Indekss 
Protokols
PDF 215kWORD 163k
Pirmdiena, 2014. gada 15. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 6.Steidzama rīcība imunitātes apstiprināšanai
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 9.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Lūgumraksti
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Darba kārtība
 15.Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) *** (debates)
 16.Degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana (debates)
 17.Pārvadātāju reputācijas novērtēšana (debates)
 18.Partnerības pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) īstenošana (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par iepriekšējā dienā Turcijā notikušo žurnālistu masveida arestēšanu, kas nav savienojama ar preses brīvību.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Parlamenta sastāvs

Annemie Neyts-Uyttebroeck ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

Priekšsēdētājs godināja Annemie Neyts-Uyttebroeck darbu, ko viņa veikusi savu Parlamenta deputātes pilnvaru laikā.


5. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Bulgārijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Sergei Stanishev deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību Bulgārijā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Steidzama rīcība imunitātes apstiprināšanai

Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar atbildīgās komitejas, proti, JURI komitejas, priekšsēdētāju un referentu un izmantojot pilnvaras, kuras viņam piešķirtas ar Reglamenta 8. panta 1. punktu, nolēma steidzamā kārtā uzņemties iniciatīvu sazināties ar Itālijas kompetentajām iestādēm, lai apstiprinātu bijušā deputāta Luigi Berlinguer privilēģijas un imunitāti.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE grupas un S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

PETI komiteja: Eva Kaili vairs nav šīs komitejas locekle.

Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Pablo Zalba Bidegain – Tom Vandenkendelaere vietā.

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Tom Vandenkendelaere – Pablo Zalba Bidegain vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs bija darījis zināmu, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minēto aktu:

- INTA komitejas ieteikums neizteikt iebildumus pret Komisijas 2014. gada 14. novembra Deleģēto regulu, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014)).

Ja neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti 24 stundu laikā nebūs izteikuši iebildumus pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl”.


9. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

TRAN komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdu labojums (P7_TA(2012)0270(COR01)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta otrajā lasījumā 2012. gada 3. jūlijā, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P7_TA(2012)0270) (OV C 349 E, 29.11.2013., 104. lpp.)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Emmanouil Glezos.


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2014. gada septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000089/2014), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014), kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Partnerības pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRISMA) īstenošana atbilstīgi LESD 185. pantam (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2014. gada 12. decembris

