Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 209kWORD 131k
Esmaspäev, 15. detsember 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Kiireloomuline meede puutumatuse maksmapanemiseks
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Petitsioonid
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) *** (arutelu)
 16.Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine (arutelu)
 17.Transpordiettevõtjate hea maine hindamine (arutelu)
 18.Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas Vahemere piirkonna riikidega loodava partnerluse (PRIMA) rakendamine (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse seoses pühapäeval Türgis aset leidnud ajakirjanike massilise vahistamisega, mis on vastuolus ajakirjandusvabadusega.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Annemie Neyts-Uyttebroeck on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 1. jaanuarist 2015.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

Parlamendi president avaldas Annemie Neyts-Uyttebroeckile tunnustust ametiajal tehtud töö eest.


5. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Bulgaaria pädevad asutused on edastanud Sergei Stanishevilt parlamendiliikme puutumatuseäravõtmise taotluse seoses kriminaalmenetluse algatamisega Bulgaarias.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Kiireloomuline meede puutumatuse maksmapanemiseks

Parlamendi president otsustas pärast nõupidamist vastutava JURI-komisjoni esimehe ja raportööriga võtta kiiresti Itaalia ametiasutuste ees meetmeid endise parlamendiliikme Luigi Berlingueri eesõiguste ja puutumatuse maksmapanemiseks, kasutades selleks talle kodukorra artikli 8 lõikega 1 antud õigusi.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE ja fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

PETI-komisjon: Eva Kaili;

delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis: Pablo Zalba Bidegain Tom Vandenkendelaere'i asemel;

delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Tom Vandenkendelaere Pablo Zalba Bidegaini asemel.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Komisjonide esimeeste konverentsi esimees teatas vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6, et järgmise soovituse kohta ei esitatud vastuväiteid:

INTA-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. novembri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse soovitus vastuvõetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebilehel.


9. Parandus (kodukorra artikkel 231)

TRAN komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P7_TA(2012)0270(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivis 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32) (3. juulil 2012. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv P7_TA(2012)0270 (ELT C 349 E, 29.11.2013, lk 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Emmanouil Glezos.


10. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2014. aasta septembri osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000089/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel nõukogule: ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel komisjonile: Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas Vahemere piirkonna riikidega loodava partnerluse (PRIMA) rakendamine (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

