ. 2369/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2370/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2371/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2372/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2373/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2374/2014)· Norman Scarth (αριθ. 2375/2014)· Elabassia Tires (αριθ. 2376/2014)· Anna Georghallides (αριθ. 2377/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2378/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2379/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2380/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2381/2014)· Nicolae Fulea (αριθ. 2382/2014)· Norbert Perstinger (αριθ. 2383/2014)· Elaine Colville (αριθ. 2384/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2385/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2386/2014)· György Palla (αριθ. 2387/2014)· Dan-Laurențiu Arcuș (αριθ. 2388/2014)· Jan Olk (αριθ. 2389/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2390/2014)· Janet Zammit (αριθ. 2391/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2392/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2393/2014)· Sieglinde Stein-Abel (αριθ. 2394/2014)· Sergiu Sebastian Tauciuc (αριθ. 2395/2014)· Oronzo Danese (αριθ. 2396/2014)· Oronzo Danese (αριθ. 2397/2014)· Christian Ries (αριθ. 2398/2014)· Hans-Gerd Schröter (αριθ. 2399/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2400/2014)· Vincenzo Battipaglia (αριθ. 2401/2014)· Massimo De Simone (αριθ. 2402/2014)· Jean Paul Carré (αριθ. 2403/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2404/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2405/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2406/2014)· Michael Clark (αριθ. 2407/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2408/2014)· Konrad Schmidt (αριθ. 2409/2014)· Andreas Josef Kuhn (αριθ. 2410/2014)· Sebastian Günther (αριθ. 2411/2014)· Dirk Emmermann (αριθ. 2412/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2413/2014)· Günter Dillikrath (αριθ. 2414/2014)· Emmanuel Sweeney (αριθ. 2415/2014)· Luigi Antoci (αριθ. 2416/2014)· Carlo Villari (αριθ. 2417/2014)· Oronzo Danese (αριθ. 2418/2014)· Alberto de la Peña Guillén (αριθ. 2419/2014)· Iosif Rezmuves (αριθ. 2420/2014)· Georgios Kakarantzas (αριθ. 2421/2014)· Ghiorghi Foca (αριθ. 2422/2014)· Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (αριθ. 2423/2014)· Julián Plaza Hortelano (αριθ. 2424/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2425/2014)· Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (αριθ. 2426/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2427/2014)· Flavio Miccono (αριθ. 2428/2014)· Jordi Bertran Calvera (αριθ. 2429/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2430/2014)· Ivano Cartella (αριθ. 2431/2014)· Rainer Bojarski-Hoffmann (αριθ. 2432/2014)· Matthias Adler (αριθ. 2433/2014)· Ruby Harrold-Claesson (αριθ. 2434/2014)· Flavio Mobiglia (αριθ. 2435/2014)· Robert Bajela (αριθ. 2436/2014)· Christel Jäger (αριθ. 2437/2014)· Ludwig Lentfort (αριθ. 2438/2014)· Rodney Maile (αριθ. 2439/2014)· Ioan Grosu (αριθ. 2440/2014)· Giuseppe Borracci (αριθ. 2441/2014)· Giacomo Rotoli (αριθ. 2442/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2443/2014)· Amélie Noel (αριθ. 2444/2014)· Walter Achille Giovanni Serpagli (αριθ. 2445/2014)· Walter Achille Giovanni Serpagli (αριθ. 2446/2014)· Walter Achille Giovanni Serpagli (αριθ. 2447/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2448/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2449/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2450/2014)· Vincas Jokimas (αριθ. 2451/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2452/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2453/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2454/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2455/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2456/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2457/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2458/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2459/2014)· Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (αριθ. 2460/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2461/2014)· Alberto de la Peña Guillén (αριθ. 2462/2014).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος.


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισσάου (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, JURI

- Νεό σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: Θέση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 στο γενικό προϋπολογισμό του 2014 - Θέση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2014 - Θέση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στο γενικό προϋπολογισμό του 2014 - Θέση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στο γενικό προϋπολογισμό του 2014 - Θέση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στο γενικό προϋπολογισμό του 2014 - Θέση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 στο γενικό προϋπολογισμό του 2014 - Θέση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- *** Σύσταση επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και τριών συναφών συμφωνιών (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ένωση μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (2014/2816(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για Μη Στρατιωτικούς Σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1993, για τη συνδρομή και τη συνεργασία των κρατών μελών με την Επιτροπή σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς από την Ελλάδα) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/EK όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Δεκεμβρίου 2014 (PE 544.579/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Η ψηφοφορία επί των εκθέσεων Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 και A8-0040/2014 αναβάλλεται για κατοπινή περίοδο συνόδου.

Αιτήσεις των ομάδων Verts/ALE, S&D καιGUE/NGL για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών 2015 της Επιτροπής (σημείο 18 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος υποστηρίζει την αίτηση δηλώνοντας ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος υποστηρίζει την αίτηση, Guy Verhofstadt, υπέρ του αιτήσεως, József Szájer, κατά της αιτήσεως, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία ζητεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου, καιPhilippe Lamberts, υπέρ της προηγούμενης αιτήσεως.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση της Ομάδας GUE/NGL.

Με ΗΨ (231 υπέρ, 121 κατά, 18 αποχές) το Σώμα εγκρίνει την αίτηση της Ομάδας S&D.

Τετάρτη

Αίτηση των ομάδων Verts/ALE και GUE/NGL να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος κατά την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου 2015.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms και Patrick Le Hyaric, οι οποίοι υποστηρίζουν την αίτηση εξ ονόματος των αντίστοιχων Ομάδων τους, και Alexander Graf Lambsdorff.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Παρεμβαίνει η Rebecca Harms.

Αίτηση της Ομάδας ECR να αναβληθεί η ψηφοφορία σχετικά με την Παλαιστίνη για την Πέμπτη (σημείο 78 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης.

Παρεμβαίνουν Οι Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος υποστηρίζει την αίτηση, καιMartina Anderson, κατά της αιτήσεως.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


15. Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) *** (συζήτηση)

Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Η Esther Herranz García (αναπληρώνοντας την εισηγήτρια) παρουσιάζει τη σύσταση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill και Sylvie Goddyn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2014.


16. Εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (2014/2995(RSP))

Ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι András Gyürk, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-François Jalkh, μη εγγεγραμμένος, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira και Giulia Moi.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων μεταφορών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων μεταφορών (2014/2978(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, μη εγγεγραμμένος, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Νότης Μαριάς, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki και Andor Deli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Υλοποίηση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000092/2014) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek προς την Επιτροπή: Υλοποίηση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) σύμφωνα με το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Η Patrizia Toia αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, μη εγγεγραμμένος, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos και Tonino Picula.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Σοφία Σακοράφα, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Ελένη Θεοχάρους, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli και Doru-Claudian Frunzulică.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 544.579/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Κατρούγκαλος, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου