Rodyklė 
Protokolas
PDF 217kWORD 156k
Pirmadienis, 2014 m. gruodžio 15 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 6.Skubūs veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 9.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 11.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 12.Peticijos
 13.Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.Gauti dokumentai
 14.Darbų programa
 15.Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) *** (diskusijos)
 16.Degalų kokybę reglamentuojančios direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 17.Transporto įmonių reputacijos vertinimas (diskusijos)
 18.Partnerystės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (angl. PRIMA) įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl vakarykštės su žiniasklaidos laisve nesuderinamos žurnalistų sulaikymo bangos Turkijoje.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

Annemie Neyts-Uyttebroeck raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narės pareigų nuo 2015 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 dalimi, Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

Pirmininkas išreiškė padėką Annemie Neyts-Uyttebroeck už jos darbą kadencijos metu.


5. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Bulgarijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Sergei Stanishev imunitetą tiriant baudžiamąją bylą Bulgarijoje.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


6. Skubūs veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą

Pasikonsultavęs su JURI komiteto, atsakingo šioje srityje, pirmininku ir pranešėju, Pirmininkas nusprendė skubos tvarka imtis iniciatyvos Italijos institucijų atžvilgiu, kad patvirtintų buvusio Parlamento nario Luigi Berlinguer privilegijas ir imunitetus, naudodamasis jam pagal Darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnio 1 dalį suteiktomis galiomis.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE ir S&D frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

PETI komitetas: Eva Kaili nebėra šio komiteto narė.

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete: Pablo Zalba Bidegain vietoj Tom Vandenkendelaere.

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Tom Vandenkendelaere vietoj Pablo Zalba Bidegain.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


8. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė, kad jokių priešatarvimų nebuvo pateikta:

INTA komiteto rekomendacijai neprieštarauti 2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti, I priedas (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Jei per 24 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Su rekomendacija galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


9. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

TRAN komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) (OL L 343, 2012 12 14, p. 32) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. liepos 3 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą P7_TA(2012)0270 (OL C 349 E, 2013 11 29, p. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)) klaidų ištaisymas P7_TA(2012)0270(COR01)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Emmanouil Glezos.


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2014 m. rugsėjo mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000089/2014), kurį pateikė Claude Moraes, LIBE komiteto vardu, Tarybai: ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014), kurį pateikė Claude Moraes, LIBE komiteto vardu, Komisijai: ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014), kurį pateikė Jerzy Buzek, ITRE komiteto vardu, Komisijai: Partnerystės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (angl. PRIMA) įgyvendinimas pagal SESV 185 straipsnį (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2014 m. gruodžio 12 d.