Birgit Oswald (Nr. 2239/2014); Maijala Helena (Nr. 2240/2014); Ariane Binot (Nr. 2241/2014); Kristóf Ács (Nr. 2242/2014); Nikoleta Gałka (Nr. 2243/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2244/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2245/2014); Matias Goos (Nr. 2246/2014); Ralf Hansen (Nr. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (Nr. 2248/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2249/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2250/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2251/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2252/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2253/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2254/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2255/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2256/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2257/2014); Kehinde Akpata (Nr. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (Nr. 2259/2014); Marco Caruso (Nr. 2260/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2261/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (Nr. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 2264/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2265/2014); Radek Kriegler (Nr. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (Nr. 2267/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2268/2014); Michelangelo La Spina (Nr. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (Nr. 2270/2014); Franz Nimmervoll (Nr. 2271/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2272/2014); Nadia Chaudel (Nr. 2273/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2274/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (Nr. 2276/2014); Sven Laudan (Nr. 2277/2014); Michael Hollien (Nr. 2278/2014); Rosemarie Koehler (Nr. 2279/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2280/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2281/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2282/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2283/2014); José María Gómez Pontón (Nr. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (Nr. 2285/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (Nr. 2287/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2288/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 2290/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2291/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (Nr. 2293/2014); Leonardo Rassu (Nr. 2294/2014); Roman Milewski (Nr. 2295/2014); Franz Radl (Nr. 2296/2014); Marialuisa Carbone (Nr. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (Nr. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (Nr. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (Nr. 2300/2014); Moona Hellsten (Nr. 2301/2014); Rodney Maile (Nr. 2302/2014); Stefan Bortos (Nr. 2303/2014); Graham Moore (Nr. 2304/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (6 signatures) (Nr. 2305/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2306/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2307/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2308/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2309/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2310/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (Nr. 2312/2014); Florence Cortes (Nr. 2313/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2314/2014); Flavio Miccono (Nr. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (Nr. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (Nr. 2317/2014); Gheorghe Comănac (Nr. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (Nr. 2319/2014); Pere Romero Alonso (Nr. 2320/2014); Andrzej Paulinski (Nr. 2321/2014); Luciano Benazzo (Nr. 2322/2014); Michael Teuschl (Nr. 2323/2014); Hermann Ebhardt (Nr. 2324/2014); Ralf Welscher (Nr. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (Nr. 2326/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2327/2014); Gael Drillon (Nr. 2328/2014); Luigi Barabani (Nr. 2329/2014); Marco Da Prato (Nr. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (Nr. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (Nr. 2332/2014); John Carnie (Nr. 2333/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2334/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2335/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2336/2014); Raquel González Fernández (Nr. 2337/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (Nr. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (Nr. 2340/2014); María Pinto (Nr. 2341/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2342/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2343/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2344/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2345/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2346/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2347/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (Nr. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (Nr. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (Nr. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (Nr. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (Nr. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (Nr. 2355/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2356/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2357/2014); Pina Nuzzo (Nr. 2358/2014); Michel Faissat (Nr. 2359/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2360/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2361/2014); Flavio Miccono (Nr. 2362/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (Nr. 2364/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2365/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2366/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2367/2014); Förster Gredo (Nr. 2368/2014); Marcello Campiotti (Nr. 2369/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2370/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2371/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2372/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2373/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2374/2014); Norman Scarth (Nr. 2375/2014); Elabassia Tires (Nr. 2376/2014); Anna Georghallides (Nr. 2377/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2378/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2379/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2380/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2381/2014); Nicolae Fulea (Nr. 2382/2014); Norbert Perstinger (Nr. 2383/2014); Elaine Colville (Nr. 2384/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2385/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2386/2014); György Palla (Nr. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (Nr. 2388/2014); Jan Olk (Nr. 2389/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2390/2014); Janet Zammit (Nr. 2391/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2392/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (Nr. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (Nr. 2395/2014); Oronzo Danese (Nr. 2396/2014); Oronzo Danese (Nr. 2397/2014); Christian Ries (Nr. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (Nr. 2399/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (Nr. 2401/2014); Massimo De Simone (Nr. 2402/2014); Jean Paul Carré (Nr. 2403/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2404/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2405/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2406/2014); Michael Clark (Nr. 2407/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2408/2014); Konrad Schmidt (Nr. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (Nr. 2410/2014); Sebastian Günther (Nr. 2411/2014); Dirk Emmermann (Nr. 2412/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2413/2014); Günter Dillikrath (Nr. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (Nr. 2415/2014); Luigi Antoci (Nr. 2416/2014); Carlo Villari (Nr. 2417/2014); Oronzo Danese (Nr. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 2419/2014); Iosif Rezmuves (Nr. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (Nr. 2421/2014); Ghiorghi Foca (Nr. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (Nr. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (Nr. 2424/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (Nr. 2426/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2427/2014); Flavio Miccono (Nr. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (Nr. 2429/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2430/2014); Ivano Cartella (Nr. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (Nr. 2432/2014); Matthias Adler (Nr. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (Nr. 2434/2014); Flavio Mobiglia (Nr. 2435/2014); Robert Bajela (Nr. 2436/2014); Christel Jäger (Nr. 2437/2014); Ludwig Lentfort (Nr. 2438/2014); Rodney Maile (Nr. 2439/2014); Ioan Grosu (Nr. 2440/2014); Giuseppe Borracci (Nr. 2441/2014); Giacomo Rotoli (Nr. 2442/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2443/2014); Amélie Noel (Nr. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 2447/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2448/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2449/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2450/2014); Vincas Jokimas (Nr. 2451/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2452/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2453/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2454/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2455/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2456/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2457/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2458/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (Nr. 2460/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 2462/2014).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2014. gada 12. decembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr.2494/95 atcelšanu (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)).Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)).
(Šis dokuments pašlaik nav pieejams visās valodās.)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, JURI

- Jaunais Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta projekts — Padomes 2014. gada 12. decembra nostāja (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts — Padomes 2014. gada 12. decembra nostāja (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts — Padomes 2014. gada 12. decembra nostāja (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts — Padomes 2014. gada 12. decembra nostāja (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts — Padomes 2014. gada 12. decembra nostāja (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts — Padomes 2014. gada 12. decembra nostāja (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts — Padomes 2014. gada 12. decembra nostāja (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistītus nolīgumus (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (kodificēta redakcija) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0029/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā (kodificēta redakcija) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0031/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0032/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija (kodificēta redakcija) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0033/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem eksporta noteikumiem (kodificēta redakcija) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0035/2014).

