Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 208kWORD 135k
Maanantai 15. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Kiireelliset toimet koskemattomuuden vahvistamiseksi
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 9.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vetoomukset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) *** (keskustelu)
 16.Polttoaineiden laatua koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Liikenteenharjoittajien hyvämaineisuuden arviointi (keskustelu)
 18.Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuden (PRIMA) täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman eilen Turkissa tapahtuneesta toimittajien pidätysaallosta, joka ei sovi yhteen lehdistönvapauden kanssa.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Annemie Neyts-Uyttebroeck on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 1. tammikuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen tästä päivästä alkaen ja antaa asiasta tiedon toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Puhemies antoi tunnustusta Annemie Neyts-Uyttebroeckille hänen toiminnastaan toimikautensa aikana.


5. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi Bulgariassa käynnissä olevaan rikosoikeudenkäyntiin liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Kiireelliset toimet koskemattomuuden vahvistamiseksi

Puhemies on työjärjestyksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisia valtuuksiaan käyttäen asiasta vastaavan JURI-valiokunnan puheenjohtajaa ja esittelijää kuultuaan tehnyt Italian viranomaisille kiireellisesti aloitteen, joilla vahvistetaan entisen jäsenen Luigi Berlinguerin erioikeudet ja vapaudet.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja S&D -ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

PETI-valiokunta: Eva Kaili

valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Tom Vandenkendelaeren tilalle Pablo Zalba Bidegain.

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Pablo Zalba Bidegain tilalle Tom Vandenkendelaere.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut, että seuraavaa suositusta ei ollut vastustettu:

INTA-valiokunnan suositus olla vastustamatta talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 14. marraskuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksesssa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla.


9. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

TRAN-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu P7_TA(2012)0270(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32) (toisessa käsittelyssä 3. heinäkuuta 2012 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P7_TA(2012)0270 (EUVL C 349 E, 29.11.2013, s. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

°
° ° °

Emmanouil Glezos käytti puheenvuoron.


10. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2014 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


11. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000089/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

- (O-000090/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

- (O-000092/2014) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuden (PRIMA) täytäntöönpano SEUT 185 artiklan mukaisesti (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

12. joulukuuta 2014

Birgit Oswald (nro 2239/2014); Maijala Helena (nro 2240/2014); Ariane Binot (nro 2241/2014); Kristóf Ács (nro 2242/2014); Nikoleta Gałka (nro 2243/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2244/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2245/2014); Matias Goos (nro 2246/2014); Ralf Hansen (nro 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (nro 2248/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2249/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2250/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2251/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2252/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2253/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2254/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2255/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2256/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2257/2014); Kehinde Akpata (nro 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (nro 2259/2014); Marco Caruso (nro 2260/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2261/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (nro 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (nro 2264/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2265/2014); Radek Kriegler (nro 2266/2014); Herbert Udo Plesch (nro 2267/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2268/2014); Michelangelo La Spina (nro 2269/2014); Xenofon Kontargyris (nro 2270/2014); Franz Nimmervoll (nro 2271/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2272/2014); Nadia Chaudel (nro 2273/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2274/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (nro 2276/2014); Sven Laudan (nro 2277/2014); Michael Hollien (nro 2278/2014); Rosemarie Koehler (nro 2279/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2280/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2281/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2282/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2283/2014); José María Gómez Pontón (nro 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (nro 2285/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2286/2014); Chimezie Okonkwo (nro 2287/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2288/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (nro 2290/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2291/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (nro 2293/2014); Leonardo Rassu (nro 2294/2014); Roman Milewski (nro 2295/2014); Franz Radl (nro 2296/2014); Marialuisa Carbone (nro 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (nro 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (nro 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (nro 2300/2014); Moona Hellsten (nro 2301/2014); Rodney Maile (nro 2302/2014); Stefan Bortos (nro 2303/2014); Graham Moore (nro 2304/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (6 allekirjoittanutta) (nro 2305/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2306/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2307/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2308/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2309/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2310/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (nro 2312/2014); Florence Cortes (nro 2313/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2314/2014); Flavio Miccono (nro 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (nro 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (nro 2317/2014); Gheorghe Comănac (nro 2318/2014); Ignazio Cubeddu (nro 2319/2014); Pere Romero Alonso (nro 2320/2014); Andrzej Paulinski (nro 2321/2014); Luciano Benazzo (nro 2322/2014); Michael Teuschl (nro 2323/2014); Hermann Ebhardt (nro 2324/2014); Ralf Welscher (nro 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (nro 2326/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2327/2014); Gael Drillon (nro 2328/2014); Luigi Barabani (nro 2329/2014); Marco Da Prato (nro 2330/2014); Cherif Dalhoumi (nro 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nro 2332/2014); John Carnie (nro 2333/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2334/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2335/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2336/2014); Raquel González Fernández (nro 2337/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (nro 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (nro 2340/2014); María Pinto (nro 2341/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2342/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2343/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2344/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2345/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2346/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2347/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (nro 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (nro 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (nro 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (nro 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (nro 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (nro 2354/2014); Petru Pavel Uzun (nro 2355/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2356/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2357/2014); Pina Nuzzo (nro 2358/2014); Michel Faissat (nro 2359/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2360/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2361/2014); Flavio Miccono (nro 2362/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2363/2014); Camelia Rămășcanu (nro 2364/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2365/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2366/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2367/2014); Förster Gredo (nro 2368/2014); Marcello Campiotti (nro 2369/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2370/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2371/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2372/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2373/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2374/2014); Norman Scarth (nro 2375/2014); Elabassia Tires (nro 2376/2014); Anna Georghallides (nro 2377/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2378/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2379/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2380/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2381/2014); Nicolae Fulea (nro 2382/2014); Norbert Perstinger (nro 2383/2014); Elaine Colville (nro 2384/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2385/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2386/2014); György Palla (nro 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (nro 2388/2014); Jan Olk (nro 2389/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2390/2014); Janet Zammit (nro 2391/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2392/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (nro 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (nro 2395/2014); Oronzo Danese (nro 2396/2014); Oronzo Danese (nro 2397/2014); Christian Ries (nro 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (nro 2399/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (nro 2401/2014); Massimo De Simone (nro 2402/2014); Jean Paul Carré (nro 2403/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2404/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2405/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2406/2014); Michael Clark (nro 2407/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2408/2014); Konrad Schmidt (nro 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (nro 2410/2014); Sebastian Günther (nro 2411/2014); Dirk Emmermann (nro 2412/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2413/2014); Günter Dillikrath (nro 2414/2014); Emmanuel Sweeney (nro 2415/2014); Luigi Antoci (nro 2416/2014); Carlo Villari (nro 2417/2014); Oronzo Danese (nro 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (nro 2419/2014); Iosif Rezmuves (nro 2420/2014); Georgios Kakarantzas (nro 2421/2014); Ghiorghi Foca (nro 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nro 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (nro 2424/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nro 2426/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2427/2014); Flavio Miccono (nro 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (nro 2429/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2430/2014); Ivano Cartella (nro 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (nro 2432/2014); Matthias Adler (nro 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (nro 2434/2014); Flavio Mobiglia (nro 2435/2014); Robert Bajela (nro 2436/2014); Christel Jäger (nro 2437/2014); Ludwig Lentfort (nro 2438/2014); Rodney Maile (nro 2439/2014); Ioan Grosu (nro 2440/2014); Giuseppe Borracci (nro 2441/2014); Giacomo Rotoli (nro 2442/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2443/2014); Amélie Noel (nro 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nro 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nro 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nro 2447/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2448/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2449/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2450/2014); Vincas Jokimas (nro 2451/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2452/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2453/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2454/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2455/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2456/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2457/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2458/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nro 2460/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (nro 2462/2014).