Birgit Oswald (Nr. 2239/2014); Maijala Helena (Nr. 2240/2014); Ariane Binot (Nr. 2241/2014); Kristóf Ács (Nr. 2242/2014); Nikoleta Gałka (Nr. 2243/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2244/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2245/2014); Matias Goos (Nr. 2246/2014); Ralf Hansen (Nr. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (Nr. 2248/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2249/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2250/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2251/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2252/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2253/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2254/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2255/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2256/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2257/2014); Kehinde Akpata (Nr. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (Nr. 2259/2014); Marco Caruso (Nr. 2260/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2261/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (Nr. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 2264/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2265/2014); Radek Kriegler (Nr. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (Nr. 2267/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2268/2014); Michelangelo La Spina (Nr. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (Nr. 2270/2014); Franz Nimmervoll (Nr. 2271/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2272/2014); Nadia Chaudel (Nr. 2273/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2274/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (Nr. 2276/2014); Sven Laudan (Nr. 2277/2014); Michael Hollien (Nr. 2278/2014); Rosemarie Koehler (Nr. 2279/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2280/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2281/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2282/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2283/2014); José María Gómez Pontón (Nr. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (Nr. 2285/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (Nr. 2287/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2288/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 2290/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2291/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (Nr. 2293/2014); Leonardo Rassu (Nr. 2294/2014); Roman Milewski (Nr. 2295/2014); Franz Radl (Nr. 2296/2014); Marialuisa Carbone (Nr. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (Nr. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (Nr. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (Nr. 2300/2014); Moona Hellsten (Nr. 2301/2014); Rodney Maile (Nr. 2302/2014); Stefan Bortos (Nr. 2303/2014); Graham Moore (Nr. 2304/2014); (autorius neskelbiamas) (6 signatures) (Nr. 2305/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2306/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2307/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2308/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2309/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2310/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (Nr. 2312/2014); Florence Cortes (Nr. 2313/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2314/2014); Flavio Miccono (Nr. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (Nr. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (Nr. 2317/2014); Gheorghe Comănac (Nr. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (Nr. 2319/2014); Pere Romero Alonso (Nr. 2320/2014); Andrzej Paulinski (Nr. 2321/2014); Luciano Benazzo (Nr. 2322/2014); Michael Teuschl (Nr. 2323/2014); Hermann Ebhardt (Nr. 2324/2014); Ralf Welscher (Nr. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (Nr. 2326/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2327/2014); Gael Drillon (Nr. 2328/2014); Luigi Barabani (Nr. 2329/2014); Marco Da Prato (Nr. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (Nr. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (Nr. 2332/2014); John Carnie (Nr. 2333/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2334/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2335/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2336/2014); Raquel González Fernández (Nr. 2337/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (Nr. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (Nr. 2340/2014); María Pinto (Nr. 2341/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2342/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2343/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2344/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2345/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2346/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2347/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (Nr. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (Nr. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (Nr. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (Nr. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (Nr. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (Nr. 2355/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2356/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2357/2014); Pina Nuzzo (Nr. 2358/2014); Michel Faissat (Nr. 2359/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2360/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2361/2014); Flavio Miccono (Nr. 2362/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (Nr. 2364/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2365/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2366/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2367/2014); Förster Gredo (Nr. 2368/2014); Marcello Campiotti (Nr. 2369/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2370/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2371/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2372/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2373/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2374/2014); Norman Scarth (Nr. 2375/2014); Elabassia Tires (Nr. 2376/2014); Anna Georghallides (Nr. 2377/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2378/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2379/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2380/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2381/2014); Nicolae Fulea (Nr. 2382/2014); Norbert Perstinger (Nr. 2383/2014); Elaine Colville (Nr. 2384/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2385/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2386/2014); György Palla (Nr. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (Nr. 2388/2014); Jan Olk (Nr. 2389/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2390/2014); Janet Zammit (Nr. 2391/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2392/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (Nr. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (Nr. 2395/2014); Oronzo Danese (Nr. 2396/2014); Oronzo Danese (Nr. 2397/2014); Christian Ries (Nr. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (Nr. 2399/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (Nr. 2401/2014); Massimo De Simone (Nr. 2402/2014); Jean Paul Carré (Nr. 2403/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2404/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2405/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2406/2014); Michael Clark (Nr. 2407/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2408/2014); Konrad Schmidt (Nr. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (Nr. 2410/2014); Sebastian Günther (Nr. 2411/2014); Dirk Emmermann (Nr. 2412/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2413/2014); Günter Dillikrath (Nr. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (Nr. 2415/2014); Luigi Antoci (Nr. 2416/2014); Carlo Villari (Nr. 2417/2014); Oronzo Danese (Nr. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 2419/2014); Iosif Rezmuves (Nr. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (Nr. 2421/2014); Ghiorghi Foca (Nr. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (Nr. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (Nr. 2424/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (Nr. 2426/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2427/2014); Flavio Miccono (Nr. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (Nr. 2429/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2430/2014); Ivano Cartella (Nr. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (Nr. 2432/2014); Matthias Adler (Nr. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (Nr. 2434/2014); Flavio Mobiglia (Nr. 2435/2014); Robert Bajela (Nr. 2436/2014); Christel Jäger (Nr. 2437/2014); Ludwig Lentfort (Nr. 2438/2014); Rodney Maile (Nr. 2439/2014); Ioan Grosu (Nr. 2440/2014); Giuseppe Borracci (Nr. 2441/2014); Giacomo Rotoli (Nr. 2442/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2443/2014); Amélie Noel (Nr. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 2447/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2448/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2449/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2450/2014); Vincas Jokimas (Nr. 2451/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2452/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2453/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2454/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2455/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2456/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2457/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2458/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (Nr. 2460/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 2462/2014).