12. detsember 2014

Birgit Oswald (nr 2239/2014); Maijala Helena (nr 2240/2014); Ariane Binot (nr 2241/2014); Kristóf Ács (nr 2242/2014); Nikoleta Gałka (nr 2243/2014); (nimi salastatud) (nr 2244/2014); (nimi salastatud) (nr 2245/2014); Matias Goos (nr 2246/2014); Ralf Hansen (nr 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (nr 2248/2014); (nimi salastatud) (nr 2249/2014); (nimi salastatud) (nr 2250/2014); (nimi salastatud) (nr 2251/2014); (nimi salastatud) (nr 2252/2014); (nimi salastatud) (nr 2253/2014); (nimi salastatud) (nr 2254/2014); (nimi salastatud) (nr 2255/2014); (nimi salastatud) (nr 2256/2014); (nimi salastatud) (nr 2257/2014); Kehinde Akpata (nr 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (nr 2259/2014); Marco Caruso (nr 2260/2014); (nimi salastatud) (nr 2261/2014); (nimi salastatud) (nr 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (nr 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 2264/2014); (nimi salastatud) (nr 2265/2014); Radek Kriegler (nr 2266/2014); Herbert Udo Plesch (nr 2267/2014); (nimi salastatud) (nr 2268/2014); Michelangelo La Spina (nr 2269/2014); Xenofon Kontargyris (nr 2270/2014); Franz Nimmervoll (nr 2271/2014); (nimi salastatud) (nr 2272/2014); Nadia Chaudel (nr 2273/2014); (nimi salastatud) (nr 2274/2014); (nimi salastatud) (nr 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (nr 2276/2014); Sven Laudan (nr 2277/2014); Michael Hollien (nr 2278/2014); Rosemarie Koehler (nr 2279/2014); (nimi salastatud) (nr 2280/2014); (nimi salastatud) (nr 2281/2014); (nimi salastatud) (nr 2282/2014); (nimi salastatud) (nr 2283/2014); José María Gómez Pontón (nr 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (nr 2285/2014); (nimi salastatud) (nr 2286/2014); Chimezie Okonkwo (nr 2287/2014); (nimi salastatud) (nr 2288/2014); (nimi salastatud) (nr 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 2290/2014); (nimi salastatud) (nr 2291/2014); (nimi salastatud) (nr 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (nr 2293/2014); Leonardo Rassu (nr 2294/2014); Roman Milewski (nr 2295/2014); Franz Radl (nr 2296/2014); Marialuisa Carbone (nr 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (nr 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (nr 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (nr 2300/2014); Moona Hellsten (nr 2301/2014); Rodney Maile (nr 2302/2014); Stefan Bortos (nr 2303/2014); Graham Moore (nr 2304/2014); (nimi salastatud) (6 allkirja) (nr 2305/2014); (nimi salastatud) (nr 2306/2014); (nimi salastatud) (nr 2307/2014); (nimi salastatud) (nr 2308/2014); (nimi salastatud) (nr 2309/2014); (nimi salastatud) (nr 2310/2014); (nimi salastatud) (nr 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (nr 2312/2014); Florence Cortes (nr 2313/2014); (nimi salastatud) (nr 2314/2014); Flavio Miccono (nr 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (nr 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (nr 2317/2014); Gheorghe Comănac (nr 2318/2014); Ignazio Cubeddu (nr 2319/2014); Pere Romero Alonso (nr 2320/2014); Andrzej Paulinski (nr 2321/2014); Luciano Benazzo (nr 2322/2014); Michael Teuschl (nr 2323/2014); Hermann Ebhardt (nr 2324/2014); Ralf Welscher (nr 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (nr 2326/2014); (nimi salastatud) (nr 2327/2014); Gael Drillon (nr 2328/2014); Luigi Barabani (nr 2329/2014); Marco Da Prato (nr 2330/2014); Cherif Dalhoumi (nr 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nr 2332/2014); John Carnie (nr 2333/2014); (nimi salastatud) (nr 2334/2014); (nimi salastatud) (nr 2335/2014); (nimi salastatud) (nr 2336/2014); Raquel González Fernández (nr 2337/2014); (nimi salastatud) (nr 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (nr 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (nr 2340/2014); María Pinto (nr 2341/2014); (nimi salastatud) (nr 2342/2014); (nimi salastatud) (nr 2343/2014); (nimi salastatud) (nr 2344/2014); (nimi salastatud) (nr 2345/2014); (nimi salastatud) (nr 2346/2014); (nimi salastatud) (nr 2347/2014); (nimi salastatud) (nr 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (nr 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (nr 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (nr 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (nr 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (nr 2354/2014); Petru Pavel Uzun (nr 2355/2014); (nimi salastatud) (nr 2356/2014); (nimi salastatud) (nr 2357/2014); Pina Nuzzo (nr 2358/2014); Michel Faissat (nr 2359/2014); (nimi salastatud) (nr 2360/2014); (nimi salastatud) (nr 2361/2014); Flavio Miccono (nr 2362/2014); (nimi salastatud) (nr 2363/2014); Camelia Rămășcanu (nr 2364/2014); (nimi salastatud) (nr 2365/2014); (nimi salastatud) (nr 2366/2014); (nimi salastatud) (nr 2367/2014); Förster Gredo (nr 2368/2014); Marcello Campiotti (nr 2369/2014); (nimi salastatud) (nr 2370/2014); (nimi salastatud) (nr 2371/2014); (nimi salastatud) (nr 2372/2014); (nimi salastatud) (nr 2373/2014); (nimi salastatud) (nr 2374/2014); Norman Scarth (nr 2375/2014); Elabassia Tires (nr 2376/2014); Anna Georghallides (nr 2377/2014); (nimi salastatud) (nr 2378/2014); (nimi salastatud) (nr 2379/2014); (nimi salastatud) (nr 2380/2014); (nimi salastatud) (nr 2381/2014); Nicolae Fulea (nr 2382/2014); Norbert Perstinger (nr 2383/2014); Elaine Colville (nr 2384/2014); (nimi salastatud) (nr 2385/2014); (nimi salastatud) (nr 2386/2014); György Palla (nr 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (nr 2388/2014); Jan Olk (nr 2389/2014); (nimi salastatud) (nr 2390/2014); Janet Zammit (nr 2391/2014); (nimi salastatud) (nr 2392/2014); (nimi salastatud) (nr 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (nr 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (nr 2395/2014); Oronzo Danese (nr 2396/2014); Oronzo Danese (nr 2397/2014); Christian Ries (nr 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (nr 2399/2014); (nimi salastatud) (nr 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (nr 2401/2014); Massimo De Simone (nr 2402/2014); Jean Paul Carré (nr 2403/2014); (nimi salastatud) (nr 2404/2014); (nimi salastatud) (nr 2405/2014); (nimi salastatud) (nr 2406/2014); Michael Clark (nr 2407/2014); (nimi salastatud) (nr 2408/2014); Konrad Schmidt (nr 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (nr 2410/2014); Sebastian Günther (nr 2411/2014); Dirk Emmermann (nr 2412/2014); (nimi salastatud) (nr 2413/2014); Günter Dillikrath (nr 2414/2014); Emmanuel Sweeney (nr 2415/2014); Luigi Antoci (nr 2416/2014); Carlo Villari (nr 2417/2014); Oronzo Danese (nr 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 2419/2014); Iosif Rezmuves (nr 2420/2014); Georgios Kakarantzas (nr 2421/2014); Ghiorghi Foca (nr 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nr 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (nr 2424/2014); (nimi salastatud) (nr 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nr 2426/2014); (nimi salastatud) (nr 2427/2014); Flavio Miccono (nr 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (nr 2429/2014); (nimi salastatud) (nr 2430/2014); Ivano Cartella (nr 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (nr 2432/2014); Matthias Adler (nr 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (nr 2434/2014); Flavio Mobiglia (nr 2435/2014); Robert Bajela (nr 2436/2014); Christel Jäger (nr 2437/2014); Ludwig Lentfort (nr 2438/2014); Rodney Maile (nr 2439/2014); Ioan Grosu (nr 2440/2014); Giuseppe Borracci (nr 2441/2014); Giacomo Rotoli (nr 2442/2014); (nimi salastatud) (nr 2443/2014); Amélie Noel (nr 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2447/2014); (nimi salastatud) (nr 2448/2014); (nimi salastatud) (nr 2449/2014); (nimi salastatud) (nr 2450/2014); Vincas Jokimas (nr 2451/2014); (nimi salastatud) (nr 2452/2014); (nimi salastatud) (nr 2453/2014); (nimi salastatud) (nr 2454/2014); (nimi salastatud) (nr 2455/2014); (nimi salastatud) (nr 2456/2014); (nimi salastatud) (nr 2457/2014); (nimi salastatud) (nr 2458/2014); (nimi salastatud) (nr 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nr 2460/2014); (nimi salastatud) (nr 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 2462/2014).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 12. detsembril 2014 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavad õigusaktid (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, sõlmimise kohta (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Dokumenti ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud.)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO, JURI