- *** Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI komiteja - Referente: Pilar Ayuso (A8-0036/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0039/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem importa noteikumiem (kodificēta redakcija) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0040/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (2014/2816(INI)) - AFET komiteja - Referents: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas Karalistes Sadarbības nolīgumu civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0045/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA komiteja - Referents: Sorin Moisă (A8-0053/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tarifa režīmu Ekvadoras izcelsmes precēm (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA komiteja - Referents: Helmut Scholz (A8-0056/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes 1993. gada 25. februāra Direktīvu 93/5/EEK par atbalstu Komisijai un dalībvalstu sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Giovanni La Via (A8-0059/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jan Olbrycht (A8-0062/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Vana (A8-0063/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Daniele Viotti (A8-0064/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Marco Zanni (A8-0065/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG komiteja - Referenti: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014).

2.2. Ieteikums otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Darba kārtība

Bija izdalīts 2014. gada decembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 544.579/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Balsošana par Andrzej Duda ziņojumiem A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 un A8-0040/2014 tika atlikta uz kādu no turpmākajām sesijām.

Verts/ALE, S&D un GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par Komisijas 2015. gada darba programmu (GDKP 18. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus.

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, lai pamatotu minēto pieprasījumu, precizējot, ka balsošana notiks janvārī, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, lai pamatotu pieprasījumu, Guy Verhofstadt, lai atbalstītu pieprasījumu, József Szájer, lai iebilstu pret to, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, pieprasot, lai balsošana notiktu nākamajā sesijā, un Philippe Lamberts, lai šo pieprasījumu atbalstītu.

Parlaments GUE/NGL grupas pieprasījumu noraidīja.

Elektroniski balsojot (231 par, 121 pret, 18 atturas), Parlaments apstiprināja S&D grupas pieprasījumu.

Trešdiena

Verts/ALE un GUE/NGL grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par vārda brīvību Turcijā. Debates tiktu slēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus 2015. gada janvāra sesijas laikā.

Uzstājās Rebecca Harms un Patrick Le Hyaric, lai savas grupas vārdā pamatotu minēto pieprasījumu, un Alexander Graf Lambsdorff.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Rebecca Harms.

ECR grupas pieprasījums balsošanu par Palestīnu pārcelt uz ceturtdienu (GDKP 78. punkts).

Uzstājās Morten Messerschmidt ECR grupas vārdā, lai pamatotu minēto pieprasījumu, un Martina Anderson, lai iebilstu pret to.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


15. Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) *** (debates)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Pilar Ayuso (A8-0036/2014).

Esther Herranz García (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ieteikumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill un Sylvie Goddyn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy un Miguel Viegas.

Uzstājās Carlos Moedas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.12.2014. protokola 5.3. punkts.


16. Degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana (debates)

Komisijas paziņojums: Degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana (2014/2995(RSP)).

Carlos Moedas (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās András Gyürk PPE grupas vārdā un Matthias Groote S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Jean-François Jalkh, pie grupām nepiederošs deputāts, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo un Gesine Meissner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira un Giulia Moi.

Uzstājās Carlos Moedas.

Debates tika slēgtas.


17. Pārvadātāju reputācijas novērtēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Pārvadātāju reputācijas novērtēšana (2014/2978(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Georg Mayer, pie grupām nepiederošs deputāts, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki un Andor Deli.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan un Deirdre Clune.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin un Nicola Caputo.

Uzstājās Violeta Bulc.

Debates tika slēgtas.


18. Partnerības pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) īstenošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000092/2014) un kuru uzdeva Jerzy Buzek Komisijai: Partnerības pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) īstenošana atbilstīgi LESD 185. pantam (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP)).

Patrizia Toia izvērsa jautājumu.

Carlos Moedas (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Massimiliano Salini PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Juan Carlos Girauta Vidal ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay, pie grupām nepiederošs deputāts, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos un Tonino Picula.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas un João Ferreira.

Uzstājās Carlos Moedas.

Debates tika slēgtas.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli un Doru-Claudian Frunzulică.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 544.579/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridisks paziņojums