Index 
Notulen
PDF 217kWORD 134k
Maandag 15 december 2014 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Spoedmaatregelen ter bevestiging van de immuniteit
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Verzoekschriften
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) *** (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van de richtlijn brandstofkwaliteit (debat)
 17.Betrouwbaarheidstoetsing van vervoerondernemers (debat)
 18.Tenuitvoerlegging van het partnerschap inzake onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (PRIMA) (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de golf van arrestaties van journalisten gisteren in Turkije, die onverenigbaar zijn met de persvrijheid.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

Annemie Neyts-Uyttebroeck heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 1 januari 2015.

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

De Voorzitter spreekt zijn erkenning uit voor de inzet van Annemie Neyts-Uyttebroeck tijdens haar mandaat.


5. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Bulgaarse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev ingediend in het kader van een strafrechtelijke vervolging in Bulgarije.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Spoedmaatregelen ter bevestiging van de immuniteit

Na raadpleging van de voorzitter en de rapporteur van de ter zake bevoegde Commissie JURI, heeft de Voorzitter, gebruik makend van de bevoegdheid die hem krachtens artikel 8, lid 1, van het Reglement is verleend, besloten een spoedinitiatief te nemen ten aanzien van de Italiaanse autoriteiten om de voorrechten en immuniteiten van Luigi Berlinguer, voormalig lid, te bevestigen.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE en S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie PETI: Eva Kaili is niet langer lid.

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili: Pablo Zalba Bidegain in de plaats van Tom Vandenkendelaere.

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Tom Vandenkendelaere in de plaats van Pablo Zalba Bidegain.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement heeft de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters meegedeeld dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

de aanbeveling van de Commissie INTA om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 november 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval wordt zij in stemming gebracht.

Deze aanbeveling staat op Europarl.


9. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie TRAN heeft de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst doorgegeven:

Rectificatie P7_TA(2012)0270(COR01) op Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 3 juli 2012 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2012)0270 (PB C 349 E van 29.11.2013, blz. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos.


10. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van september 2014 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000089/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Uitvoering van PRIMA, het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied, op grond van artikel 185 VWEU (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 12 december 2014

Birgit Oswald (nr. 2239/2014); Maijala Helena (nr. 2240/2014); Ariane Binot (nr. 2241/2014); Kristóf Ács (nr. 2242/2014); Nikoleta Gałka (nr. 2243/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2244/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2245/2014); Matias Goos (nr. 2246/2014); Ralf Hansen (nr. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (nr. 2248/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2249/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2250/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2251/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2252/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2253/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2254/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2255/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2256/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2257/2014); Kehinde Akpata (nr. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (nr. 2259/2014); Marco Caruso (nr. 2260/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2261/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (nr. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2264/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2265/2014); Radek Kriegler (nr. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (nr. 2267/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2268/2014); Michelangelo La Spina (nr. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (nr. 2270/2014); Franz Nimmervoll (nr. 2271/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2272/2014); Nadia Chaudel (nr. 2273/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2274/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (nr. 2276/2014); Sven Laudan (nr. 2277/2014); Michael Hollien (nr. 2278/2014); Rosemarie Koehler (nr. 2279/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2280/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2281/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2282/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2283/2014); José María Gómez Pontón (nr. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (nr. 2285/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (nr. 2287/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2288/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 2290/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2291/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (nr. 2293/2014); Leonardo Rassu (nr. 2294/2014); Roman Milewski (nr. 2295/2014); Franz Radl (nr. 2296/2014); Marialuisa Carbone (nr. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (nr. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (nr. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (nr. 2300/2014); Moona Hellsten (nr. 2301/2014); Rodney Maile (nr. 2302/2014); Stefan Bortos (nr. 2303/2014); Graham Moore (nr. 2304/2014); (naam vertrouwelijk) (6 handtekeningen) (nr. 2305/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2306/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2307/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2308/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2309/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2310/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (nr. 2312/2014); Florence Cortes (nr. 2313/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2314/2014); Flavio Miccono (nr. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (nr. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (nr. 2317/2014); Gheorghe Comănac (nr. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (nr. 2319/2014); Pere Romero Alonso (nr. 2320/2014); Andrzej Paulinski (nr. 2321/2014); Luciano Benazzo (nr. 2322/2014); Michael Teuschl (nr. 2323/2014); Hermann Ebhardt (nr. 2324/2014); Ralf Welscher (nr. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (nr. 2326/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2327/2014); Gael Drillon (nr. 2328/2014); Luigi Barabani (nr. 2329/2014); Marco Da Prato (nr. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (nr. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nr. 2332/2014); John Carnie (nr. 2333/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2334/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2335/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2336/2014); Raquel González Fernández (nr. 2337/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (nr. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (nr. 2340/2014); María Pinto (nr. 2341/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2342/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2343/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2344/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2345/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2346/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2347/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (nr. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (nr. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (nr. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (nr. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (nr. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (nr. 2355/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2356/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2357/2014); Pina Nuzzo (nr. 2358/2014); Michel Faissat (nr. 2359/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2360/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2361/2014); Flavio Miccono (nr. 2362/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (nr. 2364/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2365/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2366/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2367/2014); Förster Gredo (nr. 2368/2014); Marcello Campiotti (nr. 2369/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2370/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2371/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2372/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2373/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2374/2014); Norman Scarth (nr. 2375/2014); Elabassia Tires (nr. 2376/2014); Anna Georghallides (nr. 2377/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2378/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2379/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2380/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2381/2014); Nicolae Fulea (nr. 2382/2014); Norbert Perstinger (nr. 2383/2014); Elaine Colville (nr. 2384/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2385/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2386/2014); György Palla (nr. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (nr. 2388/2014); Jan Olk (nr. 2389/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2390/2014); Janet Zammit (nr. 2391/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2392/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (nr. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (nr. 2395/2014); Oronzo Danese (nr. 2396/2014); Oronzo Danese (nr. 2397/2014); Christian Ries (nr. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (nr. 2399/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (nr. 2401/2014); Massimo De Simone (nr. 2402/2014); Jean Paul Carré (nr. 2403/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2404/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2405/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2406/2014); Michael Clark (nr. 2407/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2408/2014); Konrad Schmidt (nr. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (nr. 2410/2014); Sebastian Günther (nr. 2411/2014); Dirk Emmermann (nr. 2412/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2413/2014); Günter Dillikrath (nr. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (nr. 2415/2014); Luigi Antoci (nr. 2416/2014); Carlo Villari (nr. 2417/2014); Oronzo Danese (nr. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2419/2014); Iosif Rezmuves (nr. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (nr. 2421/2014); Ghiorghi Foca (nr. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nr. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (nr. 2424/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nr. 2426/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2427/2014); Flavio Miccono (nr. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (nr. 2429/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2430/2014); Ivano Cartella (nr. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (nr. 2432/2014); Matthias Adler (nr. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (nr. 2434/2014); Flavio Mobiglia (nr. 2435/2014); Robert Bajela (nr. 2436/2014); Christel Jäger (nr. 2437/2014); Ludwig Lentfort (nr. 2438/2014); Rodney Maile (nr. 2439/2014); Ioan Grosu (nr. 2440/2014); Giuseppe Borracci (nr. 2441/2014); Giacomo Rotoli (nr. 2442/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2443/2014); Amélie Noel (nr. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2447/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2448/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2449/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2450/2014); Vincas Jokimas (nr. 2451/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2452/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2453/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2454/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2455/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2456/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2457/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2458/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nr. 2460/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2462/2014).