- Euroopa Liidu 2015. aasta uus eelarveprojekt: nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukoht (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 6: nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukoht (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3: nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukoht (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4: nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukoht (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukoht (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 7: nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukoht (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8: nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukoht (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja kolme sellega seotud lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib võtta pärast WTO vaidluste lahendamise organi aruannet dumpingu- ja subsiidiumivastaste meetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiste ekspordieeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2014/2816(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Ecuadorist pärinevate kaupade tariifse kohtlemise kohta (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreeka) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/014 FR/Air France, Prantsusmaa) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) soovitus teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Tööplaan

Jagati välja 2014. aasta detsembri täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 544.579/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Andrzej Duda raportite A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 ja A8-0040/2014 hääletus lükati edasi hilisemale osaistungjärgule.

Fraktsioonid Verts/ALE, S&D ja GUE/NGL tegid ettepaneku esitada komisjoni 2015. aasta tööprogrammi arutelu (lõpliku päevakorra projekti punkt 18) lõpus resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võtsid Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust täpsustusega, et hääletus toimuks jaanuaris, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Guy Verhofstadt taotluse poolt, József Szájer taotluse vastu, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotles hääletuse korraldamist käesoleva istungjärgu ajal, ja Philippe Lamberts selle taotluse poolt.

Parlament lükkas fraktsiooni GUE/NGL taotluse tagasi.

Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel (231 poolt, 121 vastu, 18 erapooletud) heaks fraktsiooni S&D taotluse.

Kolmapäev

Fraktsioonid Verts/ALE ja GUE/NGL esitasid taotluse võtta päevakorda komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus sõnavabaduse kohta Türgis. Arutelu lõpeb resolutsiooni ettepanekute esitamisega 2015. aasta jaanuari osaistungjärgu ajal.

Sõna võtsid Rebecca Harms ja Patrick Le Hyaric taotluse põhjendamiseks oma fraktsioonide nimel ja Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõna võttis Rebecca Harms.

ECR fraktsioon taotles Palestiinat käsitleva hääletuse edasiükkamist neljapäevale (lõpliku päevakorra projekti punkt 78).

Sõna võtsid Morten Messerschmidt fraktsiooni ECR nimel taotluse põhjendamiseks ja Martina Anderson taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


15. Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (raportööri asemel) tutvustas soovitust.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Carlos Moedas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan, fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill ja Sylvie Goddyn.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy ja Miguel Viegas.

Sõna võttis Carlos Moedas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.12.2014protokoll punkt 5.3.


16. Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid András Gyürk fraktsiooni PPE nimel ja Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Jean-François Jalkh (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo ja Gesine Meissner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira ja Giulia Moi.

Sõna võttis Carlos Moedas.

Arutelu lõpetati.


17. Transpordiettevõtjate hea maine hindamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Transpordiettevõtjate hea maine hindamine (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki ja Andor Deli.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan ja Deirdre Clune.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Arutelu lõpetati.


18. Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas Vahemere piirkonna riikidega loodava partnerluse (PRIMA) rakendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000092/2014), mille esitas(id) Jerzy Buzek komisjonile: Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas Vahemere piirkonna riikidega loodava partnerluse (PRIMA) rakendamine (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia esitas küsimuse.

Carlos Moedas (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos ja Tonino Picula.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas ja João Ferreira.

Sõna võttis Carlos Moedas.

Arutelu lõpetati.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli ja Doru-Claudian Frunzulică.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 544.579/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Õigusalane teave