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 12. joulukuuta 2014 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoamisesta (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
(Asiakirja ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFCO, JURI

- Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistama kanta (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 6 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 12. joulukuuta 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 3 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 12. joulukuuta 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 12. joulukuuta 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 5 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 12. joulukuuta 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 7 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 12. joulukuuta 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 8 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 12. joulukuuta 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (kodifikaatio) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen yhteydessä (kodifikaatio) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta (kodifikaatio) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (kodifikaatio) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (kodifikaatio) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2014/2816(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelusta (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa 25 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivi 93/5/ETY kumoamisesta (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreikka) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/014 FR/Air France, Ranska) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2007 muuttamisesta (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) suositus toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMO) viljelyä tai kieltää se alueellaan (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Käsittelyjärjestys

Joulukuun 2014 (PE 544.579/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Äänestykset Andrzej Dudan mietinnöistä A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 ja A8-0040/2014 on lykätty myöhemmin pidettävälle istuntojaksolle.

Verts/ALE-, S&D- ja GUE/NGL -ryhmien pyynnöt, jotka koskevat päätöslauselmien käsiteltäväksi jättämistä komission työohjelmasta 2015 käytävän keskustelun (PDOJ:n kohta 18) päätteeksi.

Puheenvuorot: Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön täsmentämällä, että äänestys toimitettaisiin tammikuussa, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Guy Verhofstadt kannattaakseen pyyntöä, József Szájer vastustaakseen pyyntöä, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta pyytääkseen, että äänestys toimitettaisiin kuluvalla istuntojaksolla, ja Philippe Lamberts edeltävästä pyynnöstä.

Parlamentti hylkäsi GUE/NGL-ryhmän pyynnön.

Parlamentti hyväksyi S&D-ryhmän pyynnön KÄ:llä (231 puolesta, 121 vastaan, 18 tyhjää).

Keskiviikko

Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmien pyyntö ottaa esityslistalle komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma ilmaisunvapaudesta Turkissa. Keskustelun päätteeksi tammikuun 2015 istuntojaksolla jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Rebecca Harms ja Patrick Le Hyaric, jotka perustelivat pyynnön ryhmiensä puolesta, ja Alexander Graf Lambsdorff.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Rebecca Harms käytti puheenvuoron.

ECR-ryhmän pyyntö lykätä Palestiinasta toimitettava äänestys torstaille (PDOJ:n kohta 78).

Puheenvuorot: Morten Messerschmidt ECR-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Martina Anderson, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (esittelijän sijainen) esitteli suosituksen.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill ja Sylvie Goddyn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy ja Miguel Viegas.

Carlos Moedas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2014, kohta 5.3.


16. Polttoaineiden laatua koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)

Komission julkilausuma: Polttoaineiden laatua koskevan direktiivin täytäntöönpano (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: András Gyürk PPE-ryhmän puolesta ja Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-François Jalkh, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo ja Gesine Meissner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira ja Giulia Moi.

Carlos Moedas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Liikenteenharjoittajien hyvämaineisuuden arviointi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Liikenteenharjoittajien hyvämaineisuuden arviointi (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georg Mayer, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki ja Andor Deli.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan ja Deirdre Clune.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin ja Nicola Caputo.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuden (PRIMA) täytäntöönpano (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000092/2014) Jerzy Buzek komissiolle: Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuden (PRIMA) täytäntöönpano SEUT 185 artiklan mukaisesti (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia esitteli kysymyksen.

Carlos Moedas (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Juan Carlos Girauta Vidal ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicolas Bay, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos ja Tonino Picula.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas ja João Ferreira.

Carlos Moedas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli ja Doru-Claudian Frunzulică.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 544.579/OJMA).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Estyneet:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Oikeudellinen huomautus