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį jis 2014 m. gruodžio 12 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


13. Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinami tam tikri laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisės aktai (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinami tam tikri teisės aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri teisės aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Šios antraštės šiuo metu lietuvių kalba nėra.)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AFCO, JURI

- Naujas 2015 finansinių metų Europos Sąjungos biudžeto projektas: 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos pozicija (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas: 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos pozicija (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos pozicija (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas: 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos pozicija (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos pozicija (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas: 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos pozicija (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas: 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos pozicija (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių susitarimų sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga, atsižvelgdama į antidempingo ir subsidijų draudimo priemonių bei apsaugos priemonių bendrąjį poveikį (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga remdamasi PPO ginčų sprendimo tarybos patvirtinta ataskaita antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų eksporto taisyklių (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- ***Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimo projekto (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo taisyklių (kodifikuota versija) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (2014/2816(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) sudarymo projekto (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų režimo (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinama 1993 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 93/5/EEB dėl valstybių narių pagalbos Komisijai ir dėl jų bendradarbiavimo moksliškai nagrinėjant su maistu susijusius klausimus (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas“) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Italijos paraiška EGF/2014/010 IT/Whirpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2013/014 FR/Air France“) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG komitetas - Pranešėjai: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***IIRekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2014 m. gruodžio mėn. (PE 544.579/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Balsavimas dėl pranešimų Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 ir A8-0040/2014 atidėtas vėlesnei sesijai.

Verts/ALE, S&D ir GUE/NGL frakcijų prašymai, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl 2015 m. Komisijos darbo programos (galutinio darbotvarkės projekto 18 punktas) pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą ir patikslino, kad balsuojama bus sausio mėn., Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Guy Verhofstadt, jis pasisakė už prašymą, József Szájer, jis pasisakė prieš prašymą, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji paprašė, kad balsavimas vyktų šios sesijos metu, ir Philippe Lamberts, jis pasisakė už šį prašymą.

Parlamentas atmetė GUE/NGL frakcijos prašymą.

Balsuodamas elektroniniu būdu (231 už, 121 prieš, 18 susilaikė) Parlamentas patvirtino S&D frakcijos prašymą.

Trečiadienis

Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijų prašymas, kuriuo siekiama į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl saviraiškos laisvės Turkijoje. Diskusijos turėtų būti baigtos pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimu 2015 m. sausio mėn. sesijos metu.

Kalbėjo: Rebecca Harms ir Patrick Le Hyaric, jie savo frakcijų vardu pagrindė prašymą, ir Alexander Graf Lambsdorff.

Parlamentas patenkino prašymą.

Kalbėjo Rebecca Harms.

ECR frakcijos prašymas nukelti į ketvirtadienį balsavimą dėl Palestinos (galutinio darbotvarkės projekto 78 punktas).

Kalbėjo: Morten Messerschmidt, jis pagrindė prašymą, ir Martina Anderson, ji pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


15. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) projekto [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (pavaduojantis pranešėją) pristatė rekomendaciją.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu, Renata Briano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill ir Sylvie Goddyn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Carlos Moedas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.3 punktas


16. Degalų kokybę reglamentuojančios direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Degalų kokybę reglamentuojančios direktyvos įgyvendinimas (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: András Gyürk PPE frakcijos vardu ir Matthias Groote S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jean-François Jalkh, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo ir Gesine Meissner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira ir Giulia Moi.

Kalbėjo Carlos Moedas.

Diskusijos baigtos.


17. Transporto įmonių reputacijos vertinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Transporto įmonių reputacijos vertinimas (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georg Mayer, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki ir Andor Deli.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan ir Deirdre Clune.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.


18. Partnerystės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (angl. PRIMA) įgyvendinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000092/2014) ir kurį Jerzy Buzek pateikė Komisijai: Partnerystės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (angl. PRIMA) įgyvendinimas pagal SESV 185 straipsnį (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia pristatė klausimą.

Carlos Moedas (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Nicolas Bay, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos ir Tonino Picula.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas ir João Ferreira.

Kalbėjo Carlos Moedas.

Diskusijos baigtos.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli ir Doru-Claudian Frunzulică.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 544.579/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.20 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Teisinis pranešimas