De Voorzitter deelt mede op 12 december 2014 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van een aantal rechtshandelingen met betrekking tot de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) (Deze titel is momenteel niet in het Nederlands beschikbaar.)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AFCO, JURI

- Nieuwe ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: standpunt van de Raad van 12 december 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de algemene begroting 2014 - Standpunt van de Raad van 12 december 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2014 - Standpunt van de Raad van 12 december 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2014 - Standpunt van de Raad van 12 december 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2014 - Standpunt van de Raad van 12 december 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting 2014 - Standpunt van de Raad van 12 december 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 bij de algemene begroting 2014 - Standpunt van de Raad van 12 december 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (2014/2816(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ingediend door Polen) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, ingediend door Griekenland) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool, ingediend door Italië) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France, ingediend door Frankrijk) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom, betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december 2014 (PE 544.579/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

De stemming over de verslagen Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 en A8-0040/2014 wordt uitgesteld naar een latere vergaderperiode

Verzoeken van de Verts/ALE-, S&D- en GUE/NGL-Fractie om afsluiting van het debat over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (punt 18 PDOJ) met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht met de mededeling dat de stemming zou plaatshebben in januari, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Guy Verhofstadt, voor het verzoek, József Szájer, tegen het verzoek, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die vraagt dat de stemming plaatsvindt tijdens deze vergaderperiode, en Philippe Lamberts, voor dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek van de GUE/NGL-Fractie.

Bij ES (231 voor, 121 tegen, 18 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek van de S&D-Fractie in.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE- en GUE/NGL-Fractie om inschrijving op de agenda van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de vrijheid van meningsuiting in Turkije. Het debat zou worden afgesloten door de indiening van ontwerpresoluties tijdens de vergaderperiode van januari 2015.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms en Patrick Le Hyaric, die het verzoek namens hun respectieve fracties toelichten, en Alexander Graf Lambsdorff.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms.

Verzoek van de ECR-Fractie om de stemming over Palestina tot donderdag uit te stellen (punt 78 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, en Martina Anderson, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


15. Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) *** (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (ter vervanging van de rapporteur) licht de aanbeveling toe.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill en Sylvie Goddyn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 16.12.2014.


16. Tenuitvoerlegging van de richtlijn brandstofkwaliteit (debat)

Verklaring van de Commissie: Tenuitvoerlegging van de richtlijn brandstofkwaliteit (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door András Gyürk, namens de PPE-Fractie, en Matthias Groote, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Jean-François Jalkh, niet-fractiegebonden lid, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo en Gesine Meissner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira en Giulia Moi.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.


17. Betrouwbaarheidstoetsing van vervoerondernemers (debat)

Verklaring van de Commissie: Betrouwbaarheidstoetsing van vervoerondernemers (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki en Andor Deli.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan en Deirdre Clune.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.


18. Tenuitvoerlegging van het partnerschap inzake onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (PRIMA) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000092/2014) van Jerzy Buzek aan de Commissie: Uitvoering van PRIMA, het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied, op grond van artikel 185 VWEU (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia licht de vraag toe.

Carlos Moedas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Juan Carlos Girauta Vidal, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos en Tonino Picula.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli en Doru-Claudian Frunzulică.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 544.579/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Verontschuldigd:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridische mededeling